Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Zasilanie placu budowy

Jeżeli budujesz nowy dom -  potrzebujesz prądu do zasilania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych np. betoniarki, elektronarzędzi. Żeby zasilić plac budowy, wystąp do nas z wnioskiem o zasilanie placu budowy.

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być prowadzona budowa. 
 •  Z przyłącza tymczasowego
  Jeżeli potrzebujesz szybko zasilić plac budowy – możesz wystąpić do nas o tymczasowe przyłączenie. W takim przypadku realizujesz zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną przez ciebie instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej. Gdy zakończysz budowę musisz zdemontować przyłącze tymczasowe. Zasilanie docelowe domu będzie wtedy wymagać zawarcia odrębnej umowy o przyłączenie dla nowego obiektu.
  Składając wniosek o przyłączenie tymczasowe możesz jednocześnie złożyć wniosek o przyłączenie docelowe, ponieważ jego realizacja trwa dłużej.

  Ważne: Aby korzystać z prądu dla zasilania placu budowy potrzebujesz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu nadzorującego proces budowlany.
  Kopię pozwolenia lub zgłoszenia dostarcz nam najpóźniej ze zgłoszeniem gotowości instalacji placu budowy.

  W przypadku zasilania placu budowy, będziesz zakwalifikowany do grupy taryfowej C. 


  Z przyłącza docelowego
  Plac budowy możesz zasilić też z przyłącza docelowego, które w pierwszym etapie wykorzystasz do zasilania placu budowy - gdy zakończysz budowę i uzyskasz pozwolenie na użytkowanie budynku wykorzystasz to przyłącze do zasilania budynku.

  Realizacja takiego zasilania może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy i dlatego proces przyłączania rozpocznij odpowiednio wcześniej.  Termin realizacji przyłączenia wynika z czasu potrzebnego na:

  opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, w tym uzyskanie wymaganych prawem zgód, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych,
  realizację prac budowlano-montażowych w sieci dystrybucyjnej.

  W zależności od ilości urządzeń, jakie musimy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych, termin realizacji przyłączenia jest różny.  Najwięcej czasu zajmuje uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren i zamontowanie urządzeń, a także  uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

  Termin realizacji przyłączenia określamy w umowie o przyłączenie.

  Gdy zakończysz budowę domu możesz wystąpić o:

  aktualizację umowy na dostarczanie energii elektrycznej, 
  rozpoczęcie dostaw energii do budynku docelowego,
  zmianę grupy taryfowej z C na G. 


  Żeby można było wprowadzić te zmiany dostarcz nam:

  Oświadczenie o zakończeniu budowy, Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci, Oświadczenie o zmianie charakteru pobieranej energii elektrycznej.


  Taki tryb postępowania możemy zastosować tylko w przypadku, jeżeli moc przyłączeniowa dla budynku jest taka sama jak dla placu budowy. Jeżeli chcesz zmienić moc przyłączeniową – proces ten będziemy realizować jak przyłączenie nowego obiektu.

Przyłączenie krok po kroku

Proces przyłączenia obiektu do sieci zaczniesz w chwili złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP).

Jakie dane potrzebujesz do wypełnienia wniosku WP:

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail) określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci, np. plac budowy  przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną (wielkości te powinien określić projektant instalacji elektrycznej) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu - wniosek WP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.

Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:

  plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu - zalecany rozmiar A-4 lub A-3, Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci. Umowę Spółki Cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie w imieniu spółki cywilnej. Załącznik UP-A - jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot. WP-C - Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy i energii dla zespołu budynków jednorodzinnych – jeżeli jesteś deweloperem.


Jak złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia

Najszybciej wniosek WP wraz z załącznikami złożysz online poprzez:

Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta i tutaj.


Kiedy wydamy warunki przyłączenia

Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

Liczba dni  Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 60 dni  III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej
 do 120 dni  III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
do 150 dni   I lub II grupa przyłączeniowa

Warunki przyłączenia do sieci i projekt umowy o przyłączenie prześlemy do ciebie pocztą lub mailem - jeśli zaznaczysz taką opcję na wniosku WP.

Ważne 

Jeżeli okaże się, że wniosek WP, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpatrzenia. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WP. 

Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy jest ważny przez 60 dni.
 

Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 
Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności propozycji umowy. 

Podpisane egzemplarze umowy możesz: 
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice lub przekazać nam do najbliższego punktu obsługi klienta.
Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (wniosek UP). Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.

Jakich danych potrzebujesz do wypełnienia wniosku UP

  dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail), 
  numer warunków przyłączenia,
  przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu - wniosek UP zawiera w swojej treści oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy, że wypełnisz tą część wniosku.


Do wypełnionego wniosku UP należy dołączyć następujące dokumenty: 

  Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci, załącznik UP-A – jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot, Umowę Spółki Cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie w imieniu spółki cywilnej,


Tutaj pobierzesz:

Wniosek UP Załącznik UP-A

Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta.

Jak złożyć wniosek o zwarcie umowy o przyłączenie

Wypełniony i zeskanowany wniosek UP możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl

Wypełniony wniosek UP wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:
przesłać na nasz adres korespondencyjny:  TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja.

 

Jak przygotować instalację do przyłącza

W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać, żebyśmy mogli przyłączyć twój obiekt - pokaż warunki przyłączania elektrykowi, który na ich podstawie przygotuje twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy twoja instalacja powinna być gotowa. 

Gdy przygotujesz instalację poinformuj nas o tym, składając druk ZI Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia Oświadczenie o stanie technicznym instalacji. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu albo elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. 

Do zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla zasilania placu budowy - dołącz kopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu nadzorującego proces budowlany. Jeżeli wcześniej już dostarczyłeś nam ten dokument np. razem z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, teraz nie musisz już tego robić.
 

Tutaj pobierzesz:

ZI - Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

Druk dostępny jest również w punktach obsługi klienta.

Tutaj znajdziesz przykłady prawidłowo wypełnionego zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia:

Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia - plac budowy


Jak wykonamy przyłącze

Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.
Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy ci także,  co dalej robić, aby korzystać z energii elektrycznej. 
W sytuacji, kiedy nie budujemy przyłącza i nie prowadzimy prac w sieci elektrycznej, potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych i fakturę wystawimy ci niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.


Jak zapłacić za przyłączenie

Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo wpisz numer umowy o przyłączenie, której wpłata dotyczy. 

Tutaj zapłacisz online


Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
  zakończono prace budowlano-montażowe, wykonano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, opłacono należność za przyłączenie, zgłoszono gotowość instalacji do przyłączenia
możesz zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z prądu.
Gdy masz Kartę Danych Technicznych możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

Jeżeli jesteś zasilany z sieci niskiego napięcia, po zawarciu umowy o dostarczanie energii zamontujemy licznik dla twojego punktu poboru i będziesz mógł korzystać z prądu. O tym, że możemy już założyć licznik poinformuje nas sprzedawca, którego wybrałeś i z którym podpisałeś umowę.

Jakie dokumenty potrzebujesz do zawarcia umowy: 

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, Kartę Danych Technicznych, Druk ZI Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia Oświadczenie o stanie technicznym instalacji – jeżeli druk nie był złożony przed wydaniem KDT (dodatkowo kopia prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli chcesz zasilić placu budowy).