Istniejące mieszkanie

Przed zakupem mieszkania sprawdź w jaki sposób jest uregulowane dostarczanie energii elektrycznej do interesującego Cię mieszkania. Poproś o kopię umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej do mieszkania. 

W mieszkaniu jest licznik

 • Przed zakupem mieszkania sprawdź, w jaki sposób jest uregulowane dostarczanie energii elektrycznej do interesującego Cię mieszkania. Ustal stan licznika energii elektrycznej na dzień przekazania mieszkania.

  Podpisz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.  

  W tym celu udaj się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta. Zabierz ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania. Więcej informacji o zawieraniu umów znajdziesz w dziale Zawieranie umowy.

  Dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich sprawdź stan instalacji elektrycznej w nabywanym mieszkaniu.


  W tym celu zleć uprawnionemu elektrykowi sprawdzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Pozwoli to na wykrycie ewentualnych usterek, a także zyskasz pewność, że nadaje się ona do użytkowania. Po jej sprawdzeniu elektryk sporządza protokół, który potwierdza stan techniczny instalacji. Będzie on potrzebny do zawarcia umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

W mieszkaniu nie ma licznika

Przed zakupem mieszkania sprawdź w jaki sposób jest uregulowane dostarczanie energii elektrycznej do interesującego Cię lokalu. Poproś o kopię umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Jeżeli nie ma licznika dla mieszkania, sprawdź u zarządcy budynku (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa) w jaki sposób dostarczana była energia elektryczna do lokalu. W przypadku, gdy było ono przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja i licznik został zdemontowany z uwagi na rozwiązanie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej, to wystarczy, że podpiszesz nową umowę.

Podpisz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.  

W tym celu udaj się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta. Zabierz ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania. Więcej informacji o zawieraniu umów znajdziesz w dziale Zawieranie umowy.

Dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich sprawdź stan instalacji elektrycznej w nabywanym mieszkaniu.


W tym celu zleć uprawnionemu elektrykowi sprawdzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Pozwoli to na wykrycie ewentualnych usterek, a także zyskasz pewność, że nadaje się ona do użytkowania. Po jej sprawdzeniu elektryk sporządza protokół, który potwierdza stan techniczny instalacji. Będzie on potrzebny do zawarcia umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Przyłączenie

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z mieszkania lub lokalu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy, w którym będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci.

Proces przyłączenia

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej. 

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej jest możliwe dopiero po zrealizowaniu umowy o przyłączenie oraz zawarciu lub aktualizacji umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.
 • Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia

  Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP). Druk można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta. Zapraszamy również do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku WP:

  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek)
  • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci
  • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu

  Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:


  Wniosek do wypełnienia online

  TAURON Dystrybucja S.A. określi warunki przyłączenia

  Na podstawie kompletnego wniosku WP, w terminie do 30 dni od złożenia tego wniosku przygotowane zostaną warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.

  Warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie prześlemy pocztą lub możesz odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

  Warunki przyłączenia są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy.

 • Złóż wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie

  Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Propozycja umowy o przyłączenie dołączana jest do warunków przyłączenia i powinna zostać podpisana w okresie jej ważności. Jeśli ważność propozycji umowy o przyłączenie wygasła, przygotujemy dla Ciebie nową propozycję. Aby ją otrzymać, należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Druk wniosku UP można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta. Wypełniony wniosek UP wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku UP:

  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy i osób upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie (np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek)
  • Warunki przyłączenia
  • Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.
    

  Do wypełnionego wniosku UP należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, 
  • W przypadku własności wystarczy podać na wniosku WP numer elektronicznej księgi wieczystej. Jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot należy wypełnić i dołączyć załącznik UP-A.

  Druki do pobrania:

  Wniosek UP Załącznik UP-A

  Wypełniony i podpisany wniosek UP wraz z załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub dostarczyć osobiście do najbliższego Punktu Obsługi Klienta.

  Podpisz umowę o przyłączenie

  Na podstawie kompletnego wniosku UP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostanie przygotowana propozycja umowy o przyłączenie do sieci. Będziesz mógł ją odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, przy czym należy zaznaczyć tę opcję na wniosku UP. W takim przypadku przed upływem 30 dni od złożenia wniosku skontaktujemy sią z Tobą i poinformujemy Cię o możliwości odbioru dokumentów. Jeżeli na wniosku UP zaznaczysz, że chcesz otrzymać dokumenty korespondencyjnie lub nie zgłosisz się po ich odbiór w ustalonym terminie, propozycja umowy o przyłączenie zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku UP.

  Po otrzymaniu i zaakceptowaniu propozycji umowy w okresie jej ważności, możesz podpisać oba egzemplarze i dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub przesłać korespondencyjnie. Jeżeli dostarczysz podpisane dokumenty osobiście, od razu otrzymasz jeden egzemplarz podpisanej przez nas umowy o przyłączenie. W przypadku, gdy dokumenty zostaną do nas wysłane, jeden egzemplarz podpisanej przez nas umowy zostanie odesłany drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny.

 • Wykonanie przyłączanej instalacji

  Wykonaj w terminie swój zakres prac określony w umowie. Przed upływem terminu realizacji poinformuj nas o jego zakończeniu. W tym celu przygotuj zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia wraz z oświadczeniem o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej oraz dostarcz je do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub prześlij drogą pocztową na nasz adres korespondencyjny. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia możesz dostarczyć najpóźniej w dniu składania wniosku o zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej do obiektu.

  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji powinno być podpisane przez właściciela obiektu lub zarządcę obiektu lub przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”. Druk zgłoszenia i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w Punktach Obsługi Klienta.

  Przykład poprawnie wypełnionego zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia - mieszkanie

  Druki do pobrania:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

  TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje przyłącze

  Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych w celu realizacji zakresu określonego w umowie o przyłączenie. Po ich wykonaniu przeprowadzany jest odbiór, który kończy się protokołem odbioru.

  Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych. Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach aby korzystać z energii elektrycznej.

  Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych i informacją o dalszych krokach koniecznych, aby korzystać z energii elektrycznej oraz fakturę za przyłączenie.

  W przypadku, gdy przyłączenie nie wymaga budowy przyłącza lub prac w sieci elektrycznej po stronie TAURON Dystrybucja S.A., faktura za przyłączenie potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych wystawiane są niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

  Dokonaj opłaty za przyłączenie

  Po otrzymaniu faktury za przyłączenie, lub na podstawie informacji przekazanej wraz z potwierdzeniem wykonania przyłącza, dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy który znajdziesz na fakturze lub w potwierdzeniu wykonania przyłącza. Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej oraz rodzaju przyłącza.

  Skorzystaj z płatności online

  Po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, czyli:

  Realizacji prac budowlano-montażowych po stronie TAURON Dystrybucja S.A.;

  Wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie;

  Wniesieniu opłaty za przyłączenie;

  Zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru.

  możesz zawrzeć umowę regulującą dostawy energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z energii elektrycznej.

 • Po otrzymaniu Karty Danych Technicznych możesz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

  Do zawarcia umowy potrzebne będą następujące dokumenty:

  Wniosek o zawarcie umowy (jeżeli jest wymagany);

  Zgłoszenie gowowości instalacji do przyłączenia (druk ZI) - jeżeli nie został dostarczony wcześniej;

  Karta Danych Technicznych;

  Kopia dowodu wpłaty lub wydruk potwierdzenia wykonania przelewu z banku (opcjonalnie).

  TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik i rozpocznie dostawę energii elektrycznej do mieszkania.

  Po zawarciu umowy regulującej dostarczanie energii TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik energii elektrycznej i będziesz mógł rozpocząć korzystać z energii elektrycznej. O konieczności założenia licznika poinformuje nas wybrany przez Ciebie sprzedawca, z którym zawarłeś umowę.

Zmiana sposobu zasilania mieszkania

Jeżeli potrzebujesz zwiększyć moc przyłączeniową lub zmienić sposób zasilania z jedno fazowego na trójfazowe - konieczne będzie uzyskanie nowych warunków przyłączenia i zrealizowanie umowy o przyłączenie. Kroki w procesie przyłączenia zostały przedstawione poniżej.

Jeżeli mieszkanie nie było przyłączone do sieci TAURON Dystrybucja, np. było zasilane z sieci wewnętrznej dużego obiektu przemysłowego, to konieczne będzie wykonanie przyłączenia mieszkania do sieci TAURON Dystrybucja.  Kroki w procesie przyłączenia zostały przedstawione poniżej.
 • Wykonanie przyłączonej instalacji

  Wykonaj w terminie swój zakres prac określony w umowie. Przed upływem terminu realizacji poinformuj nas o jego zakończeniu. W tym celu przygotuj zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia wraz z oświadczeniem o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej oraz dostarcz je do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub prześlij drogą pocztową na nasz adres korespondencyjny. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia możesz dostarczyć najpóźniej w dniu składania wniosku o zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej do obiektu.

  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji powinno być podpisane przez właściciela obiektu lub zarządcę obiektu lub przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”. Druk zgłoszenia i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w Punktach Obsługi Klienta.

  Druki do pobrania:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

  TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje przyłącze

  Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych w celu realizacji zakresu określonego w umowie o przyłączenie. Po ich wykonaniu przeprowadzany jest odbiór, który kończy się protokołem odbioru.

  Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych. Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach aby korzystać z energii elektrycznej.

  W przypadku, gdy przyłączenie nie wymaga budowy przyłącza lub prac w sieci elektrycznej po stronie TAURON Dystrybucja S.A., faktura za przyłączenie potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych wystawiane są niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

  Dokonaj opłaty za przyłączenie

  Po otrzymaniu faktury za przyłączenie, lub na podstawie informacji przekazanej wraz z potwierdzeniem wykonania przyłącza, dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy który znajdziesz na fakturze lub w potwierdzeniu wykonania przyłącza. Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej oraz rodzaju przyłącza.

  Skorzystaj z płatności online dotpay

  Zakończenie procesu przyłączenia

  Po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, czyli:

  • Realizacji prac budowlano-montażowych po stronie TAURON Dystrybucja S.A.
  • Wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
  • Wniesieniu opłaty za przyłączenie
  • Zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru

  możesz zawrzeć umowę regulującą dostawy energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z energii elektrycznej.

 • Po otrzymaniu Karty Danych Technicznych możesz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

  Do zawarcia umowy potrzebne będą następujące dokumenty:

  • wniosek o zawarcie umowy (jeśli jest wymagany)
   • Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia (druk ZI)
   • Karta Danych Technicznych
   • Kopia dowodu wpłaty lub wydruk potwierdzenia wykonania przelewu z banku (opcjonalnie).

   TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik i rozpocznie dostawę energii elektrycznej do mieszkania

   Po zawarciu umowy regulującej dostarczanie energii TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik energii elektrycznej i będziesz mógł rozpocząć korzystać z energii elektrycznej. O konieczności założenia licznika poinformuje nas wybrany przez Ciebie sprzedawca, z którym zawarłeś umowę.