Złóż zgłoszenie mikroinstalacji online

W celu złożenia zgłoszenia, należy wypełnić poniższy formularz online.
Przed przystąpieniem do wypełniania prosimy przygotować komplet wymaganych załączników.
 
Ważne 

Nie możesz zgłosić przyłączenia oraz aktualizacji mikroinstalacji poprzez formularz online, jeżeli Twoja mikroinstalacja pracuje dla Prosumenta zbiorowego.

Jak zgłosić przyłączanie oraz aktualizację mikroinstalacji, jeśli Twoja mikroinstalacja pracuje dla Prosumenta zbiorowego:

 1. Wypełniony i zeskanowany druk ZM wraz z załącznikami możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl
 2. Wypełniony druk ZM wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:

  przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
  lub złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Druki dostępne są w Punktach Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja i tutaj.


Wymagane załączniki:

 1. Pełnomocnictwo, w przypadku jeśli zgłoszenie wypełnia pełnomocnik zgłaszającego (wzór pełnomocnictwa).
 2. Oświadczenie instalatora, w przypadku jeśli zgłoszenia nie składa instalator mikroinstalacji.
  Można je pobrać tutaj.
 3. Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych. Wymagane są tylko wtedy, gdy danego modelu inwertera nie ma na wykazie dostępnym tutaj.
 4. Certyfikat sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący. Wymagane są tylko wtedy, gdy danego modelu inwertera nie ma na wykazie dostępnym tutaj.
 5. Umowa na zakup energii elektrycznej sprzedawcy (dotyczy tylko podmiotów nie spełniających wymogów definicji prosumenta energii odnawialnej).
 6. Dodatkowe załączniki zgłaszającego, dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.

Uwagi:

 1. Załączniki muszą być czytelne. Dopuszczalne skany lub dokumenty pdf przygotowane na urządzeniach mobilnych w formacie pdf. Maksymalna wielkość przesyłanego pliku wynosi 5 MB. W przypadku jeśli dokument jest sporządzony w języku obcym należy dołączyć polskie tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
 2. Karta katalogowa, specyfikacja techniczna oraz certyfikat nie będzie potrzebny dla modeli inwerterów znajdujących się na wykazie certyfikowanych urządzeń, który jest dostępny tutaj.
 3. Schemat elektryczny nie jest wymagany jako załącznik do zgłoszenia mikroinstalacji online.

Uwagi dla zgłoszeń aktualizacyjnych:

 1. Zgłoszeń aktualizacyjnych dokonujemy tylko w przypadku zmiany mocy lub rodzaju źródła użytej w mikroinstalacji.
 2. W sekcji „Parametry techniczne urządzeń mikroinstalacji”, należy wprowadzić dane techniczne wszystkich urządzeń wykorzystywanych w Twojej mikroinstalacji, tj. nie tylko nowe dodane urządzenia, ale też istniejące (zgłoszone już wcześniej).


Jeśli posiadasz już umowę na wytwarzanie (źródło o mocy ponad 50kW) nie ma możliwości zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.