Złóż zgłoszenie mikroinstalacji online

W celu złożenia zgłoszenia, należy wypełnić poniższy formularz online.
Przed przystąpieniem do wypełniania prosimy przygotować komplet wymaganych załączników.

Wymagane załączniki:

Uwaga: załączniki muszą być czytelne. Dopuszczalne skany lub dokumenty pdf przygotowane na urządzeniach mobilnych w formacie pdf. Maksymalna wielkość przesyłanego pliku wynosi 2048 kB. W przypadku jeśli dokument jest sporządzony w języku obcym należy dołączyć polskie tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
 1. ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji.
  W tym celu pobierz i wypełnij dokument Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji, a następnie zeskanuj i załącz go w polu ZM Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji.
 2. Pełnomocnictwo, w przypadku jeśli zgłoszenie podpisuje pełnomocnik zgłaszającego.
 3. Schemat instalacji elektrycznej obiektu, przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
  Schemat powinien zawierać adres mikroinstalacji oraz parametry techniczne urządzeń. Schemat powinien być podpisany przez elektryka przygotowującego schemat.
 4. Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych. 
 5. Certyfikat sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. 
  W okresie przejściowym tj. do 27.04.2021 r. dokumentem potwierdzającym powyższe jest certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wskazująca na spełnienie wymagań NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG.
 6. Jeżeli składają Państwo Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji ZM drogą mailową – każde zgłoszenie ZM należy przesłać do nas oddzielną wiadomością e-mail (załączniki do e-mail tylko w formie plików). Dzięki temu zapewnimy wysoki poziom ochrony przekazanych nam danych osobowych (RODO). Nie przyjmujemy linków.