Zasilanie nowego obiektu

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Opłata za przyłączenie

Wysokość opłat za przyłączenie do sieci zależy od mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza oraz długości przyłącza. Wysokość opłaty za przyłączenie określona jest w umowie o przyłączenie.

Kiedy zaczniesz korzystać z prądu

Zawarta umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych. Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa po zrealizowaniu umowy o przyłączenie i zawarciu (lub aktualizacji) umowy o dostarczanie energii elektrycznej.

Na którym etapie teraz jesteś?

 • Jak złóżyć wniosek o określenie warunków przyłączenia

  Wypełniony wniosek wraz z załącznikami możesz nam dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
  poprzez Portal Klienta Przyłączenia lub online


  Jakie dane potrzebujesz do wypełnienia wniosku WP i załącznika WP-B:

  Żeby wypełnić wniosek WP potrzebujesz:
  • dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy, 
  • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci (np. plac budowy hali magazynowej), 
  • przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną, 
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu.

  Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:

  • plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu - zalecany rozmiar A-4 lub A-3,
  • tytuł prawny: 

  Jeżeli jesteś klientem indywidualnym - tytuł prawny możesz nam dostarczyć w formie oświadczenia jako załącznik WP-T Potwierdzenie tytułu prawnego obiektu. Możesz też dostarczyć nam uwierzytelnioną kopię dokumentu, który potwierdza tytuł prawny np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.
  Jeżeli prowadzisz firmę lub chcesz przyłączyć źródło wytwórcze - dostarcz nam uwierzytelnioną kopię dokumentu, który potwierdza tytuł prawny np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.

  Tutaj wypełnisz i złożysz wnioski online:

  Wniosek online

  Tutaj pobierzesz:

  Wniosek WP Załącznik WP-B Załącznik UP-A  

  TAURON Dystrybucja S.A. określi warunki przyłączenia

  Kiedy wydamy warunki przyłączenia: 

  Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

  Liczba dni  Grupa przyłączeniowa 
   do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 60 dni  III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło
   do 120 dni  III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło  - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
  do 150 dni   I lub II grupa przyłączeniowa

  Warunki przyłączenia do sieci i projekt umowy o przyłączenie prześlemy do ciebie pocztą. 

  Ważne 
  Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy jest ważny przez 60 dni.
   

 • Jak złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie

  Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie UP.

  Jeżeli zdecydujesz się zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy. Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy tobie.

  Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

  Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do ciebie nowy projekt umowy.

  Jakich danych potrzebujesz do wypełnienia wniosku UP

   Do wypełnienia wniosku UP potrzebujesz:
   dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy lub osób upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie 
   numer warunków przyłączenia
   przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej
   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. Załącznik WP- T lub akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.

  Do wypełnionego wniosku UP dołącz:
  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, 
  załącznik UP-A jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot.

  Tutaj pobierzesz:

  Wniosek UP Załącznik UP-A Załącznik WP-T

  Wypełniony i podpisany wniosek UP razem z załącznikami prześlij na nasz adres korespondencyjny lub złóż w punkcie obsługi klienta.

  Zawarcie umowy o przyłączenie

  Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie UP
  Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy. Podpisane egzemplarze umowy możesz przekazać nam do najbliższego punktu obsługi klienta lub przesłać na nasz adres korespondencyjny. Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy tobie.

 • Jak przygotować instalację do przyłączenia

  W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać żebyśmy mogli przyłączyć twój obiekt. Pokaż warunki przyłączania elektrykowi, żeby na ich podstawie przygotował twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin wykonania prac. 
  Gdy przygotujesz instalację poinformuj nas o tym, składając druk ZI Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia z oświadczeniem o stanie technicznym instalacji. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji może podpisać właściciel obiektu, zarządca obiektu lub elektryk, który posiada  świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”.

  Tutaj znajdziesz przykład jak uzupełnić zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia: 

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia - zasilanie docelowe

  Tutaj pobierzesz:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

  Druk zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dostaniesz również w Punktach Obsługi Klienta.

  Jak wykonamy przyłącze

  Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.
  Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy ci także, co dalej robić, aby korzystać z energii elektrycznej. 
  W sytuacji, kiedy nie budujemy przyłącza i nie prowadzimy prac w sieci elektrycznej, potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych i fakturę wystawimy ci niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

  Jak zapłacisz za przyłączenie 

  Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. 

  Tutaj zapłacisz online

  Jak uzgodnić instrukcję współpracy ruchowej (IWR)

  „Instrukcja współpracy ruchowej” reguluje zasady współpracy między klientem a nami w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Uzgodnienia te musimy opracować w przypadku:
  obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia, 
  jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji).

  Przygotuj projekt IWR – przykład jak go wypełnić jest tutaj. Gotowy projekt przekaż nam do uzgodnienia (zrobią to nasze służby ruchowe). Projekt IWR możesz złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta lub wysłać pocztą na nasz adres korespondencyjny.

  WAŻNE 
  Bez uzgodnienia IWR nie będziemy mogli odebrać urządzeń przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. Żeby skrócić proces przyłączania zrób uzgodnienia IWR przed zgłoszeniem gotowości instalacji do przyłączenia.

  Tutaj pobierzesz:

  Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej)

  Załączniki do IWR:

  Jak zakończyć proces przyłączania

  Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:

  • zakończono prace budowlano-montażowe, 
  • wykonano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, 
  • zakończono Uzgodnienia IWR (dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia),
  • opłacono należność za przyłączenie, 
  • zgłoszono gotowość instalacji do odbioru,

  możesz zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z prądu.

  Jakie dokumenty potrzebujesz do zawarcia umowy

  Do zawarcia umowy na dostarczanie energii elektrycznej, potrzebujesz:
  • Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
  • Kartę Danych Technicznych.
 • Gdy masz Kartę Danych Technicznych możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

  Jeżeli jesteś zasilany z sieci niskiego napięcia, po zawarciu umowy o dostarczanie energii zamontujemy licznik dla twojego punktu poboru i będziesz mógł korzystać z energii elektrycznej. O tym, że można już założyć licznik poinformuje nas sprzedawca, którego wybrałeś i z którym podpisałeś umowę.