Zasilanie nowego obiektu

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Wysokość opłat

Wysokość opłat za przyłączenie do sieci zależy m.in. od grupy przyłączeniowej, do której podmiot został zakwalifikowany.

Zawarcie umowy o przyłączenie

Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac koniecznych do wykonania w ramach przyłączenia. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej jest możliwe dopiero po zrealizowaniu umowy o przyłączenie oraz zawarciu lub aktualizacji umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Na którym etapie jesteś?

 • Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia

  Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP wraz z załącznikiem WP-B). Druki WP i WP-B można pobrać ze strony internetowej. Dostępne są one również w Punktach Obsługi Klienta. Zapraszamy również do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku WP i załącznika WP-B:

  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy 
  • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci
  • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną
  • Wielkość mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu,
  • Wielkość wymaganej mocy minimalnej dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi – dotyczy obiektów zaliczonych do II i III grupy przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej obiektu od 300 kW

  Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu – mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z usytuowaniem sąsiednich obiektów oraz z uwzględnieniem istniejącej sieci. Zalecany rozmiar A-4 lub A-3.
  • Wypełniony i podpisany druk WP-T Potwierdzenie tytułu prawnego obiektu


  Druki do pobrania:

  Wniosek WP Załącznik WP-B Załącznik UP-A

  Wypełniony i podpisany wniosek WP wraz z załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub dostarczyć osobiście do najbliższego Punktu Obsługi Klienta.

  Wniosek do wypełnienia online

  TAURON Dystrybucja S.A. określi warunki przyłączenia

  Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotowane zostaną warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.

  Termin wydania warunków przyłączenia wynosi:

  • 30 dni od dnia złożenia wniosku WP – dla obiektów przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
  • 150 dni od dnia złożenia wniosku WP – dla obiektów przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

  Warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie prześlemy pocztą lub możesz odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

  Warunki przyłączenia są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy.

 • Złóż wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie

  Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Propozycja umowy o przyłączenie dołączana jest do warunków przyłączenia i powinna zostać podpisana w okresie jej ważności. Jeśli ważność propozycji umowy o przyłączenie wygasła przygotujemy dla ciebie nową propozycję. Aby ją otrzymać, należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Druk wniosku UP można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta. Wypełniony wniosek UP wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku UP:

  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy i osób upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie (np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek) Warunki przyłączenia Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia) Do wypełnionego wniosku UP należy dołączyć następujące dokumenty: Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia). W przypadku własności wystarczy podać na wniosku WP numer elektronicznej księgi wieczystej.

  Jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot, należy wypełnić i dołączyć załącznik UP-A.

  Druki do pobrania:

  Wniosek UP Załącznik UP-A

  Wypełniony i podpisany wniosek UP wraz z załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub dostarczyć osobiście do najbliższego Punktu Obsługi Klienta.

  Podpisz umowę o przyłączenie

  Na podstawie kompletnego wniosku UP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostanie przygotowana propozycja umowy o przyłączenie do sieci. Będziesz mógł ją odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, przy czym należy zaznaczyć tę opcję na wniosku UP. W takim przypadku przed upływem 30 dni od złożenia wniosku skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i poinformujemy Cię o możliwości odbioru dokumentów. Jeżeli na wniosku UP zaznaczysz, że chcesz otrzymać dokumenty korespondencyjnie lub nie zgłosisz się po ich odbiór w ustalonym terminie, propozycja umowy o przyłączenie zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku UP.

  Po otrzymaniu i zaakceptowaniu propozycji umowy w okresie jej ważności, możesz podpisać oba egzemplarze i dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub przesłać korespondencyjnie. Jeżeli dostarczysz podpisane dokumenty osobiście, od razu otrzymasz jeden egzemplarz podpisanej przez nas umowy o przyłączenie. W przypadku, gdy dokumenty zostaną do nas wysłane, jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny.

 • Wykonanie przyłączanej instalacji

  Wykonaj w terminie swój zakres prac określony w umowie. Przed upływem terminu realizacji poinformuj nas o jego zakończeniu. W tym celu przygotuj zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia wraz z oświadczeniem o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej oraz dostarcz je do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub prześlij drogą pocztową na nasz adres korespondencyjny. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia możesz dostarczyć najpóźniej w dniu składania wniosku o zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej do obiektu.

  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji powinno być podpisane przez właściciela obiektu lub zarządcę obiektu lub przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”. Druk zgłoszenia i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w Punktach Obsługi Klienta.

  Przykład poprawnie uzupełnionego zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia - zasilanie docelowe

  Druki do pobrania:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

  TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje przyłącze

  Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych w celu realizacji zakresu określonego w umowie o przyłączenie. Po ich wykonaniu przeprowadzany jest odbiór, który kończy się protokołem odbioru.

  Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych. Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach aby korzystać z energii elektrycznej.

  W przypadku, gdy przyłączenie nie wymaga budowy przyłącza lub prac w sieci elektrycznej po stronie TAURON Dystrybucja S.A., faktura za przyłączenie potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych wystawiane są niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

  Uzgodnij Instrukcję współpracy ruchowej (IWR) – dotyczy obiektów przyłączanych do sieci SN i WN

  Dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia oraz jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji) konieczne jest uzgodnienie Instrukcji współpracy ruchowej. Dokument ten reguluje zasady współpracy między klientem a TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Pierwszym krokiem jest przygotowanie projektu IWR wg poniżej załączonego przykładu. Następnie przekaż projekt do uzgodnienia przez służby ruchowe TAURON Dystrybucja S.A.. Projekt IWR możesz złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A.

  Uwaga: brak uzgodnienia IWR skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia odbioru przyłączanych urządzeń do sieci dystrybucyjnej. W celu skrócenia procesu przyłączania zalecamy dokonanie uzgodniea IWR przed dokonaniem zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia.

  Druki do pobrania:

  Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej)

  Załączniki do IWR:

  Dokonaj opłaty za przyłączenie

  Po otrzymaniu faktury za przyłączenie, lub na podstawie informacji przekazanej wraz z potwierdzeniem wykonania przyłącza, dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy który znajdziesz na fakturze lub w potwierdzeniu wykonania przyłącza. Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej oraz rodzaju przyłącza.

  Skorzystaj z płatności online

  Zakończenie procesu przyłączania

  Po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, czyli:

  • Realizacji prac budowlano-montażowych po stronie TAURON Dystrybucja S.A.
  • Wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
  • Uzgodnieniu Instrukcji Współpracy Ruchowej
  • Wniesieniu opłaty za przyłączenie
  • Zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru

  możesz zawrzeć umowę regulującą dostawy energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z energii elektrycznej.

  Do zawarcia umowy potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Wniosek o zawarcie umowy (jeżeli jest wymagany) Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia (druk ZI) dla obiektów przyłączanych do siec niskiego napięcia
  • Karta Danych Technicznych Kopia dowodu wpłaty lub wydruk potwierdzenia wykonania przelewu z banku (opcjonalnie)
 • Po otrzymaniu Karty Danych Technicznych możesz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej. Więcej informacji o zawieraniu umów znajdziesz w dziale Zawieranie umowy.

  Jeżeli jesteś zasilany z sieci o napięciu znamionowym do 1 kV po zawarciu umowy regulującej dostarczanie energii TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik energii elektrycznej i będziesz mógł rozpocząć korzystać z energii elektrycznej. O konieczności założenia licznika poinformuje nas wybrany przez Ciebie sprzedawca, z którym zawarłeś umowę.