Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. - Fastcall

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, www.tauron-dystrybucja.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) wykonania umowy z Państwem, poprzez podjęcie działań związanych z realizacją zamówionego przez Państwa kontaktu telefonicznego w sprawie obsługi klienta, w tym przesłania wiadomości SMS potwierdzających zamówienie kontaktu oraz podsumowujących podjęte próby połączeń oraz przeprowadzania zamówionej przez Państwa rozmowy telefonicznej, przez czas niezbędny do przygotowania połączenia telefonicznego oraz przez czas rozmowy telefonicznej, a w razie nieodebrania przez Państwa połączenia – nie dłużej niż do trzeciej z kolei nieudanej próby połączenia [podstawa prawna Art. 6 ust.1 b) Rozporządzenia – wykonanie umowy],
b) monitorowanie jakości obsługi klienta – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone na nagraniu rozmowy telefonicznej z Państwem przez okres trwania naszej umowy z Państwem [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia należytej jakości świadczonych usług];
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone na nagraniu rozmowy telefonicznej z Państwem, przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami].

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

4. W związku z tym ze przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa: prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo dostępu do danych osobowych, 
prawo do sprostowania danych osobowych, 
prawo do usunięcia danych osobowych
(zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
prawo do przeniesienia danych osobowych. 


5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,
mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl

6. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Państwa żądanie.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, przy czym brak podania numeru telefonu w formularzu uniemożliwi nam realizację zamówionego przez Państwa kontaktu.

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,
podmioty, które świadczą usługi Contact Center,
podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.