⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. na potrzeby postępowania rekrutacyjnego 

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratoremi Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie (kod: 31-035), przy ul. Podgórskiej 25A, www.tauron-dystrybucja.pl.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na:
a) adres poczty elektronicznej: td.iod@tauron-dystrybucja.pl,
b) adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków.

3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Będziemy przetwarzać podane przez Panią/Pana następujące dane osobowe:
a) imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Panią/Pana dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
b) znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOii [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 3 lit a, w celu indentyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania aktualnej rekrutacji. 
Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku), do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.  
Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit b jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 3 lit b, prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego.
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. a i b w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie TAURON , do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody.  W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako Współadministratorzyiii wraz z pozostałymi spółkami Grupy TAURON.
Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit a i b w powyższym celu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwia Pani/Panu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagała kolejnego aplikowania. 

5. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
g) prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami.

6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli Pani/Pan będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pani/Pan z nami skontaktować na wybrany sposób:
a) pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,
b) e-mailowo na adres:  daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl .
Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy żądanie.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (dalej: EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji. 

9. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych
b)  podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,
c) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.iAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.

iiRODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/RODO

iiiWspóładministrator – podmiot, który z co najmniej jedynym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych  – art. 26 ust. 1 RODO.