Zmiana sprzedawcy

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci TAURON Dystrybucja S.A., w tym także Odbiorcy zużywający energię elektryczną w gospodarstwach domowych, posiadają prawo do zmiany sprzedawcy. Oznacza to możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej.
Dotyczy również sytuacji, w których chciałbyś wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, gdy:

wybudowałeś nowy dom i nie masz jeszcze umowy z TAURON Dystrybucja S.A. kupiłeś / wynajmujesz mieszkanie, gdzie nie ma licznika

Kontakt dla odbiorców

Tel.: 32 606 0 616
(opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

info@tauron-dystrybucja.pl

Kontakt dla sprzedawców

Numery telefonów oraz adresy e-mail określone są w zawartych generalnych umowach dystrybucji (GUD) lub generalnych umowach dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K).
 • Odbiorca, który dokonuje zmiany sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży energii z nowym sprzedawca i umowę o świadczenie usług dystrybucji z TAURON Dystrybucja. Jeżeli jesteś odbiorcą w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja o napięciu do 1kV możesz zawrzeć z nowym sprzedawcą umowę kompleksową (zawierającą sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji) i wówczas nie musisz podpisywać odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

  Czas trwania procedury

  Nie dłużej niż 21 dni od daty powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. przez sprzedawcę o zawartej z Odbiorcą umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

  Krok 1

  Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą, sprawdź czy sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży energii lub do zawierania umów kompleksowych na terenie działania TAURON Dystrybucja. Podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł zawierać umowy sprzedaży energii elektrycznej z Odbiorcami przyłączonymi do sieci TAURON Dystrybucja S.A. jest posiadanie przez tego sprzedawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. tzw. generalnej umowy dystrybucji (GUD). Natomiast podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł świadczyć usługi kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja o napięciu do 1kV jest zawarcie przez tego sprzedawcę z TAURON Dystrybucja odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji tzw. generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K). Żeby sprawdzić, czy nowy sprzedawca ma podpisaną odpowiednią umowę z TAURON Dystrybucja S.A., zobacz Listę sprzedawców energii elektrycznej lub Listę sprzedawców usługi kompleksowej na dole strony.

  Jeżeli wybrałeś sprzedawcę, który posiada z TAURON Dystrybucja zawartą GUD lub GUD-K, możesz z tym sprzedawcą podpisać odpowiednio umowę na sprzedaż energii lub umowę kompleksową. Przed podpisaniem umowy kompleksowej będziesz poproszony przez nowego sprzedawcę o podanie danych technicznych miejsca dostarczenia energii elektrycznej z dotychczasowej umowy dystrybucyjnej lub umowy kompleksowej albo o zgodę na pozyskanie takich danych przez sprzedawcę od TAURON Dystrybucja.

  Krok 2

  W przypadku zawarcia z sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, musisz zawrzeć z TAURON Dystrybucja umowę o świadczenie usług dystrybucji. W tym celu wypełnij wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucji i złóż w Punkcie Obsługi Klienta lub wyślij pocztą na adres TAURON Dystrybucja. Możesz również upoważnić sprzedawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej w Twoim imieniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

  Zasady zawierania umów dystrybucyjnych, Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej oraz wzory umów dystrybucyjnych odpowiednio dla danej grupy taryfowej są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

  Poinformuj nowego sprzedawcę o podpisaniu umowy na dystrybucję energii.

  Krok 3

  Wypowiedz sprzedawcy dotychczasową umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową. 
  Punkt ten nie dotyczy sytuacji, gdy wcześniej nie miałeś takiej umowy podpisanej.

  Krok 4

  Wybrany przez Ciebie sprzedawca dokona poprzez Platformę Wymiany Informacji powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. o zawartej z Tobą umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

  Krok 5

  TAURON Dystrybucja zweryfikuje powiadomienie i poinformuje sprzedawcę o jego wyniku. Pozytywnie zweryfikowane powiadomienie umożliwia wejście w życie Twojej nowej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Układ pomiarowo-rozliczeniowych powinien spełniać wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja (IRiESD) na dzień powiadomienia TAURON Dystrybucja o zawarciu umowy sprzedaży energii. Obowiązek dostosowania układu do wymagań spoczywa na właścicielu układu, którym w przypadku klientów IV i V grupy przyłączeniowej zasilanych na niskim napięciu jest TAURON Dystrybucja S.A., i na jego koszt.
  Jeżeli nie miałeś wcześniej licznika zostanie on założony po pozytywnej weryfikacji powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży energii, przekazanego przez sprzedawcę do TAURON Dystrybucja.

  Po spełnieniu wymagań technicznych i prawnych TAURON Dystrybucja S.A. dokonuje przypisania punktu pomiarowego, Odbiorcy do nowego sprzedawcy.

  Otrzymasz od TAURON Dystrybucja S.A. potwierdzenie przyjęcia do realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy.

  Ostatnim elementem procedury zmiany sprzedawcy jest dokonanie odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Informacja o odczycie przekazywana jest do dotychczasowego, jak i nowego sprzedawcy
 • Wykaz dokumentów wymaganych do zmiany odbiorcy w punkcie poboru

  Przypadek 1. Nowy odbiorca zawarł umowę sprzedaży (z dotychczasowym lub nowym sprzedawcą) oraz składa wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

  Nowy odbiorca (lub jego pełnomocnik), składając wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej do TAURON Dystrybucja S.A., powinien dostarczyć dokument potwierdzający zmianę odbiorcy w PPE.
  Takim dokumentem może być jeden z niżej wymienionych:
  a) wypowiedzenie umowy kompleksowej/dystrybucyjnej przez poprzedniego odbiorcę;
  b) protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony, wraz z klauzulą o przejęciu lokalu przez nowego odbiorcę;
  c) oświadczenie nowego odbiorcy o posiadaniu prawa do lokalu, dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały oraz o opuszczeniu, w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę;
  Pobierz oświadczenie;
  d) oświadczenie nowego odbiorcy o nieposiadaniu prawa do lokalu, ale o dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały, o opuszczeniu, w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę oraz pobieraniu przez nowego odbiorcę w sposób stały energii elektrycznej w tym lokalu; 
  Pobierz oświadczenie;
  e) akt zgonu dotychczasowego odbiorcy.
  Po zawarciu umowy dystrybucyjnej z nowym odbiorcą, ww. dokumenty nie są wymagane przy zgłoszeniu umowy sprzedaży dla nowego odbiorcy.

  Przypadek 2. Nowy odbiorca zawarł umowę kompleksową (z dotychczasowym lub nowym sprzedawcą).

  Sprzedawca, zgłaszając do realizacji umowę kompleksową zawartą z nowym odbiorcą, powinien dostarczyć dokument potwierdzający zmianę odbiorcy w PPE.
  Takim dokumentem może być jeden z niżej wymienionych:
  a) wypowiedzenie umowy kompleksowej/dystrybucyjnej przez poprzedniego odbiorcę;
  b) protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony, zawierający klauzulę o przejęciu lokalu przez nowego odbiorcę;
  c) oświadczenie nowego odbiorcy o posiadaniu prawa do lokalu, dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały oraz o opuszczeniu, w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę lub 
  d) oświadczenie nowego odbiorcy o nieposiadaniu prawa do lokalu, ale o dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały, o opuszczeniu, w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę oraz pobieraniu przez nowego odbiorcę w sposób stały energii elektrycznej w tym lokalu; 
  Pobierz oświadczenie;
  e) akt zgonu dotychczasowego odbiorcy. W przypadku braku możliwości pozyskania ww. dokumentów, dopuszcza się:
  f) oświadczenie sprzedawcy, o posiadaniu przez nowego odbiorcę prawa do lokalu, o dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały oraz o opuszczeniu w sposób trwały, lokalu przez dotychczasowego odbiorcę lub
  g) oświadczenie sprzedawcy o nieposiadaniu przez nowego odbiorcę prawa do lokalu, ale o dysponowaniu tym lokalem w sposób trwały , o opuszczeniu w sposób trwały lokalu przez dotychczasowego odbiorcę oraz pobieraniu przez nowego odbiorcę w sposób stały energii elektrycznej w tym lokalu;
  Pobierz oświadczenie.

 • Jeżeli zawarłeś ze sprzedawcą umowę na sprzedaż energii elektrycznej:

  Będziesz posiadał dwie umowy: na dystrybucję prądu z TAURON Dystrybucja S.A. i na sprzedaż energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą Będziesz otrzymywał dwie faktury: za dystrybucję prądu z TAURON Dystrybucja S.A. i za sprzedaż energii od nowego sprzedawcy 
  Jeżeli zawarłeś ze sprzedawcą umowę kompleksową:

  Będziesz posiadał jedynie umowę z wybranym przez siebie sprzedawcą Będziesz otrzymywał od nowego sprzedawcy jedną fakturę - łącznie za sprzedaż energii oraz za dystrybucję prądu 

 • Powiadomienie o zawarciu umowy sprzedaży energii lub umowy kompleksowej

Listy sprzedawców energii i POB

 • Zgodnie z art. 3 pkt 29 ustawy Prawo energetyczne - sprzedawca z urzędu - to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe (sprzedaż i dystrybucja) odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy - sprzedawca z urzędu zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej (zawierającej postanowienia dotyczące sprzedaży i postanowienia dotyczące dystrybucji), na zasadach równoprawnego traktowania, z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wskazanego w koncesji sprzedawcy z urzędu.

  Informujemy, iż dla odbiorców przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja SA, posiadających umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcą z urzędu jest

  I. z regionu Małopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny - TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60;

  II. z regionu Górnego Śląska - TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2.
 • Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - przedsiębiorstwo energetyczne TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60 – zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA.

  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DSW.WKP/6.492.3.7.2016.MPi z dnia 14 października 2016 r.
  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.40.117.2017.JJ z dnia 12 października 2017 r.
  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.30.105.2018.JJ z dnia 26 października 2018 r. 
 • Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania:
  • 3 WINGS SA

   ALPIQ ENERGY SE

   Alumetal Poland Sp. z o.o.

   ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

   Audax Energia Sp. z o.o.

   Axpo Polska Sp. z o.o.

   Axpo Trading AG 

   BD Sp. z o.o. 

   Beskidzka Energetyka Sp. z o.o.

   Boryszew SA

   CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

   COFEN ENERGY Sp. z o.o.

   CONTROL PROCESS SA

   D-Energia Sp. z o.o.

   E2 Energia Sp. z o.o.

   EDON Sp. z o.o.

   EHN SA

   Elektra SA

   ELEKTRIX SA

   Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

   Enea Elektrownia Połaniec SA

   ENEA S.A.  

   ENEFIT Sp. z o.o.

   ENERGA  Oświetlenie  Sp. z o.o.

   ENERGA-OBRÓT S.A.

   ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA

   Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.

   Energia dla firm SA

   ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.

   Energia i Gaz Sp. z o.o.

   Energia Polska sp. z o.o.

   ENERGIAOK Sp. z o.o.

   ENERGO OPERATOR Sp. z o.o.

   Energomedia Sp. z o.o.

   Energy Match Sp. z o.o.

   ENERGY POLSKA Sp. z o.o.

   ENERHA Sp. z o.o.

   ENESTA Sp. z o.o.

   ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

   ENIGA Edward Zdrojek

   ENTRADE Sp. z o.o.

   Enrex Energy Sp. z o.o.

   ERGO ENERGY Sp. z o.o.

   ESV SA

   ESV WISŁOSAN Sp. z o.o.

   EWE Energia sp. z o.o.

   EWG Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. - Sp.k.

   EWG Taczalin Sp. z o.o.

   FITEN S.A.

   Fortum Marketing and Sales Polska SA

   Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

   Fortum Sprzedaż Sp. z o.o.

   GAS AND ENERGY TRADING Sp. z o.o.

   GASPOL SA

   GEON Sp. z o.o.

   GET EnTra Sp. z o.o.

   Geton Energy Sp. z o.o.

   Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o.

   Green Lights Holding Sp. z o.o.

   Green Lights Obrót Sp. z o.o.

   Green Lights Sp. z o.o.

   Green SA w restrukturyzacji

   Grupa Energia GE Sp. z o.o. Sp. k.

   Grupa Energia Obrót GE Sp. z o.o. Sp. k.

   Grupa PSB Handel SA

   HANDEN Sp. z o.o.

   Hermes Energy Group SA

   Hexa Telecom Sp. z o.o.

   Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA

   Huta Łaziska SA w upadłości układowej

   IEN Energy Sp. z o.o.

   InfoEngine SA

   innogy Polska SA

   INTER ENERGIA S.A.

   Intrenco Sp. z o.o.

   IRL Polska Sp. z o.o.

   JES ENERGY Sp. z o.o. 

   JSW KOKS SA

   KGHM Polska Miedź S.A.

   Kogeneracja Zachód SA

   Kompania Węglowa SA

   Lafarge Cement SA

   Logistyka Paliwa i Energia Sp. z o.o.

   Next Kraftwerke GmbH

   Nida Media Sp. z o.o.

   Nobilia Sp. z o.o.

   Novum SA

   Orange Energia Sp. z o.o.

   Orange Polska SA

   Orlen Paliwa Sp. z o.o.

   OZE ENERGY Sp. z o.o.

   PAK-Volt SA

   PCC Rokita S.A. 

   PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

   PGE Energia Ciepła SA

   PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

   PGE Obrót S.A.

   PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

   PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

   PKN ORLEN SA

   PKP Energetyka S.A.

   PLUS ENERGIA Sp. z o.o.

   Po Prostu Energia SA

   POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.

   POLENERGIA OBRÓT SA

   POLKOMTEL Sp. z o.o.

   Polska Energia Sp. z o.o.

   Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

   Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.

   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

   Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg SA

   POWERPOL Sp. z o.o.

   PROPOWER 21 Sp. z o.o.

   PROTON POLSKA ENERGIA Sp. z o.o.

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o.

   Przedsiębiorstwo Obrotu Energią Sp. z o.o.

   PULSAR ENERGIA Sp. z o.o.

   RE ALLOYS Sp. z o.o.

   SATOR Marek Szymkowiak

   Slovenske Elektrarne a.s. SA Oddział w Polsce

   SOUTH ENERGY PARTNERS Sp. z o.o.

   Synergia Polska Energia Sp. z o.o.

   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

   Świat Sp. z o.o.

   Tańsza Energia Konsultanci Energetyczni Sp. z o.o.

   TAURON Ciepło sp. z o.o.

   TAURON Polska Energia S.A.

   TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 

   TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 

   TAURON Wytwarzanie S.A.

   Technika Energetyczna Sp. z o.o.

   Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA - WSCHÓD" SA

   Tradea Sp. z o.o.

   TRMEW Obrót Sp. z o.o.                                                                      

   UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.

   Veolia Energia Polska SA

   VERVIS Sp. z o.o.

   VORTEX ENERGY - OBRÓT Sp. z o. o.

   WM MALTA Sp. z o.o.

   Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.

   Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej SA

   Zakłady Energetyki Cieplnej SA

   Zakłady Górniczo - Hutnicze "Bolesław" SA

   Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia Sp. z o.o.

   Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA

   Szczegółowe dane kontaktowe sprzedawców energii elektrycznej znajdują się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.
  • 3 WINGS SA

   ALPIQ ENERGY SE

   Alumetal Poland Sp. z o.o.

   ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

   Audax Energia Sp. z o.o.

   Axpo Polska Sp. z o.o.

   Axpo Trading AG 

   BD Sp. z o.o.

   Beskidzka Energetyka Sp. z o.o.

   Boryszew SA

   CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

   COFEN ENERGY Sp. z o.o.

   CONTROL PROCESS SA

   D-Energia Sp. z o.o.

   E2 Energia Sp. z o.o.

   EDON Sp. z o.o.

   EHN SA

   Elektra SA

   ELEKTRIX SA

   Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

   Enea Elektrownia Połaniec SA

   ENEA S.A.  

   ENEFIT Sp. z o.o.

   ENERGA  Oświetlenie  Sp. z o.o.

   ENERGA-OBRÓT S.A.

   ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA

   Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.

   Energetyka Sp z o.o. 

   Energia dla firm SA

   ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.

   Energia i Gaz Sp. z o.o.

   Energia Polska sp. z o.o.

   ENERGIAOK Sp. z o.o.

   ENERGO OPERATOR Sp. z o.o.

   Energomedia Sp. z o.o.

   Energy Match Sp. z o.o.

   ENERGY POLSKA Sp. z o.o.

   ENERHA Sp. z o.o.

   ENESTA Sp. z o.o.

   ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

   ENIGA Edward Zdrojek

   ENTRADE Sp. z o.o.

   Enrex Energy Sp. z o.o.

   ERGO ENERGY Sp. z o.o.

   ESV SA

   ESV WISŁOSAN Sp. z o.o.

   EWE Energia sp. z o.o.

   EWG Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. - Sp.k.

   EWG Taczalin Sp. z o.o.

   FITEN S.A.

   Fortum Marketing and Sales Polska SA

   Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

   Fortum Sprzedaż Sp. z o.o.

   GAS AND ENERGY TRADING Sp. z o.o.

   GASPOL SA

   GEON Sp. z o.o.

   GET EnTra Sp. z o.o.

   Geton Energy Sp. z o.o.

   Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o.

   Green Lights Holding Sp. z o.o.

   Green Lights Obrót Sp. z o.o.

   Green Lights Sp. z o.o.

   Green SA w restrukturyzacji

   Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

   Grupa Energia GE Sp. z o.o. Sp. k.

   Grupa Energia Obrót GE Sp. z o.o. Sp. k.

   Grupa PSB Handel SA

   HANDEN Sp. z o.o.

   Hermes Energy Group SA

   Hexa Telecom Sp. z o.o.

   Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA

   Huta Łaziska SA w upadłości układowej

   IEN Energy Sp. z o.o.

   InfoEngine SA

   innogy Polska SA

   INTER ENERGIA S.A.

   Intrenco Sp. z o.o.

   IRL Polska Sp. z o.o.

   JES ENERGY Sp. z o.o. 

   JSW KOKS SA

   KGHM Polska Miedź S.A.

   Kogeneracja Zachód SA

   Kompania Węglowa SA

   Lafarge Cement SA

   Logistyka Paliwa i Energia Sp. z o.o.

   Next Kraftwerke GmbH

   Nida Media Sp. z o.o.

   Nobilia Sp. z o.o.

   Novum SA

   Orange Energia Sp. z o.o.

   Orange Polska SA

   Orlen Paliwa Sp. z o.o.

   OZE ENERGY Sp. z o.o.

   PAK-Volt SA

   PCC Rokita S.A. 

   PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

   PGE Energia Ciepła SA

   PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

   PGE Obrót S.A.

   PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

   PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

   PKN ORLEN SA

   PKP Energetyka S.A.

   PLUS ENERGIA Sp. z o.o.

   Po Prostu Energia SA

   POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.

   POLENERGIA OBRÓT SA

   POLKOMTEL Sp. z o.o.

   Polska Energia Sp. z o.o.

   Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

   Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.

   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

   Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg SA

   POWERPOL Sp. z o.o.

   PROPOWER 21 Sp. z o.o.

   PROTON POLSKA ENERGIA Sp. z o.o.

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o.

   Przedsiębiorstwo Obrotu Energią Sp. z o.o.

   PULSAR ENERGIA Sp. z o.o.

   RE ALLOYS Sp. z o.o.

   SATOR Marek Szymkowiak

   Slovenske Elektrarne a.s. SA Oddział w Polsce

   SOUTH ENERGY PARTNERS Sp. z o.o.

   Synergia Polska Energia Sp. z o.o.

   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

   Świat Sp. z o.o.

   Tańsza Energia Konsultanci Energetyczni Sp. z o.o.

   TAURON Ciepło sp. z o.o.

   TAURON Polska Energia S.A.

   TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 

   TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 

   TAURON Wytwarzanie S.A.

   Technika Energetyczna Sp. z o.o.

   Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA - WSCHÓD" SA

   Tradea Sp. z o.o.

   TRMEW Obrót Sp. z o.o.                                                                      

   UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.

   Veolia Energia Polska SA

   VERVIS Sp. z o.o.

   VORTEX ENERGY - OBRÓT Sp. z o. o.

   WM MALTA Sp. z o.o.

   Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.

   Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej SA

   Zakłady Energetyki Cieplnej SA

   Zakłady Górniczo - Hutnicze "Bolesław" SA

   Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia Sp. z o.o.

   Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA

   Szczegółowe dane kontaktowe sprzedawców energii elektrycznej znajdują się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.
  • 3 WINGS SA

   ALPIQ ENERGY SE

   Alumetal Poland Sp. z o.o.

   ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

   Audax Energia Sp. z o.o.

   Axpo Polska Sp. z o.o.

   Axpo Trading AG 

   BD Sp. z o.o.

   Beskidzka Energetyka Sp. z o.o.

   Boryszew SA

   CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

   COFEN ENERGY Sp. z o.o.

   CONTROL PROCESS SA

   D-Energia Sp. z o.o.

   E2 Energia Sp. z o.o.

   EDON Sp. z o.o.

   EHN SA

   Elektra SA

   ELEKTRIX SA

   Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

   Enea Elektrownia Połaniec SA

   ENEA S.A.  

   ENEFIT Sp. z o.o.

   ENERGA  Oświetlenie  Sp. z o.o.

   ENERGA-OBRÓT S.A.

   ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA

   Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.

   Energia dla firm SA

   ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.

   Energia i Gaz Sp. z o.o.

   Energia Polska sp. z o.o.

   ENERGIAOK Sp. z o.o.

   ENERGO OPERATOR Sp. z o.o.

   Energomedia Sp. z o.o.

   Energy Match Sp. z o.o.

   ENERGY POLSKA Sp. z o.o.

   ENERHA Sp. z o.o.

   ENESTA Sp. z o.o.

   ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

   ENIGA Edward Zdrojek

   ENTRADE Sp. z o.o.

   Enrex Energy Sp. z o.o.

   ERGO ENERGY Sp. z o.o.

   ESV SA

   ESV WISŁOSAN Sp. z o.o.

   EWE Energia sp. z o.o.

   EWG Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. - Sp.k.

   EWG Taczalin Sp. z o.o.

   FITEN S.A.

   Fortum Marketing and Sales Polska SA

   Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

   Fortum Sprzedaż Sp. z o.o.

   GAS AND ENERGY TRADING Sp. z o.o.

   GASPOL SA

   GEON Sp. z o.o.

   GET EnTra Sp. z o.o.

   Geton Energy Sp. z o.o.

   Green Lights Dystrybucja Sp. z o.o.

   Green Lights Holding Sp. z o.o.

   Green Lights Obrót Sp. z o.o.

   Green Lights Sp. z o.o.

   Green SA w restrukturyzacji

   Grupa Energia GE Sp. z o.o. Sp. k.

   Grupa Energia Obrót GE Sp. z o.o. Sp. k.

   Grupa PSB Handel SA

   HANDEN Sp. z o.o.

   Hermes Energy Group SA

   Hexa Telecom Sp. z o.o.

   Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA

   Huta Łaziska SA w upadłości układowej

   IEN Energy Sp. z o.o.

   InfoEngine SA

   innogy Polska SA

   INTER ENERGIA S.A.

   Intrenco Sp. z o.o.

   IRL Polska Sp. z o.o.

   JES ENERGY Sp. z o.o. 

   JSW KOKS SA

   Kogeneracja Zachód SA

   Kompania Węglowa SA

   Lafarge Cement SA

   Logistyka Paliwa i Energia Sp. z o.o.

   Next Kraftwerke GmbH

   Nida Media Sp. z o.o.

   Nobilia Sp. z o.o.

   Novum SA

   Orange Energia Sp. z o.o.

   Orange Polska SA

   Orlen Paliwa Sp. z o.o.

   OZE ENERGY Sp. z o.o.

   PAK-Volt SA

   PCC Rokita S.A. 

   PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

   PGE Energia Ciepła SA

   PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

   PGE Obrót S.A.

   PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

   PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

   PKN ORLEN SA

   PKP Energetyka S.A.

   PLUS ENERGIA Sp. z o.o.

   Po Prostu Energia SA

   POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.

   POLKOMTEL Sp. z o.o.

   Polska Energia Sp. z o.o.

   Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

   Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.

   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

   Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg SA

   POWERPOL Sp. z o.o.

   PROPOWER 21 Sp. z o.o.

   PROTON POLSKA ENERGIA Sp. z o.o.

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o.

   Przedsiębiorstwo Obrotu Energią Sp. z o.o.

   PULSAR ENERGIA Sp. z o.o.

   RE ALLOYS Sp. z o.o.

   SATOR Marek Szymkowiak

   Slovenske Elektrarne a.s. SA Oddział w Polsce

   SOUTH ENERGY PARTNERS Sp. z o.o.

   Synergia Polska Energia Sp. z o.o.

   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

   Świat Sp. z o.o.

   Tańsza Energia Konsultanci Energetyczni Sp. z o.o.

   TAURON Ciepło sp. z o.o.

   TAURON Polska Energia S.A.

   TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 

   TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 

   TAURON Wytwarzanie S.A.

   Technika Energetyczna Sp. z o.o.

   Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA - WSCHÓD" SA

   Tradea Sp. z o.o.

   TRMEW Obrót Sp. z o.o.                                                                      

   UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.

   Veolia Energia Polska SA

   VERVIS Sp. z o.o.

   VORTEX ENERGY - OBRÓT Sp. z o. o.

   WM MALTA Sp. z o.o.

   Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.

   Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej SA

   Zakłady Energetyki Cieplnej SA

   Zakłady Górniczo - Hutnicze "Bolesław" SA

   Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia Sp. z o.o.

   Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA

   Szczegółowe dane kontaktowe sprzedawców energii elektrycznej znajdują się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Sprzedawca rezerwowy to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, umowę generalną o świadczenie usług dystrybucji z TAURON Dystrybucja S.A., sprzedające energię elektryczną Odbiorcy w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.

  Zgodnie z zapisami art. 5aa, ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne poniżej przedstawiono listę sprzedawców, pełniących funkcję Sprzedawcy rezerwowego na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.

  I. Dla odbiorców z regionu Małopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny sprzedawcą rezerwowym jest:

  TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

  Adresy stron internetowych zawierających oferty sprzedaży rezerwowej:

  • https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy

  • https://www.tauron.pl/dla-firm/prad/taryfa-sprzedawcy

  • https://biznes.tauron.pl/obsluga-klienta/dokumenty-do-pobrania

  • https://biznes.tauron.pl/energia-elektryczna/sprzedaz-rezerwowa


  II. Dla odbiorców z regionu Górnego Śląska sprzedawcą rezerwowym jest:

  TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

  Adresy stron internetowych zawierających oferty sprzedaży rezerwowej: 

  • https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy

  •  https://www.tauron.pl/dla-firm/prad/taryfa-sprzedawcy

  •  https://biznes.tauron.pl/obsluga-klienta/dokumenty-do-pobrania

  •  https://biznes.tauron.pl/energia-elektryczna/sprzedaz-rezerwowa
   
 • Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja SA umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej tzw. generalną umowę dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K), umożliwiającą tym podmiotom świadczenie usługi kompleksowej odbiorcom w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA o napięciu do 1kV:
  • I. Dla odbiorców z regionu Małopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny - TAURON Sprzedaż sp. z o.o. - z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60

   II. Dla odbiorców z regionu Górnego Śląska - TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. - z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2

   III. Dla odbiorców z całego obszaru działania TAURON Dystrybucja SA:  

   Beskidzka Energetyka Spółka z o.o. - ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

   E2 Energia Sp. z o.o. - ul. Agnieszki 5/1, 40-110 Katowice

   Elektrix Spółka Akcyjna - ul. Bukietowa 5, 02-650 Warszawa

   ENEA S.A. - ul.Górecka 1, 60-201 Poznań

   ENERGA - OBRÓT S.A. - al.Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

   Energia Polska sp z o.o. - ul. Myszkowska 3/2, 52-019 Wrocław

   Energy Match Sp. z o.o. - ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

   ENIGA Edward Zdrojek - ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk 

   ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

   Fortum Marketing and Sales Polska S.A. - ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

   Gaspol S.A. - al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

   Green S.A. w restrukturyzacji - ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

   Hermes Energy Group S.A. - ul. Postępu 18A 02-676 Warszawa

   innogy Polska Spółka Akcyjna - ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

   KOGENERACJA ZACHÓD S.A. - ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań

   Orange Energia Sp. z o.o. - Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

   Orange Polska S.A. - Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

   PGE Obrót S.A. - ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

   PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa

   POLKOMTEL Spółka z o.o. - ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

   Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. – al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

   Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne KONERG Spółka Akcyjna - ul. Królowej Jadwigi 103, 30-209 Kraków

   PO PROSTU ENERGIA Spółka Akcyjna - Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

   PROTON POLSKA ENERGIA Sp. z o.o. - Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b, 02-797 Warszawa

   PULSAR Energia Sp. z o.o. - ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa

   Technika Energetyczna Sp. z o.o. - ul. Łubna 38C, 05-532 Łubna

   VERVIS Sp. z o.o. - ul.Zielna 47, 87-800 Włocławek

  Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej, umożliwiającą tym podmiotom świadczenie usługi kompleksowej odbiorcom biznesowym.
  • I. Dla odbiorców z regionu Małopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny - TAURON Sprzedaż sp. z o.o. – z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60

   II. Dla odbiorców z regionu Górnego Śląska - TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. - z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2

 • Sprzedawca rezerwowy usługi kompleksowej to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, umowę generalną o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej z TAURON Dystrybucja S.A. (GUD-K), umożliwiającą świadczenie usługi kompleksowej odbiorcy w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu 1 kV, sprzedające energię elektryczną Odbiorcy w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.

  Zgodnie z zapisami art. 5aa, ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne poniżej przedstawiono listę sprzedawców, pełniących funkcję Sprzedawcy rezerwowego usługi kompleksowej na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.

  I. Dla odbiorców z regionu Małopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny sprzedawcą rezerwowym jest:

  TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

  Adres strony internetowej zawierającej ofertę sprzedaży rezerwowej:

   https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy

   
  II. Dla odbiorców z regionu Górnego Śląska sprzedawcą rezerwowym jest:

  TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

  Adres strony internetowej zawierającej ofertę sprzedaży rezerwowej:

   https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy

 • Informacja dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe (POB), którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym (RB) Sprzedawców oraz Uczestników Rynku Detalicznego typu Wytwórca (URDw) prowadzących działalność na terenie działania:
  • 3 WINGS SA

   ALPIQ ENERGY SE

   Audax Energia Sp. z o.o.

   Axpo Polska Sp. z o.o.

   Axpo Trading AG 

   Boryszew SA

   CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

   EDF Polska SA

   ELEKTRIX SA

   Enea Elektrownia Połaniec SA

   ENEFIT Sp. z o.o.

   ENERGA-OBRÓT SA

   Energia dla firm Sp. z o.o.

   Energie2 Sp. z o.o.

   ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

   EWG Taczalin Sp. z o.o.

   FITEN SA

   Fortum Marketing and Sales Polska SA

   GET EnTra Sp. z o.o.

   Geton Energy Sp. z o.o.

   HANDEN Sp. z o.o.

   Hermes Energy Group SA

   HWC Energia Sp. z o.o.

   IEN Energy Sp. z o.o.

   InfoEngine SA

   innogy Polska SA

   Inter Energia SA

   JWM Energia Sp. z o.o.

   Next Kraftwerke GmbH

   PAK-Volt SA

   PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

   PGE Energia Odnawialna SA

   PGE Polska Grupa Energetyczna SA

   PGNiG SA

   PKN ORLEN SA

   PKP Energetyka SA

   POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.

   POLENERGIA OBRÓT SA

   Pulsar Energia Sp. z o.o.

   RE ALLOYS Sp. z o.o.

   Slovenske Elektrarne a.s. SA Oddział w Polsce

   TAURON Polska Energia SA

   Tradea Sp. z o.o.

   TRMEW Obrót Sp. z o.o.                                                                      

   Veolia Energia Polska SA

   VERVIS Sp. z o.o.

   VORTEX ENERGY - OBRÓT Sp. z o. o.

   Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA

  • 3 WINGS SA

   ALPIQ ENERGY SE

   Audax Energia Sp. z o.o.

   Axpo Polska Sp. z o.o.

   Axpo Trading AG 

   Boryszew SA

   CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

   EDF Polska SA

   ELEKTRIX SA

   Enea Elektrownia Połaniec SA

   ENEA SA

   ENEFIT Sp. z o.o.

   ENERGA-OBRÓT SA

   Energia dla firm Sp. z o.o.

   Energie2 Sp. z o.o.

   ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

   EWG Taczalin Sp. z o.o.

   FITEN SA

   Fortum Marketing and Sales Polska SA

   GET EnTra Sp. z o.o.

   Geton Energy Sp. z o.o.

   HANDEN Sp. z o.o.

   Hermes Energy Group SA

   HWC Energia Sp. z o.o.

   IEN Energy Sp. z o.o.

   InfoEngine SA

   innogy Polska SA

   Inter Energia SA

   JWM Energia Sp. z o.o.

   Next Kraftwerke GmbH

   PAK-Volt SA

   PCC Rokita SA

   PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

   PGE Energia Odnawialna SA

   PGE Polska Grupa Energetyczna SA

   PGNiG SA

   PKN ORLEN SA

   PKP Energetyka SA

   POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.

   POLENERGIA OBRÓT SA

   Pulsar Energia Sp. z o.o.

   RE ALLOYS Sp. z o.o.

   Slovenske Elektrarne a.s. SA Oddział w Polsce

   TAURON Polska Energia SA

   Tradea Sp. z o.o.

   TRMEW Obrót Sp. z o.o.                                                                      

   Veolia Energia Polska SA

   VERVIS Sp. z o.o.

   VORTEX ENERGY - OBRÓT Sp. z o. o.

   Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA

  • 3 WINGS SA

   ALPIQ ENERGY SE

   Audax Energia Sp. z o.o.

   Axpo Polska Sp. z o.o.

   Axpo Trading AG 

   Boryszew SA

   CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

   EDF Polska SA

   ELEKTRIX SA

   Enea Elektrownia Połaniec SA

   ENEFIT Sp. z o.o.

   ENERGA-OBRÓT SA

   Energia dla firm Sp. z o.o.

   Energie2 Sp. z o.o.

   ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

   EWG Taczalin Sp. z o.o.

   FITEN SA

   Fortum Marketing and Sales Polska SA

   GET EnTra Sp. z o.o.

   Geton Energy Sp. z o.o.

   HANDEN Sp. z o.o.

   Hermes Energy Group SA

   HWC Energia Sp. z o.o.

   IEN Energy Sp. z o.o.

   InfoEngine SA

   innogy Polska SA

   Inter Energia SA

   JWM Energia Sp. z o.o.

   Next Kraftwerke GmbH

   PAK-Volt SA

   PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

   PGE Polska Grupa Energetyczna SA

   PGNiG SA

   PKN ORLEN SA

   PKP Energetyka SA

   POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.

   POLENERGIA OBRÓT SA

   Pulsar Energia Sp. z o.o.

   RE ALLOYS Sp. z o.o.

   Slovenske Elektrarne a.s. SA Oddział w Polsce

   TAURON Polska Energia SA

   Tradea Sp. z o.o.

   TRMEW Obrót Sp. z o.o.                                                                      

   Veolia Energia Polska SA

   VERVIS Sp. z o.o.

   VORTEX ENERGY - OBRÓT Sp. z o. o.

   Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA

Informacje dla sprzedawców i POB

 • Informacja dla sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania wszystkich oddziałów TAURON Dystrybucja S.A.

  GUD Generalna Umowa Dystrybucji
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Formularz powiadamiania o zmianie POB
  Formularz oświadczenia POB
  WYTYCZNE w zakresie zawartości pełnomocnictwa
  Komunikat 1/DH/2014
  Komunikat 2/DH/2014
  Komunikat 3/DH/2014
  Komunikat 4/DH/2014
  Komunikat 5/DH/2018
  Komunikat 6/DH/2018
  Komunikat 7/DH/2018
  Komunikat 8/DH/2019
  Komunikat 9/DH/2019

 • Każdy Sprzedawca może świadczyć usługę kompleksową dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, przyłączonym do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja o napięciu do 1kV po podpisaniu Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej z TAURON Dystrybucja S.A. (wzór na dole strony).

  Zakres współpracy sprzedawcy i TAURON Dystrybucja


  1. Sprzedawca pozyskuje dane, niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej w części dotyczącej usługi dystrybucyjnej, poprzez publikacje na Platformie Wymiany Informacji (PWI) dokumentu - Wniosek o dane do umowy kompleksowej_paszport, dołączając jednocześnie skan wniosku o zawarcie umowy kompleksowej, składanego przez URD do wybranego sprzedawcy. TAURON Dystrybucja przesyła w odpowiedzi dane w ciągu trzech (3) dni roboczych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony do pięciu (5) dni roboczych.
  2. Sprzedawca dokonuje powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej poprzez platformę PWI, dołączając jednocześnie skan pełnomocnictwa odbiorcy dla OSD do zawarcia w jego imieniu rezerwowej umowy kompleksowej. Proces zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni.
  3. TAURON Dystrybucja weryfikuje powiadomienie i informuje sprzedawcę o jego wyniku. Pozytywnie zweryfikowane powiadomienie umożliwia wejście w życie umowy kompleksowej.
  4.  Sprzedawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami Umowy GUDk.
   Wzory gwarancji, lista agencji ratingowych
  5. Rozliczenie za świadczone przez TAURON Dystrybucja usługi dystrybucji dokonywane są zgodnie z zapisami Umowy GUDk a dokumenty w tym zakresie (Faktura VAT + zestawienie wartości opłat dla poszczególnych odbiorców, dla których w danym miesiącu kalendarzowym zakończył się okres rozliczeniowy/prognozowy) dostarczane są sprzedawcy w formie elektronicznej na serwerze ftp.
   Plik rozliczenia
  6. Dane pomiarowe odbiorców dostarczone są sprzedawcy na platformie PWI, w formie dokumentu Z06, zgodnie z terminami, określonymi w Umowie GUDk.
  7. Do bieżących kontaktów sprzedawcy z TAURON Dystrybucja, w tym zmiana parametrów dotyczących realizowanych umów lub przekazywania informacji i wniosków odbiorców w postępowaniu reklamacyjnym udostępniono adres mailowy gudk@tauron-dystrybucja.pl.
  8. Proces obsługi wniosków wstrzymań i wznowień dostaw energii elektrycznej odbywa się poprzez Platformę PWI.
  9. Zawartość komunikatów wymiany informacji i danych pomiędzy OSD a Sprzedawcą świadczącym usługę kompleksową zawiera dokument SWI (Standardy Wymiany Informacji).
  10. Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUDk) wzorzec umowy:
  GUDk
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Klauzula RODO umowa kompleksowa - TAURON Dystrybucja
 • Informacja dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe (POB), którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umowę dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą tym podmiotom bilansowanie handlowe na Rynku Bilansującym (RB) Sprzedawców oraz Uczestników Rynku Detalicznego typu Wytwórca (URDw) prowadzących działalność na terenie TAURON Dystrybucja S.A.

  Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Formularz potwierdzenia przejęcia/zaprzestania funkcji POB dla URDw