Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie powiadamiania o wyłączeniach planowanych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25 A, 30 – 035 Kraków.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pisząc na adres email: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celu, o którym jest mowa o zgodzie i do czasu wycofania zgody, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. na podstawie Państwa zgody.
  Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/RODO .
 4. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać mailowo klikając na link wypisz mnie, który znajduje się w potwierdzeniu dopisania się do newslettera.
 5. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl
 7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
 8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu otrzymania powiadomień o planowanych wyłączeniach jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z newslettera.
 10. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 11. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu:
  • TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
  • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,
  • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  • w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.