Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie powiadamiania o statusie zgłoszenia awarii elektrycznej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25 A, 30 – 035 Kraków.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres email: td.iod@tauron-dystrybucja.pl
  2.  adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu powiadamiania o statusie zgłoszenia awarii elektrycznej [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. na podstawie Państwa zgody].
 4. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe wyłącznie do realizacji celu, o którym jest mowa w zgodzie do czasu wycofania zgody.
 5. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób: 
  1. mailowo klikając na link nie powiadamiaj mnie o statusie zgłoszenia, który znajduje się w wiadomości potwierdzającej zarejestrowanie zgłoszenia awarii elektrycznej;
  2. pisemnie na adres - TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska23, 40-389 Katowice;
  3. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl ;
  4. telefonicznie pod numerem  +48 32 606 0 616.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych . 
  2. Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, administrator danych osobowych nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, aby administrator danych osobowych nadal przetwarzał Państwa dane.  Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
  3. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Państwa dane. Mają również Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  4. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.  
  5. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, jeśli:
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. 
   • Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne: 
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej; 
   • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego); 
   • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych; 
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
  6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; 
   • przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
   • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu. 
   • Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:
   • za Państwa zgodą; 
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub 
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  7. Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli ich przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie: 
   • przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;
   • przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska23, 40-389 Katowice;
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl ;
  3. telefonicznie pod numerem  +48 32 606 0 616.
  4. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu otrzymywania powiadomień o statusie zgłoszenia awarii elektrycznej jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania powiadomień.
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu:
  • TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
  • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
  • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  • w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe. 

Słownik:
Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/RODO .