Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem awarii elektrycznej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25 A, 30 – 035 Kraków.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pisząc na adres email: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
  1. usunięcia awarii elektrycznej [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia- wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, prawa budowlanego, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową].
  4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/RODO .
 4. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych.
 5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl
 6. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
 7. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
   • podmioty, które ubezpieczają oraz likwidują szkody;
  2. podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu:
   • TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
   • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT;
   • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.