Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem awarii elektrycznej

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25 A, 30 – 035 Kraków.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres email: td.iod@tauron-dystrybucja.pl
  2.  adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
  1. usunięcia awarii elektrycznej [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia tj. na podstawie Państwa zgody];
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, prawa budowlanego, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
  4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
 4. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe wyłącznie do realizacji celów, o których jest mowa w pkt. 3.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Państwa dane. Mają również Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.  
  3. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, jeśli:
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. 
   • Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne: 
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej; 
   • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego); 
   • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych; 
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; 
   • przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
   • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu. 
   • Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:
   • za Państwa zgodą; 
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub 
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  5. Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli ich przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie: 
   • przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;
   • przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska23, 40-389 Katowice;
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl ;
  3. telefonicznie pod numerem  +48 32 606 0 616.
  4. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody.
  2. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu:
   • TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe. 

Słownik:
Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/RODO .