⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

O wyzwaniach OSD w Senacie

12.01.2023
„Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne jako element transformacji energetycznej Polski” – tak brzmiał temat konferencji, która odbyła się w Senacie RP 10 stycznia br. Konferencja została zorganizowana przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności a udział w niej wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele OSD z czterech Grup Energetycznych oraz PSE.

Otwierając spotkanie, wicemarszałek Marek Pęk podkreślił, że cel konferencji to m.in. pokazanie projektów i planów, przed realizacją których stoją polska gospodarka i państwo. Jak zaznaczył - sieci przesyłowe i dystrybucyjne to nie tylko kwestia nowoczesności, to także kwestia bezpieczeństwa energetycznego kraju -.

 

Podczas konferencji bardzo wyraźnie wybrzmiały słowa o konieczności zwiększenia nakładów inwestycyjnych na sieci dystrybucyjne. Zdaniem prelegentów podstawą bezpieczeństwa energetycznego i zachowania ciągłości dostaw energii do odbiorców są zmodernizowane i nowocześnie zarządzane sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Inwestycje oraz modernizacja sieci dają gwarancję dobrego zarządzania energią, bezpieczeństwa na poziomie klientów indywidualnych i ich gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców, przemysłu i całej gospodarki. W takim ujęciu sieci elektroenergetyczne stanowią fundament udanej zielonej transformacji.

 

TAURON Dystrybucja o OZE

 

Przedstawiciele TAURON Dystrybucja: prezes Radosław Pobol oraz wiceprezes Waldemar Skomudek - zaprezentowali uczestnikom konferencji temat: „Aktywność Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w kontekście mikroinstalacji oraz rozproszonej generacji w sieci OSD”.

 

Temat ten jest ważny w skali całej Polski, a szczegółowo został zaprezentowany na bazie doświadczeń TD. Do sieci TAURON Dystrybucja na koniec 2022 r przyłączonych było blisko 380 tys. mikroinstalacji o mocy przekraczającej 2 910 000 kW. Tak, jak w całej Polsce liczba zainstalowanych mikroinstalacji w TAURON Dystrybucja wielokrotnie przekracza prognozy w tym zakresie. Skutkuje to w niektórych miejscach i okresach odwróceniem przepływów w sieci dystrybucyjnej. To z kolei wpływa na problemy napięciowe, czyli okresowy brak możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji.

 

Uczestnicy konferencji byli zgodni, że kluczowe dla zapewnienia dalszych możliwości przyłączeniowych w tym zakresie oraz poprawnej współpracy istniejących mikroinstalacji z siecią jest inwestowanie w infrastrukturę.

 

- Budowa nowych linii oraz stacji, a także modernizacja istniejącej infrastruktury ma ścisłe powiązanie ze zdolnością przyłączenia do sieci dystrybucyjnych nowych OZE, w tym instalacji prosumenckich. Jednocześnie dla zapewnienia realizacji celów strategicznych aktywnie poszukujemy rozwiązań innowacyjnych. Uczestniczymy w pracach badawczo-rozwojowych oraz wdrażamy nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii objętych systemem SmartGrid – mówił na konferencji prezes Radosław Pobol.TAURON Dystrybucja pokazał, jak w tym obszarze rozwija i integruje również systemy sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemy umożliwiające automatyczną lokalizację miejsca zwarcia, oraz wprowadza zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą. Są to na bieżąco realizowane działania inwestycyjne i modernizacyjne spółki, nastawione na zwiększenie elastyczności i poprawę parametrów sieci elektroenergetycznej.

Przedstawiciele TAURON Dystrybucja zwrócili również uwagę na fakt, że poza aspektami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z rozwojem i dostosowaniem sieci elektroenergetycznej bardzo ważne jest nadążanie prawa za zachodzącymi zmianami. - Wykorzystanie przez operatorów sieci  m.in. usług elastyczności, redysponowania, „linii bezpośrednich”, komercyjnych przyłączeń do sieci, wykorzystania magazynów energii i innych rozwiązań wymaga implementacji stosownych regulacji do prawa krajowego. – powiedział w swoim wystąpieniu prezes TAURON Dystrybucja.

 

Duże instalacje, duże wyzwania

 

Podczas konferencji przedstawiono również główne założenia Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego na lata 2023-2032. Plan zdaniem referentów jest bardzo mocno osadzony w realiach, ponieważ oparty jest na wielu dokumentach rządowych, a przede wszystkim na polityce energetycznej państwa. Uwzględnia też zobowiązania Polski dotyczące zielonej transformacji. Na konferencji mowa była też o wyzwaniach związanych z przyłączaniem dużych źródeł OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Problemy w tym zakresie pojawiają się w ostatnich latach na poziomie PSE oraz poszczególnych OSD podczas rozpatrywania wniosków o przyłączania dużych źródeł wytwórczych OZE do sieci. 

 

- W TAURON Dystrybucja ostatnie lata to ciągły wzrost liczby składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla nowych źródeł energii elektrycznej oraz wydawanych warunków. Tymczasem należy brać pod uwagę, że sieci elektroenergetyczne posiadają określone możliwości techniczne dotyczące mocy przyłączonych do nich źródeł wytwórczych. Dlatego każde wydanie warunków przyłączenia do sieci, jak i odmowa wydania warunków dla nowych źródeł energii, poprzedzone jest wykonaniem szczegółowej analizy technicznej i ekonomicznej możliwości przyłączenia tego źródła. Taka analiza określa m.in. wpływ planowanego do podłączenia źródła na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz jego wpływ na parametry jakościowe energii elektrycznej. Chodzi o to, aby nie dopuścić do przeciążenia infrastruktury elektroenergetycznej, które skutkowałoby jej awarią lub uszkodzeniem, co mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo odbiorców energii oraz pozbawić ich zasilania - wyjaśniał w Senacie wiceprezes Waldemar Skomudek.

 

Kolejne zagadnienia prezentowane przez TAURON Dystrybucja dotyczyły możliwości wykorzystania magazynów energii, energetyki rozproszonej samobilansującej oraz znaczenia dla OSD Karty Efektywnej Transformacji z 2022 r.

 

Źródło zdjęć: PGE