Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Dla akcjonariuszy

Niezbędne informacje dla Akcjonariuszy.

Akcjonariuszu!

W związku z wejściem w życie nowych regulacji związanych z ochroną danych osobowych (RODO), przekazujemy informację w jakim celu i w jaki sposób TAURON Dystrybucja S.A. przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w tym zakresie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną TAURON Dystrybucja S.A.


I. Procedura odkupu akcji przez Spółkę


W związku z kierowanymi przez Akcjonariuszy mniejszościowych pytaniami dotyczącymi działalności TAURON Dystrybucja S.A., poniżej została zamieszczona Procedura odkupu akcji przez spółkę TAURON Dystrybucja S.A. od Akcjonariuszy mniejszościowych w celu umorzenia oraz wzór wniosku, który należy skierować do TAURON Dystrybucja S.A.

Aktualna cena odkupu 1 akcji przez Spółkę TAURON Dystrybucja S.A. wynosi 0,45 zł brutto (odpowiadająca, zgodnie z art. 418(1) § 6 Kodeksu spółek handlowych, wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy (2020 r.), pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy).

Procedura odkupu akcji

Wniosek o odkup akcji - indywidualny Akcjonariusz

Wniosek o odkup akcji - współwłasność Akcjonariusz
y

II. Procedura składania dyspozycji wypłaty dywidendy

Akcjonariusz mniejszościowy Spółki TAURON Dystrybucja S.A. celem otrzymania należnej dywidendy powinien złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy zgodnie z poniżej zamieszczoną Procedurą składania dyspozycji wypłaty dywidendy – dotyczy akcjonariuszy mniejszościowych, którzy do tej pory nie złożyli dyspozycji wypłaty dywidendy lub chcą zmienić dane lub sposób jej wypłaty.

UWAGA! Dyspozycję wypłaty dywidendy należy podpisać osobiście w jednej z poniższych lokalizacji w obecności uprawnionego pracownika, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu:

1) WROCŁAW, plac Powstańców Śląskich 20, tel. 71 889 50 32 (Biuro Zarządu Spółki) 

2) KRAKÓW, ul. Smocza 6A, tel. 12 430 21 49 (Capitali Investment sp. z o.o.)

lub przesłać dyspozycję wypłaty podpisaną:

a) w obecności notariusza (z notarialnie poświadczonym podpisem), listem poleconym na jeden z wyżej wymienionych adresów;
b) kwalifikowanym podpisem elektronicznym akcjonariusza, na adres e-mailowy:td.gzz@tauron-dystrybucja.pl lub sekretariat@capitali.com.pl;  
c) profilem zaufanym akcjonariusza, na adres e-mailowy: td.gzz@tauron-dystrybucja.pl lub sekretariat@capitali.com.pl

Informacje na temat profilu zaufanego dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Procedura składania dyspozycji wypłaty dywidendy

Dyspozycja wypłaty dywidendy – indywidualny Akcjonariusz

Oświadczenie współwłasności i dyspozycja wypłaty dywidendy Przedstawiciela

Najczęściej zadawane pytania

 • W pierwszej kolejności należy skontaktować się z TRIGON Domem Maklerskim S.A. prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki na niżej wskazane dane teleadresowe:

  TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
  Telefon: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00 
  E-mail: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl


  TRIGON Dom Maklerski przygotuje odpowiedni Wniosek o zmianę danych osobowych, na podstawie którego dokonana zostanie zmiana w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
   
 • W pierwszej kolejności należy skontaktować się z TRIGON Domem Maklerskim S.A. prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki na niżej wskazane dane teleadresowe:

  TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
  Telefon: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00 
  E-mail: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl 


  TRIGON Dom Maklerski na podstawie danych i oświadczeń otrzymanych od współwłaścicieli:
  - przekaże wzorzec Umowy o zniesienie współwłasności,
  - poinformuje o możliwościach (dopuszczalnych sposobach) podpisania przedmiotowej Umowy przez wszystkich współwłaścicieli akcji. 
  Na podstawie zawartej Umowy o zniesienie współwłasności akcji zostanie dokonana zmiana w rejestrze akcjonariuszy.

  Po dokonaniu w/w zmiany należy pamiętać o złożeniu odrębnie przez każdego akcjonariusza dyspozycji wypłaty dywidendy zgodnie z Procedurą składania dyspozycji wypłaty dywidendy, której treść widnieje na stronie www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce o Spółce/Dla Akcjonariuszy.
 • W pierwszej kolejności należy skontaktować się z TRIGON Domem Maklerskim S.A. prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki na niżej wskazane dane teleadresowe:

  TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
  801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00 
  E-mail: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl 


  TRIGON Dom Maklerski na podstawie dokumentów, danych i oświadczeń otrzymanych od spadkobierców:
  - wniosek o dokonanie wpisu spadkobierców do rejestru akcjonariuszy lub przekaże wzorzec Umowy o zniesienie współwłasności/Dział spadku,
  - poinformuje o możliwościach (dopuszczalnych sposobach) podpisania przedmiotowej Umowy przez wszystkich spadkobierców. 
  Na podstawie zawartej Umowy o zniesienie współwłasności/Dział spadku zostanie dokonana zmiana w rejestrze akcjonariuszy.

  Po dokonaniu ww. zmiany należy pamiętać o złożeniu odrębnie przez każdego akcjonariusza dyspozycji wypłaty dywidendy zgodnie z Procedurą składania dyspozycji wypłaty dywidendy, której treść widnieje na stronie www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce o Spółce/Dla Akcjonariuszy.

W przypadku zapytań dotyczących akcjonariatu Spółki TAURON Dystrybucja S.A. (również archiwalnych) prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem telefonu 71 889 50 32 lub pisemnie na adres:

Biuro Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.
53-314 Wrocław
pl. Powstańców Śląskich 20

I. PODSTAWY PRAWNE 

Z związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 875) powyższy termin obowiązkowej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych został przesunięty na dzień 01.03.2021 r.

II. KOMUNIKAT O WYBORZE PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka’) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 2/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TAURON Dystrybucja S.A. 

Walne Zgromadzenie Spółki wybrało  TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).III. PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – pierwsze wezwanie akcjonariuszy - 24.09.2020 r. 


IV. DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – drugie wezwanie akcjonariuszy - 15.10.2020 r. 


V. TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – trzecie wezwanie akcjonariuszy - 05.11.2020 r.


VI. CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – czwarte wezwanie akcjonariuszy - 26.11.2020 r.


VII. PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – piąte wezwanie akcjonariuszy - 17.12.2020 r.


VIII. REJESTR AKCJONARIUSZY

Nowe, wchodzące stopniowo w życie od 1 stycznia 2020 r., przepisy wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”). Zmiany te dotyczą również akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”).

Od 1 marca 2021 roku moc prawną uzyskały wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez TRIGON Dom Maklerski S.A. (dalej jako „Dom Maklerski”), natomiast moc dokumentów akcji w formie papierowej wygasła. Zachowają one moc dowodową w zakresie wykazania uprawnień akcjonariusza względem spółki, ale tylko do 1 marca 2026 r.

Od 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy w stosunku do Spółki uważane są jedynie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy.

Z dniem 1 marca 2021 r. wszyscy akcjonariusze Spółki, którzy do 28 lutego 2021 r. byli ujawnieni w księdze akcyjnej Spółki, należące do nich akcje były zdeponowane w Domu Maklerskim, zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki. 

Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki. Rejestr akcjonariuszy zawiera szereg informacji dotyczących akcjonariuszy, w tym nazwisko i imię albo firmę akcjonariusza, adres jego zamieszkania /siedziby lub inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej (jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację poprzez pocztę elektroniczną). Szczegółowe informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych Ustawą zostały opublikowane na stronie Domu Maklerskiego https://rejestr.akcjonariuszy.pl/.
Akcjonariusze, którzy zostali ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy Spółki, mogą uzyskać dostęp do aplikacji online pod adresem: ra.trigon.pl

W celu uzyskania unikalnych danych dostępowych do aplikacji (login oraz hasło) prosimy o kontakt pod adresem: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl lub dzwoniąc do Call Center Domu Maklerskiego, tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

 

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 17 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 17.06.2021 r.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 i 4 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 5 maja 2021 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 05.05.2021 r.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 14 stycznia 2021 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:”

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 14.01.2021 r.


 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  art. 15zzh ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 11 września 2020 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:”

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 11.09.2020 – rozszerzenie porządku obrad
  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 11.09.2020


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 400 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 16 kwietnia 2020 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 16.04.2020

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz
  art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 grudnia 2019 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 19.12.2019 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 26 września 2019 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 26.09.2019 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 8 sierpnia 2019 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 08.08.2019 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 27 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 27.06.2019 
 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 26 września 2018 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 26.09.2018

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 20 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 20.06.2018 

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 20 grudnia 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 20.12.2017 r. 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 19 października 2017 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Zmiany dostępne są w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSIG - rozszerzenie porządku obrad NWZ TD 19.10.2017 r.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 października 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 19.10.2017


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 2 sierpnia 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 02.08.2017


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TD na dzień 21.06.2017  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 5 kwietnia 2017 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TD na dzień 05.04.2017

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 29 grudnia 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TD na dzień 29.12.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 3 listopada 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TD na dzień 03.11.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 14 września 2016 r. na godzinę 11:00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Treść zmian dostępna jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSIG - NWZ TD na dzień 14.09.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 14 września 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14.09.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 13 maja 2016 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 10 marca 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.03.20161

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 24 września 2015 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 24.09.2015


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 czerwca 2015 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 369). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 19.06.2015


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 14 stycznia 2015 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14.01.2015


Zapoznaj się z aktualną treścią Statutu TAURON Dystrybucja S.A. uwzględniającą ostatnią zmianę zarejestrowaną w KRS w dniu 21 maja 2021 r. 

Przeczytaj

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 489 734,52 zł
                                                                                                                               
NazwaAkcje
TAURON Polska Energia S.A.99,76%
Pozostali0,24%