⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Dla akcjonariuszy

Niezbędne informacje dla Akcjonariuszy.

Akcjonariuszu!

W związku z wejściem w życie nowych regulacji związanych z ochroną danych osobowych (RODO), przekazujemy informację w jakim celu i w jaki sposób TAURON Dystrybucja S.A. przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w tym zakresie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną TAURON Dystrybucja S.A.


I. Procedura odkupu akcji przez Spółkę


W związku z kierowanymi przez Akcjonariuszy mniejszościowych pytaniami dotyczącymi działalności TAURON Dystrybucja S.A., poniżej została zamieszczona Procedura odkupu akcji przez spółkę TAURON Dystrybucja S.A. od Akcjonariuszy mniejszościowych w celu umorzenia oraz wzór wniosku, który należy skierować do TAURON Dystrybucja S.A.

Aktualna cena odkupu 1 akcji przez Spółkę TAURON Dystrybucja S.A. wynosi 0,50 zł brutto (odpowiadająca, zgodnie z art. 418(1) § 6 Kodeksu spółek handlowych, wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy (2022 r.), pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy).  
 
Procedura odkupu akcji

Wniosek o odkup akcji - indywidualny Akcjonariusz

Wniosek o odkup akcji - współwłasność Akcjonariusz
y

II. Procedura składania dyspozycji wypłaty dywidendy

Akcjonariusz mniejszościowy Spółki TAURON Dystrybucja S.A. celem otrzymania należnej dywidendy powinien złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy zgodnie z poniżej zamieszczoną Procedurą składania dyspozycji wypłaty dywidendy – dotyczy akcjonariuszy mniejszościowych, którzy do tej pory nie złożyli dyspozycji wypłaty dywidendy lub chcą zmienić dane lub sposób jej wypłaty.

UWAGA! Dyspozycję wypłaty dywidendy należy podpisać osobiście w jednej z poniższych lokalizacji w obecności uprawnionego pracownika, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu:

1) WROCŁAW, plac Powstańców Śląskich 20, tel. 71 889 50 32 (Biuro Zarządu Spółki) 

2) KRAKÓW, ul. Smocza 6A, tel. 12 430 21 49 (Capitali Investment sp. z o.o.)

lub przesłać dyspozycję wypłaty podpisaną:

a) w obecności notariusza (z notarialnie poświadczonym podpisem), listem poleconym na jeden z wyżej wymienionych adresów;
b) kwalifikowanym podpisem elektronicznym akcjonariusza, na adres e-mailowy:td.gzz@tauron-dystrybucja.pl lub sekretariat@capitali.com.pl;  
c) profilem zaufanym akcjonariusza, na adres e-mailowy: td.gzz@tauron-dystrybucja.pl lub sekretariat@capitali.com.pl

Informacje na temat profilu zaufanego dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Procedura składania dyspozycji wypłaty dywidendy

Dyspozycja wypłaty dywidendy – indywidualny Akcjonariusz

Oświadczenie współwłasności i dyspozycja wypłaty dywidendy Przedstawiciela

Najczęściej zadawane pytania

 • W pierwszej kolejności należy skontaktować się z TRIGON Domem Maklerskim S.A. prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki na niżej wskazane dane teleadresowe:

  TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
  Telefon: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00 
  E-mail: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl


  TRIGON Dom Maklerski przygotuje odpowiedni Wniosek o zmianę danych osobowych, na podstawie którego dokonana zostanie zmiana w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
   
 • W pierwszej kolejności należy skontaktować się z TRIGON Domem Maklerskim S.A. prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki na niżej wskazane dane teleadresowe:

  TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
  Telefon: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00 
  E-mail: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl 


  TRIGON Dom Maklerski na podstawie danych i oświadczeń otrzymanych od współwłaścicieli:
  - przekaże wzorzec Umowy o zniesienie współwłasności,
  - poinformuje o możliwościach (dopuszczalnych sposobach) podpisania przedmiotowej Umowy przez wszystkich współwłaścicieli akcji. 
  Na podstawie zawartej Umowy o zniesienie współwłasności akcji zostanie dokonana zmiana w rejestrze akcjonariuszy.

  Po dokonaniu w/w zmiany należy pamiętać o złożeniu odrębnie przez każdego akcjonariusza dyspozycji wypłaty dywidendy zgodnie z Procedurą składania dyspozycji wypłaty dywidendy, której treść widnieje na stronie www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce o Spółce/Dla Akcjonariuszy.
 • W pierwszej kolejności należy skontaktować się z TRIGON Domem Maklerskim S.A. prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki na niżej wskazane dane teleadresowe:

  TRIGON Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
  801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00 
  E-mail: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl 


  TRIGON Dom Maklerski na podstawie dokumentów, danych i oświadczeń otrzymanych od spadkobierców:
  - wniosek o dokonanie wpisu spadkobierców do rejestru akcjonariuszy lub przekaże wzorzec Umowy o zniesienie współwłasności/Dział spadku,
  - poinformuje o możliwościach (dopuszczalnych sposobach) podpisania przedmiotowej Umowy przez wszystkich spadkobierców. 
  Na podstawie zawartej Umowy o zniesienie współwłasności/Dział spadku zostanie dokonana zmiana w rejestrze akcjonariuszy.

  Po dokonaniu ww. zmiany należy pamiętać o złożeniu odrębnie przez każdego akcjonariusza dyspozycji wypłaty dywidendy zgodnie z Procedurą składania dyspozycji wypłaty dywidendy, której treść widnieje na stronie www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce o Spółce/Dla Akcjonariuszy.

W przypadku zapytań dotyczących akcjonariatu Spółki TAURON Dystrybucja S.A. (również archiwalnych) prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem telefonu 71 889 50 32 lub pisemnie na adres:

Biuro Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.
53-314 Wrocław
pl. Powstańców Śląskich 20

I. PODSTAWY PRAWNE 

Z związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 875) powyższy termin obowiązkowej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych został przesunięty na dzień 01.03.2021 r.

II. KOMUNIKAT O WYBORZE PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka’) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 2/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TAURON Dystrybucja S.A. 

Walne Zgromadzenie Spółki wybrało  TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).III. PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – pierwsze wezwanie akcjonariuszy - 24.09.2020 r. 


IV. DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – drugie wezwanie akcjonariuszy - 15.10.2020 r. 


V. TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – trzecie wezwanie akcjonariuszy - 05.11.2020 r.


VI. CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – czwarte wezwanie akcjonariuszy - 26.11.2020 r.


VII. PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798) TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, kapitał zakładowy: 560.575.920,52 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-akcjonariuszy, w zakładce „Dematerializacja akcji”.

Ogłoszenie w MSiG – piąte wezwanie akcjonariuszy - 17.12.2020 r.


VIII. REJESTR AKCJONARIUSZY

Nowe, wchodzące stopniowo w życie od 1 stycznia 2020 r., przepisy wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”). Zmiany te dotyczą również akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”).

Od 1 marca 2021 roku moc prawną uzyskały wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez TRIGON Dom Maklerski S.A. (dalej jako „Dom Maklerski”), natomiast moc dokumentów akcji w formie papierowej wygasła. Zachowają one moc dowodową w zakresie wykazania uprawnień akcjonariusza względem spółki, ale tylko do 1 marca 2026 r.

Od 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy w stosunku do Spółki uważane są jedynie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy.

Z dniem 1 marca 2021 r. wszyscy akcjonariusze Spółki, którzy do 28 lutego 2021 r. byli ujawnieni w księdze akcyjnej Spółki, należące do nich akcje były zdeponowane w Domu Maklerskim, zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki. 

Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki. Rejestr akcjonariuszy zawiera szereg informacji dotyczących akcjonariuszy, w tym nazwisko i imię albo firmę akcjonariusza, adres jego zamieszkania /siedziby lub inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej (jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację poprzez pocztę elektroniczną). Szczegółowe informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych Ustawą zostały opublikowane na stronie Domu Maklerskiego https://rejestr.akcjonariuszy.pl/.
Akcjonariusze, którzy zostali ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy Spółki, mogą uzyskać dostęp do aplikacji online pod adresem: ra.trigon.pl

W celu uzyskania unikalnych danych dostępowych do aplikacji (login oraz hasło) prosimy o kontakt pod adresem: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl lub dzwoniąc do Call Center Domu Maklerskiego, tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

 

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 9 maja 2024 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 16 lutego 2024 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A.
 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 14 września 2023 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 22 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 i 4 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 30 marca 2023 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A.
 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 i 4 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 4 listopada 2022 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A.

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 11 sierpnia 2022 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000073321, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 23 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312).

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A.

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 17 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 17.06.2021 r.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 i 4 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 5 maja 2021 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 05.05.2021 r.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 14 stycznia 2021 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:”

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 14.01.2021 r.


 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  art. 15zzh ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 11 września 2020 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:”

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 11.09.2020 – rozszerzenie porządku obrad
  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 11.09.2020


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 400 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 16 kwietnia 2020 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 16.04.2020

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz
  art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 grudnia 2019 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 19.12.2019 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 26 września 2019 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 26.09.2019 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 8 sierpnia 2019 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 08.08.2019 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 27 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 27.06.2019 
 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 26 września 2018 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 26.09.2018

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 20 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 20.06.2018 

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 20 grudnia 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 20.12.2017 r. 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 19 października 2017 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Zmiany dostępne są w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSIG - rozszerzenie porządku obrad NWZ TD 19.10.2017 r.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 października 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 19.10.2017


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 2 sierpnia 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 02.08.2017


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TD na dzień 21.06.2017  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 5 kwietnia 2017 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TD na dzień 05.04.2017

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 29 grudnia 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TD na dzień 29.12.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 3 listopada 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TD na dzień 03.11.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 14 września 2016 r. na godzinę 11:00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Treść zmian dostępna jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSIG - NWZ TD na dzień 14.09.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 14 września 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14.09.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 13 maja 2016 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 10 marca 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.03.20161

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 24 września 2015 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 24.09.2015


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 czerwca 2015 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 369). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 19.06.2015


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 14 stycznia 2015 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14.01.2015


Zapoznaj się z aktualną treścią Statutu TAURON Dystrybucja S.A. uwzględniającą ostatnią zmianę zarejestrowaną w KRS w dniu 9 maja 2024 r.

Przeczytaj
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 455 650,50 zł
Nazwa Akcje
TAURON Polska Energia S.A. 99,77%
Pozostali 0,23%