Dla akcjonariuszy

Niezbędne informacje dla Akcjonariuszy.

Akcjonariuszu!

W związku z wejściem w życie nowych regulacji związanych z ochroną danych osobowych (RODO), przekazujemy informację w jakim celu i w jaki sposób TAURON Dystrybucja S.A. przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w tym zakresie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną TAURON Dystrybucja S.A.


I. Procedura odkupu akcji przez Spółkę


W związku z kierowanymi przez Akcjonariuszy mniejszościowych pytaniami dotyczącymi działalności TAURON Dystrybucja S.A., poniżej została zamieszczona Procedura odkupu akcji przez spółkę TAURON Dystrybucja S.A. od Akcjonariuszy mniejszościowych w celu umorzenia oraz wzór wniosku, który należy skierować do TAURON Dystrybucja S.A.

Aktualna cena odkupu 1 akcji przez Spółkę TAURON Dystrybucja S.A. wynosi 0,45 zł brutto (odpowiadająca, zgodnie z art. 4181 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy (2018 r.), pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy).

Procedura odkupu akcji

Wniosek o odkup akcji - indywidualny Akcjonariusz

Wniosek o odkup akcji - współwłasność Akcjonariusz
y

II. Procedura składania dyspozycji wypłaty dywidendy

Akcjonariusz mniejszościowy Spółki TAURON Dystrybucja S.A. celem otrzymania należnej dywidendy powinien złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy zgodnie z poniżej zamieszczoną Procedurą składania dyspozycji wypłaty dywidendy – dotyczy akcjonariuszy mniejszościowych, którzy do tej pory nie złożyli dyspozycji wypłaty dywidendy lub chcą zmienić dane lub sposób jej wypłaty.

UWAGA! Dyspozycję wypłaty dywidendy należy podpisać osobiście w jednej z poniższych lokalizacji w obecności uprawnionego pracownika, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu:

1) WROCŁAW, plac Powstańców Śląskich 20, tel. 71 889 50 32 (Biuro Zarządu Spółki) 

2) KRAKÓW, ul. Smocza 6A, tel. 12 430 21 49 (Capitali Investment sp. z o.o.)

lub przesłać dyspozycję wypłaty z notarialnie poświadczonym podpisem listem poleconym na jeden z wyżej wymienionych adresów.

Procedura składania dyspozycji wypłaty dywidendy

Dyspozycja wypłaty dywidendy – indywidualny akcjonariusz

Oświadczenie współwłasności i dyspozycja wypłaty dywidendy przedstawiciela

Najczęściej zadawane pytania

 • W przypadku konieczności zmiany danych osobowych w księdze akcyjnej TAURON Dystrybucja S.A. należy skontaktować się z TRIGON Domem Maklerskim S.A. (31-545 Kraków, ul. Mogilska 65, tel. 12 629 24 20, 12 629 24 24, tel. infolinii 801 292 292, e-mail: nonpublic@trigon.pl) prowadzącym na rzecz Spółki depozyt akcji lub z Biurem Zarządu Spółki (53-314 Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 20, tel. 71 889 50 32)
   
  Powyższe dane teleadresowe są właściwe jedynie do zmiany danych osobowych akcjonariusza w księdze akcyjnej Spółki. Nie służą do zmiany danych osobowych kontrahenta w związku z zawartą umową na dostawę energii elektrycznej.
   
  1. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Biurem Zarządu Spółki TAURON Dystrybucja S.A. pod numerem telefonu 071 889 50 32 lub bezpośrednio z Domem Maklerskim TRIGON S.A. (31-545 Kraków, ul. Mogilska 65, tel. 12 629 24 20, 12 629 22 92, 801 292 292, e-mail: nonpublic@trigon.pl) prowadzącego na rzecz Spółki depozyt akcji, celem przygotowania odpowiednich dokumentów.
  2. Po przygotowaniu przedmiotowych dokumentów Spółka lub Dom Maklerski kontaktuje się ze współwłaścicielami (lub wskazanym reprezentantem współwłaścicieli) celem przesłania dokumentów do podpisu.
  3. Dokumenty muszą być podpisane przez każdego ze współwłaścicieli osobiście w obecności pracownika Spółki/Domu Maklerskiego. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa dokumenty można podpisać w obecności notariusza z tzw. notarialnie poświadczonym podpisem. Do podpisania w/w dokumentów można ustanowić pełnomocnika – pełnomocnictwo należy przygotować z notarialnie poświadczonym podpisem.
  4. Odcinek zbiorowy akcji należący do grupy współwłaścicieli może być podzielony zgodnie z wolą współwłaścicieli: na wszystkich współwłaścicieli (nie muszą być to równe części), na część współwłaścicieli bądź wyłącznie na jednego ze współwłaścicieli.
  5. Na podstawie w/w dokumentów Spółka w ramach wewnętrznych procedur dokonuje rozmiany odcinka zbiorowego akcji oraz zmienia zapis w księdze akcyjnej.
  6. Należy pamiętać o zmianie dyspozycji wypłaty dywidendy, zgodnie z wyżej zamieszczoną Procedurą składania dyspozycji wypłaty dywidendy.
  1. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Biurem Zarządu Spółki TAURON Dystrybucja S.A. pod numerem telefonu 071 889 50 32 lub bezpośrednio z Domem Maklerskim TRIGON S.A. (31-545 Kraków, ul. Mogilska 65, tel. 12 629 24 20, 12 629 22 92, 801 292 292, e-mail: nonpublic@trigon.pl) prowadzącego na rzecz Spółki depozyt akcji.
  2. Należy mieć przygotowany oryginał dokumentu stwierdzającego nabycie spadku: prawomocne postanowienie sądu lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, jak również kserokopie dowodów osobistych (lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość) wszystkich spadkobierców.
  3. Na tej podstawie Biuro Zarządu lub Dom Maklerski przygotowuje odpowiednie do podpisu dokumenty i przesyła je spadkobiercom.
  4. Dokumenty muszą być podpisane przez każdego spadkobiercę osobiście w obecności pracownika Spółki/Domu Maklerskiego. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa dokumenty można podpisać w obecności notariusza z tzw. notarialnie poświadczonym podpisem. Do podpisania w/w dokumentów można ustanowić pełnomocnika – pełnomocnictwo należy przygotować również w formie notarialnej.
  5. Na podstawie w/w dokumentów Spółka/Dom Maklerski dokonuje wpisu spadkobierców do księgi akcyjnej.
  6. Należy pamiętać o wypełnieniu dyspozycji wypłaty dywidendy, zgodnie z wyżej zamieszczoną Procedurą składania dyspozycji wypłaty dywidendy.
 • Zgodnie ze Statutem Spółki TAURON Dystrybucja S.A. wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł.

 • Depozyt akcji Spółki TAURON Dystrybucja S.A. prowadzony jest w TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 31-545, ul. Mogilska 65, tel. 012 629 24 20, 012 629 22 92, 801 292 292


  www.trigon.pl

W przypadku innych zapytań dotyczących akcjonariatu Spółki TAURON Dystrybucja S.A. (również archiwalnych) prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem telefonu 71 889 50 32 lub pisemnie na adres:

Biuro Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.
53-314 Wrocław
pl. Powstańców Śląskich 20

I. PODSTAWY PRAWNE 

Z związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 875) powyższy termin obowiązkowej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych został przesunięty na dzień 01.03.2021 r.

II. KOMUNIKAT O WYBORZE PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka’) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 2/2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TAURON Dystrybucja S.A. 

Walne Zgromadzenie Spółki wybrało  TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).


Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:
Biuro Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.
plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław

e-maile: anna.witkiewicz@tauron-dystrybucja.pl
                 agata.szarek@tauron-dystrybucja.pl

telefon: 71 889 50 32
 

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  art. 15zzh ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 11 września 2020 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:”

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 11.09.2020 – rozszerzenie porządku obrad

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 11.09.2020

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 400 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 16 kwietnia 2020 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 16.04.2020 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz
  art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 grudnia 2019 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 19.12.2019 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 26 września 2019 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 26.09.2019 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 8 sierpnia 2019 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 08.08.2019 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 27 czerwca 2019 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 27.06.2019 
 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 26 września 2018 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 26.09.2018

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 20 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 20.06.2018 

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 20 grudnia 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 20.12.2017 r. 

  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 19 października 2017 r. na godzinę 10:00 w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101). Zmiany dostępne są w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSIG - rozszerzenie porządku obrad NWZ TD 19.10.2017 r.


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 października 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Podgórskiej 25A (sala nr 101). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 19.10.2017


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 2 sierpnia 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TAURON Dystrybucja S.A. na 02.08.2017


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2017 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - ZWZ TD na dzień 21.06.2017  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 5 kwietnia 2017 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TD na dzień 05.04.2017

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 29 grudnia 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TD na dzień 29.12.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 3 listopada 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSiG - NWZ TD na dzień 03.11.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 14 września 2016 r. na godzinę 11:00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Treść zmian dostępna jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie w MSIG - NWZ TD na dzień 14.09.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 14 września 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14.09.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 13 maja 2016 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2016


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 10 marca 2016 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.03.20161

 • Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 24 września 2015 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 24.09.2015


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 czerwca 2015 r., na godzinę 11.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 369). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 19.06.2015


  Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 14 stycznia 2015 r., na godzinę 10.00 w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361). Porządek obrad dostępny jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14.01.2015


Statut Spółki TAURON Dystrybucja S.A. został zmieniony Uchwałą Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 września 2019 r., zarejestrowaną w KRS w dniu 7.10.2019 r.

Przeczytaj

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 575 920,52 zł
                                                                                                                               
NazwaAkcje
TAURON Polska Energia S.A.99,75%
Pozostali0,25%