Projekt MDM - platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej

Celem projektu jest opracowanie prototypu aplikacji platformy, która ma umożliwić prowadzenie zaawansowanych analiz dużych zbiorów danych z infrastruktury pomiarowej AMI w oparciu o innowacyjne modele matematyczne i narzędzia wypracowane we współpracy z uczelniami. Projekt zakresem obejmuje zainstalowaną infrastrukturę pomiarową w ramach Projektu AMIplus Smart City Wrocław liczącą obecnie ponad 370 tys. tysięcy inteligentnych liczników.

Obszary funkcjonalne

Projekt skupia się na następujących obszarach funkcjonalnych: analityka danych pochodzących z inteligentnych liczników energii elektrycznej AMI zainstalowanych u Klientów i liczników bilansujących zainstalowanych w stacjach SN/nN, wyznaczanie współczynnika jednoczesności w sieci nN, wyznaczenie wskaźników SAIDI/SAIFI, wyznaczanie standardowych profili obciążeń, moc bierna oraz wsparcie procesu identyfikacji nielegalnego poboru energii elektrycznej. 

Chmura obliczeniowa

Ze względu na wymóg elastyczności procesowania dla przetwarzania dużej ilości danych, w toku prac badawczych zdecydowano się na zastosowanie technologii chmury obliczeniowej, wykorzystując rozwiązanie Microsoft Azure w modelu PaaS (Platform as a Service). Całość procesu przetwarzania danych w chmurze realizowana będzie z wykorzystaniem usług Azure Data Factory służących do orkiestracji przepływu danych. 

Ogólna koncepcja Platformy MDM

Poniżej przedstawiono schemat ogólnej koncepcji Platformy MDM.
 
Koncepcja Platformy MDM

Kamienie milowe

W lipcu 2018 r. zakończono pierwszy etap projektu obejmujący badania przemysłowe. 

W ramach zakończonych zadań TAURON Dystrybucja osiągnięto zdefiniowane kamienie milowe:

• Wypracowanie modeli matematycznych (z wykorzystaniem narzędzi programistycznych R, matlab lub podobnych) dla każdego z opisanych powyżej 7 zagadnień tematycznych, dostarczających zadowalających wyników oraz zgodnych z opracowaną koncepcją schematów i modeli struktury danych;

• Wypracowanie założeń do struktury i architektury funkcjonalnej aplikacji Platforma MDM oraz założeń dla  standardów bezpieczeństwa dla przekazywanych informacji do chmury MS AZURE.

W ramach zdefiniowany zadań badawczych konsorcjant - firma Future Processing również osiągnęła  zdefiniowane kamienie milowe:

• Wypracowanie metody implementacji modeli matematycznych i dostarczonych przez Uczelnie; 

• Wypracowanie koncepcji architektury systemu, w tym schematów i modeli przepływu danych.
 
W sierpniu 2018 r. uruchomiony został etap prac rozwojowych, którego zasadniczym celem jest budowa i przetestowanie prototypu Platformy MDM. 

Wsparcie Unii 

Projekt „Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej” („MDM”) realizowany w konsorcjum z firmą Future Processing sp. z o.o.  został uruchomiony w ramach programu sektorowego PBSE (Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w TAURON Dystrybucja S.A. na lata 2017-2019. 

Na etapie badań przemysłowych, konsorcjum wspierają jednostki naukowe - Politechnika Opolska i Politechnika Częstochowska.