W ramach prowadzonej eksploatacji linii kablowych realizuje się różnego rodzaju pomiary i badania diagnostyczne, wykorzystywane do odbiorów oraz okresowej oceny stanu technicznego linii kablowych SN, a następnie archiwizowane w poszczególnych oddziałach. Ponadto dostępnych jest coraz więcej danych z różnych systemów (np. dyspozytorskie, majątkowe, GIS, inne). Analiza wyników kabli o strukturze mieszanej utrudnia prostą i jednoznaczną ocenę rejestrowanych wyników pomiarów w oparciu o rekomendowane poziomy.

Niezawodność i niska awaryjność linii kablowych średniego napięcia (SN) ma fundamentalne znaczenie dla wskaźników niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej, a diagnostyka prewencyjna pozwala na bardziej optymalne wydatkowanie środków związanych z eksploatacją sieci SN przez redukcję kosztów napraw oraz przewidywanie potencjalnych miejsc występowania uszkodzeń z odpowiednim wyprzedzeniem.

Cele

Celem projektu jest opracowanie informatycznego narzędzia analitycznego wspomagającego zarządzanie liniami kablowymi w oparciu o dane techniczne, statystyczne oraz wyniki pomiarów i badań diagnostycznych realizowanych w TAURON Dystrybucja. Zmiana sposobu zarządzania liniami kablowymi i stworzenie własnego centrum kompetencji w zakresie eksploatacji i zarządzania majątkiem sieciowym.

Partnerzy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę usług badawczych w projekcie: Politechnikę Śląską. 


Logo Politechniki Śląskiej na którym widać białego orła we wnętrzu niebieskiego koła zębatego a obok napis Politechnika Śląska

Funkcjonalność