⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!
Projekt „Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program sektorowy PBSE.

Całkowity koszt realizacji projektu netto: 4 544 897.87 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 2 586 173,60 zł

Kontekst biznesowy

TAURON Dystrybucja podnosi poziom bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego poprzez budowę i rozwój systemów aktywnego monitorowania stanu sieci i diagnostyki, w tym transformatorów WN/SN. Rosną wymagania w zakresie niezawodności zasilania, wydłuża się oczekiwany czas życia transformatorów a także następują zmiany technologiczne i konstrukcyjne nowych transformatorów WN/SN.

Cele

Celem projektu B+R było opracowanie i przetestowanie prototypu narzędzia umożliwiającego poprawę procesu zarządzania populacją ok. 1000 transformatorów WN/SN w oparciu o wieloparametryczną analizę wyników pomiarowych i stworzenie systemu wspomagającego ocenę aktualnego stanu technicznego i perspektyw eksploatacji transformatorów WN/SN.

W pracach B+R uczestniczyła także jednostka badawcza – Politechnika Opolska, która była odpowiedzialna za dobór właściwych parametrów diagnostycznych, ocenę możliwości wykorzystania światłowodowego pomiaru temperatury części aktywnej transformatora oraz opracowanie nowatorskiego algorytmu korelacyjnej oceny wyników.

W trakcie realizacji projektu zrealizowano takie prace B+R jak:

Dobór parametrów diagnostycznych wykorzystywanych w procesie oceny stanu technicznego transformatorów oraz optymalizacja kryteriów pomiarowych.
Wykorzystanie światłowodowego pomiaru temperatury części aktywnej transformatora do oceny zaawansowania procesów starzeniowych, w tym opracowanie założeń system transmisji danych, wykonanie pierwszego prototypu układu pomiarów temperatury oraz opracowanie struktury bazy danych wyników pomiarów.
Opracowanie nowatorskiego algorytmu korelacyjnej oceny wyników pomiarowych do określenia aktualnego stanu technicznego i perspektyw eksploatacji transformatorów.
Przygotowanie danych archiwalnych z protokołów pomiarowych, kart oględzin, paszportów urządzeń itp. do migracji do systemu informatycznego.
Badania nad zależnością wyników badań i pomiarów diagnostycznych od stanu technicznego transformatorów WN/SN.
Budowa systemu transmisji danych z układów światłowodowego pomiaru temperatury uzwojeń i rdzenia transformatorów WN/SN do centralnej bazy danych pomiarowych.
Pozyskanie aktualnych wyników badań diagnostycznych 150 transformatorów objętych budową prototypu systemu, w celu sprawdzenia poprawności działania algorytmu korelacyjnej oceny wyników pomiarowych.
Wykorzystując wyniki powyższych prac, przy współpracy z firmą informatyczną wybraną w otwartym postępowaniu, zbudowano prototyp systemu. Obecnie trwają prace wdrożeniowe.System ZSDS wspomaga realizację całego procesu diagnostyki transformatorów WN/SN w obszarach:

wprowadzania, pozyskiwania i przetwarzania danych analizy danych formułowania diagnoz i zaleceń generowania raportów, protokołów i zestawień danych wspomagania decyzji

Nowatorską funkcjonalnością jest możliwość analizy temperatury części aktywnej transformatorów rejestrowanych on-line i przesyłanych do systemu ZSDS przez urządzenia SPOTEL.


Partnerzy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę usług badawczych w projekcie: Politechnikę Opolską
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prototypu systemu: firmę Future Processing S.A. Prawa do kodu źródłowego pozostają własnością TAURON Dystrybucja S.A.