Regulamin konkursu "Pierwsza pomoc ma #MegaMoc!" 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu "Pierwsza pomoc ma #MegaMoc!" (dalej „Konkurs”) jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035, ul. Podgórska 25A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000073321, posiadająca NIP 6110202860, o kapitale zakładowym w wysokości 560.489.734,52 zł wpłaconym w całości (dalej Organizator).

1.2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej Uczestnik).

1.3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl.

1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

 

2. Warunki udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook.

2.2. Z Konkursu wyłączone są osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


2.3.
Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem pod jakim występuje w serwisie Facebook.

2.5. Za zgodę Uczestnika na udział w Konkursie rozumie się dobrowolne przystąpienie do Konkursu, co jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z potwierdzeniem, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej nagrody.

2.6. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook, na stronie internetowej www.facebook.com/tauronpolskaenergia oraz na opublikowanie listy laureatów.

 

3. Zasady Konkursu

3.1. Organizator na stronie internetowej www.facebook.com/tauronpolskaenergia umieści formalne zawiadomienie o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe.

3.2. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie w komentarzu pod Postem Konkursowym w serwisie Facebook odpowiedzi („Odpowiedź Konkursowa”) na zadanie w Poście Konkursowym pytanie.

3.3. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami pkt. 2 Regulaminu, może umieścić Odpowiedź Konkursową w terminie wskazanym w Poście Konkursowym i jednocześnie określonym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu.

3.4. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Odpowiedzi Konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu.

3.5. Data i godzina nadesłania Odpowiedzi Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.

3.6. Odpowiedzi Konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność́ osobistą lub prawa autorskie zostaną̨ zgłoszone do usunięcia przez moderatorów strony internetowej www.facebook.com/tauronpolskaenergia i nie będą oceniane przez jury.

3.7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Odpowiedzi Konkursowej.

3.8. Wysłanie przez Uczestnika Odpowiedzi Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

 

4. Czas trwania Konkursu

4.1. Konkurs trwa od 1 lipca 2021 r. do momentu udzielenia pierwszej poprawnej Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika Konkursu na zadanie w Poście Konkursowym pytanie.

 

5. Wybór laureatów Konkursu

5.1. Odpowiedzi Konkursowe będą oceniane przez Jury wyznaczone przez Organizatora do tego zadania.

5.2. Ocenie podlegają̨ wyłącznie Odpowiedzi Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.

5.3. Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik, który jako pierwszy udzieli poprawnej Odpowiedzi Konkursowej na zadane w Poście Konkursowym pytanie.


5.4.
Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

5.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w okresie do 7 dni po zakończeniu Konkursu. Laureat zostanie poinformowany za pośrednictwem portalu Facebook, w komentarzu pod Postem Konkursowym.

 

6. Nagrody

 • 6.1. Laureat konkursu otrzyma zestaw upominków składający się z:
 • PowerUSB Allocacoc - hub z 4 portami USB
 • Powerbank
 • Pendrive
 • Kubek termiczny
 • Smycz odblaskowa
 • 6.2. Laureatowi Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora.

   

  7. Reklamacje

  7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie mailowej na adres praca.bezpieczniki@tauron-dystrybucja.pl  z tytułem: „Reklamacja – Konkurs pn. „Pierwsza pomoc ma #MegaMoc!” przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.

  7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

  7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji na drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany w reklamacji, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.


  7.4.
  Decyzje Jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

   

  8. Postanowienia końcowe

  8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.

  8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.

  8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

  8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook.

  8.6. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

  8.7. W przypadku stwierdzenia nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.

  8.8. Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości realizacji nagrody.

  8.9. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z nagrody, a jedynie wobec laureatów Konkursu.

  8.10. W ramach niniejszego Konkursu stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie podatkowe dotyczące wartości nagrody).

   

  9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  9.1. W ramach Konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.


  9.2.
  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

  9.3. Uczestnik podaje na etapie przystąpienia do Konkursu dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska lub nicku pod jakim występuje w serwisie Facebook.com., w przypadku laureatów Konkursu także adres e-mail do bieżącego kontaktu oraz korespondencyjny, na który przesłane mają być nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

  9.4. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.

  9.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa zgody.

  9.6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach, tj.:

  a) do czasu wycofania zgody,

  b) w razie braku wycofania zgody – przez okres nie dłuższy niż 1 rok od daty wyrażenia zgody. Dane mogą być przetwarzane dłużej wyłącznie w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów.

  9.7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać pisząc na e-mail: praca.bezpieczniki@tauron-dystrybucja.pl  

  9.8. W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo do dostępu do danych osobowych,

  b) prawo do sprostowania danych osobowych,

  c) prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  e) prawo do przeniesienia danych osobowych.

  9.9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:

  a) pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S. A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice;
  b)  mailowo na adres:
  daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl

  9.10. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

  9.11. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9.12. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane osobowe poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

  9.13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w tym Konkursie.

  9.14. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

  - TAURON Polska Energia S.A.,

  - podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,

  b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:

  - TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,

  - podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;

  - podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji;

  - podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

  - podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;

  w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

   

  Słownik:
  Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron-dystrybucja.pl/rodo/spolki-grupy.