Zasilanie placu budowy

Jeżeli budujesz nowy obiekt, to w pierwszej kolejności będziesz potrzebował zasilania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych, czyli np. betoniarki, elektronarzędzi itp. 

W tym celu możesz wystąpić o zasilanie placu budowy.  Może być ono wykonane z przyłącza docelowego, które po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania będzie wykorzystywane  do jego zasilania.

Przy czym realizacja takiego zasilania może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy i proces przyłączania powinien być rozpoczęty odpowiednio wcześnie.

 • Jeżeli potrzebujesz w krótkim terminie uzyskać zasilanie placu budowy – możesz wystąpić o tymczasowe podłączenie. W takim przypadku realizujesz zasilanie tymczasowe we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej.

  O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowany obiekt. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do placu budowy może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę budynku. Kopia takiego dokumentu musi być dostarczona do nas najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości instalacji placu budowy.

  Proces podłączenia obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy oraz realizację jej postanowień, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

  Po zakończeniu budowy i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku możesz wystąpić o aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej i rozpoczęcie dostaw do budynku docelowego oraz zmianę grupy taryfowej z C na G. Do wprowadzenia tych zmian konieczne jest dostarczenie oświadczenia o zakończeniu budowy, stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci oraz zmianie charakteru pobieranej energii elektrycznej. Taka procedura jest możliwa tylko w przypadku, jeżeli moc przyłączeniowa dla budynku jest taka sama jak dla placu budowy. Zmiana mocy przyłączeniowej jest realizowana jak przyłączenie nowego obiektu.

Na którym etapie jesteś? 

 • Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia

  Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP). Druk można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta. Zapraszamy również do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku WP:

  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy
  • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci, np. plac budowy hali magazynowej
  • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.

  Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:

  Druki do pobrania:

  Wniosek WP Wniosek UP-A  WP-B - Załącznik B do wniosku WP

  Wniosek do wypełnienia online:

  Przejdź do wniosku

  TAURON Dystrybucja S.A określi warunki przyłączenia

  Na podstawie kompletnego wniosku WP, w terminie:

  • Do 30 dni od jego złożenia, w przypadku przyłączenia do sieci niskiego napięcia (moc przyłączeniowa od 1 do ok. 200 kW)
  • Do 150 dni od jego złożenia, w przypadku przyłączenia do sieci średniego i wysokiego napięcia (moc przyłączeniowa powyżej 200 kW)z

  zostaną przygotowane warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.

  Warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie prześlemy pocztą lub możesz odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta

  Warunki przyłączenia są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy.

 • Złóż wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie

  Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Propozycja umowy o przyłączenie dołączana jest do warunków przyłączenia i powinna zostać podpisana w okresie jej ważności. Jeśli ważność propozycji umowy o przyłączenie wygasła, przygotujemy dla ciebie nową propozycję. Aby ją otrzymać, należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Druk wniosku UP można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta.
  Wypełniony wniosek UP wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku UP:

  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy i osób upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek) Warunki przyłączenia Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)

  Do wypełnionego wniosku UP należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, 
  • Jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot, należy wypełnić i dołączyć załącznik UP-A.

  Druki do pobrania:

  Wniosek UP Załącznik UP-A

  Wypełniony wniosek UP wraz z załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

  Podpisz umowę o przyłączenie

  Na podstawie kompletnego wniosku UP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostanie przygotowana propozycja umowy o przyłączenie do sieci. Będziesz mógł ją odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, przy czym należy zaznaczyć tę opcję na wniosku UP. W takim przypadku przed upływem 30 dni od złożenia wniosku skontaktujemy sią z Tobą telefonicznie i poinformujemy Cię o możliwości odbioru dokumentów. Jeżeli na wniosku UP zaznaczysz, że chcesz otrzymać dokumenty korespondencyjnie lub nie zgłosisz się po ich odbiór w ustalonym terminie, propozycja umowy o przyłączenie zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku UP.

  Po otrzymaniu i zaakceptowaniu propozycji umowy w okresie jej ważności, możesz podpisać oba egzemplarze i dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub przesłać korespondencyjnie. Jeżeli dostarczysz podpisane dokumenty osobiście, od razu otrzymasz jeden egzemplarz podpisanej przez nas umowy o przyłączenie. W przypadku, gdy dokumenty zostaną do nas wysłane, jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny.

 • Wykonanie przyłączanej instalacji

  Wykonaj w terminie swój zakres prac określony w umowie. Przed upływem terminu realizacji (zalecamy na 14 dni przed upływem terminu realizacji) poinformuj nas o jego zakończeniu. W tym celu przygotuj zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia wraz z oświadczeniem o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej oraz dostarcz je do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub prześlij drogą pocztową na nasz adres korespondencyjny. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia możesz dostarczyć najpóźniej w dniu składania wniosku o zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej do obiektu.

  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji powinno być podpisane przez właściciela obiektu lub zarządcę obiektu lub przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”. Druk zgłoszenia i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w Punktach Obsługi Klienta.

  Do Zgłoszenia gotowości instalacji dołącz kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu nadzorującego proces budowlany. Załącznik ten nei jest wymagany jeżeli wcześniej już dostarczyłeś ten dokument np. razem z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie.

  Przykład poprawnie uzupełnionego zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia - zasilanie tymczasowe placu budowy

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia - zasilanie docelowe 

  Druki do pobrania:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

  TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje przyłącze

  Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych w celu realizacji zakresu określonego w umowie o przyłączenie. Po ich wykonaniu przeprowadzany jest odbiór, który kończy się protokołem odbioru.

  Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych. Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach aby korzystać z energii elektrycznej.

  W przypadku, gdy przyłączenie nie wymaga budowy przyłącza lub prac w sieci elektrycznej po stronie TAURON Dystrybucja S.A., faktura za przyłączenie potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych wystawiane są niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

  Dokonaj opłaty za przyłączenie

  Po otrzymaniu faktury za przyłączenie, lub na podstawie informacji przekazanej wraz z potwierdzeniem wykonania przyłącza, dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy który znajdziesz na fakturze lub w potwierdzeniu wykonania przyłącza. Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej oraz rodzaju przyłącza.

  Skorzystaj z płatności online

  Uzgodnij Instrukcję współpracy ruchowej (IWR)

  Dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia oraz jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji) konieczne jest uzgodnienie Instrukcji współpracy ruchowej. Dokument ten reguluje zasady współpracy między klientem a TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Pierwszym krokiem jest przygotowanie projektu IWR wg poniżej załączonego przykładu. Następnie przekaż projekt do uzgodnienia przez służby ruchowe TAURON Dystrybucja S.A.. Projekt IWR możesz złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A.

  Uwaga: brak uzgodnienia IWR skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia odbioru przyłączanych urządzeń do sieci dystrybucyjnej. W celu skrócenia procesu przyłączania zalecamy dokonanie uzgodnienia IWR przed dokonaniem zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia.

  Druki do pobrania:

  Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej)

  Załączniki do IWR:

  Zakończenie procesu przyłączania

  Po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, czyli:

  • Realizacji prac budowlano-montażowych po stronie TAURON Dystrybucja S.A.
  • Wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
  • Uzgodnieniu IWR (dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia) Wniesieniu opłaty za przyłączenie
  • Zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru

  możesz zawrzeć umowę regulującą dostawy energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z energii elektrycznej.

  Do zawarcia umowy potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Wniosek o zawarcie umowy (jeżeli jest wymagany)
  • Zgłoszenie gowowości instalacji do przyłączenia (druk ZI) dla obiektów przyłączanych do siec niskiego napięcia
  • Karta Danych Technicznych
  • Kopia dowodu wpłaty lub wydruk potwierdzenia wykonania przelewu z banku (opcjonalnie)
 • Po otrzymaniu Karty Danych Technicznych możesz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej. Więcej informacji o zawieraniu umów znajdziesz w dziale Zawieranie umowy.

  Jeżeli jesteś zasilany z sieci o napięciu znamionowym do 1 kV po zawarciu umowy regulującej dostarczanie energii TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik energii elektrycznej i będziesz mógł rozpocząć korzystać z energii elektrycznej. O konieczności założenia licznika poinformuje nas wybrany przez Ciebie sprzedawca, z którym zawarłeś umów.