Jak zasilić plac budowy

Jeżeli budujesz nowy obiekt -  potrzebujesz prądu do zasilania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych. Żeby zasilić plac budowy, wystąp do nas z wnioskiem o zasilanie placu budowy.

 • 1. Z przyłącza tymczasowego.

  Jeżeli potrzebujesz szybko zasilić plac budowy – możesz wystąpić do nas o tymczasowe podłączenie. W takim przypadku realizujesz zasilanie we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną przez ciebie instalację do istniejącej sieci elektroenergetycznej.
  O przyłączenie do sieci możesz wystąpić, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być prowadzona budowa. 

  Ważne: Aby korzystać z prądu dla zasilania placu budowy potrzebujesz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu nadzorującego proces budowlany.
  Kopię pozwolenia lub zgłoszenia dostarcz nam najpóźniej ze zgłoszeniem gotowości instalacji placu budowy.

  W przypadku zasilania placu budowy, będziesz zakwalifikowany do grupy taryfowej C. 

  Proces przyłączenia obejmuje etapy:

  I -   uzyskanie warunków przyłączenia, 
  II -  zawarcie umowy o przyłączenie oraz realizację jej postanowień,  
  III - zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.


  2. Z przyłącza docelowego, które w pierwszym etapie wykorzystasz do zasilania placu budowy - gdy zakończysz budowę i uzyskasz pozwolenie na użytkowanie budynku wykorzystasz to przyłącze do zasilania budynku.

  Realizacja takiego zasilania może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy i dlatego proces przyłączania rozpocznij odpowiednio wcześniej.  Termin realizacji przyłączenia wynika z czasu potrzebnego na:

  opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, w tym uzyskanie wymaganych prawem zgód, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych
  realizację prac budowlano-montażowych w sieci dystrybucyjnej.

  W zależności od ilości urządzeń, jakie musimy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych, termin realizacji przyłączenia jest różny.  Najwięcej czasu zajmuje uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście w teren i zamontowanie urządzeń, a także  uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

  Termin realizacji przyłączenia określamy w umowie o przyłączenie.

  Gdy zakończysz budowę i uzyskasz pozwolenie na użytkowanie budynku (decyzja) możesz wystąpić o:

  aktualizację umowy na dostarczanie energii elektrycznej, 
  rozpoczęcie dostaw energii do budynku docelowego,
  zmianę grupy taryfowej z C na G. 


Na którym etapie jesteś? 

 • Proces przyłączenia obiektu do sieci zaczniesz w chwili złożenia Wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP).

  Co potrzebujesz do wypełnienia wniosku WP

  Żeby wypełnić wniosek WP potrzebujesz poniższe dane:
  • dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy
  • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci, np. plac budowy hali magazynowej
  • przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.

  Do wypełnionego wniosku WP dołącz:

  Tutaj pobierzesz:

  Wniosek WP Wniosek UP-A  WP-B - Załącznik B do wniosku WP


  Jak złożyć  wniosek o określenie warunków przyłączenia  

  Wypełniony wniosek wraz z załącznikami możesz nam dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
  poprzez Portal Klienta Przyłączenia lub online


  Złóż wniosek WP online:

  Przejdź do wniosku

  Kiedy wydamy warunki przyłączenia

  Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

  Liczba dni  Grupa przyłączeniowa 
   do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   do 60 dni  III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło
   do 120 dni  III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło  - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
  do 150 dni   I lub II grupa przyłączeniowa

  Warunki przyłączenia do sieci i projekt umowy o przyłączenie prześlemy do ciebie pocztą. 

  Ważne 
  Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy jest ważny przez 60 dni.
   

 • Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

  Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie UP.

  Jeżeli zdecydujesz się zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy. Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy tobie.

  Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

  Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do ciebie nowy projekt umowy.

  Jakich danych potrzebujesz do wypełnienia wniosku UP

   Do wypełnienia wniosku UP potrzebujesz:
   dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy lub osób upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie 
   numer warunków przyłączenia
   przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej
   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. Załącznik WP- T lub akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowę najmu, dzierżawy.

  Do wypełnionego wniosku UP dołącz:
  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, 
  załącznik UP-A jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot.

  Tutaj pobierzesz:

  Wniosek UP Załącznik UP-A Załącznik WP-T

  Wypełniony i podpisany wniosek UP razem z załącznikami prześlij na nasz adres korespondencyjny lub złóż w punkcie obsługi klienta.

  Zawarcie umowy o przyłączenie

  Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie UP
  Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy. Podpisane egzemplarze umowy możesz przekazać nam do najbliższego punktu obsługi klienta lub przesłać na nasz adres korespondencyjny. Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy tobie.


 • Jak przygotować instalację do przyłącza

  W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać żebyśmy mogli przyłączyć twój obiekt - pokaż warunki przyłączania elektrykowi, żeby na ich podstawie przygotował twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy twoja instalacja powinna być gotowa. 

  Gdy przygotujesz instalację poinformuj nas o tym, składając druk ZI  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia z  oświadczeniem o stanie technicznym instalacji. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu albo elektryk, który posiada  świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”.

  Tutaj pobierzesz

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

  Do Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla zasilania placu budowy dołącz kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu nadzorującego proces budowlany. Jeżeli wcześniej już dostarczyłeś nam ten dokument np. razem z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, teraz nie musisz już tego robić.

  Tutaj znajdziesz przykłady prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia - zasilanie tymczasowe placu budowy

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia - zasilanie docelowe 

  Jak wykonamy przyłącze

  Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych w celu realizacji zakresu określonego w umowie o przyłączenie. Po ich wykonaniu przeprowadzany jest odbiór, który kończy się protokołem odbioru.

  Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych. Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach aby korzystać z energii elektrycznej.

  W przypadku, gdy przyłączenie nie wymaga budowy przyłącza lub prac w sieci elektrycznej po stronie TAURON Dystrybucja S.A., faktura za przyłączenie potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych wystawiane są niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

  Jak zapłacić za przyłączenie

  Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. 

  Tutaj zapłacisz online

  Jak uzgodnić Instrukcję współpracy ruchowej (IWR)

  „Instrukcja współpracy ruchowej” reguluje zasady współpracy między klientem a nami w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Uzgodnienia te musimy opracować w przypadku:
  obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia, 
  jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji).

  Przygotuj projekt IWR – przykład jak go wypełnić jest tutaj. Gotowy projekt przekaż nam do uzgodnienia (zrobią to nasze służby ruchowe). Projekt IWR możesz złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta lub wysłać pocztą na nasz adres korespondencyjny.

  WAŻNE 
  Bez uzgodnienia IWR nie będziemy mogli odebrać urządzeń przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. Żeby skrócić proces przyłączania zrób uzgodnienia IWR przed zgłoszeniem gotowości instalacji do przyłączenia.

  Tutaj pobierzesz:

  Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej)

  Załączniki do IWR:

  Jak zakończyć proces przyłączania

  Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:

  • zakończono prace budowlano-montażowe, 
  • wykonano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, 
  • zakończono Uzgodnienia IWR (dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia),
  • opłacono należność za przyłączenie, 
  • zgłoszono gotowość instalacji do odbioru,

  możesz zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z prądu.

  Jakie dokumenty potrzebujesz do zawarcia umowy

  Do zawarcia umowy na dostarczanie energii elektrycznej, potrzebujesz:
  • Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
  • Kartę Danych Technicznych.
 • Gdy masz Kartę Danych Technicznych możesz wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć z nim umowę regulującą dostarczanie energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy

  Jeżeli jesteś zasilany z sieci niskiego napięcia, po zawarciu umowy o dostarczanie energii zamontujemy licznik dla twojego punktu poboru i będziesz mógł korzystać z energii elektrycznej. O tym, że można już założyć licznik poinformuje nas sprzedawca, którego wybrałeś i z którym podpisałeś umowę.