Zasilanie placu budowy

Jeżeli budujesz nowy obiekt, to w pierwszej kolejności będziesz potrzebował zasilania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w trakcie budowy domu, czyli np. betoniarki, elektronarzędzi itp. W tym celu możesz wystąpić o zasilanie placu budowy. 

Zasilanie placu budowy może być wykonane z przyłącza docelowego, które po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania będzie wykorzystywane do zasilania budynku, po dokonaniu stosownych zmian w umowie regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Realizacja takiego zasilania może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy i proces przyłączania powinien być rozpoczęty odpowiednio wcześnie. Jeżeli potrzebujesz w krótkim terminie uzyskać zasilanie placu budowy – możesz wystąpić o tymczasowe zasilanie placu budowy. W takim przypadku realizujesz zasilanie tymczasowe we własnym zakresie, a my podłączamy przygotowaną instalację do naszej istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Dodatkowe informacje

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z działki budowlanej, na której będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do placu budowy może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę budynku. Kopia takiego dokumentu musi być dostarczona do nas wraz ze zgłoszeniem gotowości instalacji placu budowy do przyłączenia.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Po zakończeniu budowy i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku możesz wystąpić o aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej i rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do budynku docelowego oraz zmianę grupy taryfowej z C na G. Do wprowadzenia tych zmian konieczne jest dostarczenie oświadczenia o zakończeniu budowy, o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci oraz zmianie charakteru pobieranej energii elektrycznej. Taka procedura jest możliwa tylko w przypadku, gdy moc przyłączeniowa dla budynku jest taka sama jak dla placu budowy. Zmiana mocy przyłączeniowej jest realizowana jak przyłączenie nowego obiektu – zobacz szczegóły

Na którym etapie jesteś?

 • Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci (wniosek WP). Druk można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta. Zapraszamy również do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portal dla klientów Przyłączenia.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku WP:

  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek)
  • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci
  • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)


  Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu – mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z usytuowaniem sąsiednich obiektów oraz z uwzględnieniem istniejącej sieci
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)
  • Kopię pozwolenia na budowę


  Druki do pobrania:

  Wniosek WP
  Wniosek UP-A 

  Wniosek do wypełnienia online

  WP Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla odbiorców wnioskujących o przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej

 • Na podstawie kompletnego wniosku WP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostaną przygotowane warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci.

  Warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie możesz odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, przy czym należy zaznaczyć tę opcję na wniosku WP. W takim przypadku przed upływem 30 dni od złożenia wniosku skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i poinformujemy Cię o możliwości odbioru dokumentów. W przypadku, jeżeli na wniosku WP poinformujesz nas, że chcesz otrzymać dokumenty korespondencyjnie lub jeżeli nie zgłosisz się po ich odbiór w ustalonym terminie, warunki przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie zostaną wysłane drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku WP.

  Warunki przyłączenia są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy

 • Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci i ich zaakceptowaniu należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. W tym celu należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Druk wniosku UP można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku UP:

  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy i osób upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie np. na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek)
  • Warunki przyłączenia
  • Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)


  Do wypełnionego wniosku UP należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)

  Jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot, należy wypełnić i dołączyć załącznik UP-A.


  Druki do pobrania:

  Wniosek UP
  Załącznik UP-A

  Wypełniony i podpisany wniosek UP wraz z załącznikami należy przesłać do najbliższej względem przyłączanego obiektu placówki TAURON Dystrybucja S.A. lub dostarczyć osobiście do najbliższego Punktu Obsługi Klienta.

 • Na podstawie kompletnego wniosku UP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostanie przygotowana propozycja umowy o przyłączenie do sieci. Będziesz mógł ją odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, przy czym należy zaznaczyć tę opcję na wniosku UP. W takim przypadku przed upływem 30 dni od złożenia wniosku skontaktujemy sią z Tobą telefonicznie i poinformujemy Cię o możliwości odbioru dokumentów. Jeżeli na wniosku UP zaznaczysz, że chcesz otrzymać dokumenty korespondencyjnie lub nie zgłosisz się po ich odbiór w ustalonym terminie, propozycja umowy o przyłączenie zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku UP.

  Po otrzymaniu i zaakceptowaniu propozycji umowy w okresie jej ważności, możesz podpisać oba egzemplarze i dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub przesłać korespondencyjnie. Jeżeli dostarczysz podpisane dokumenty osobiście, od razu otrzymasz jeden egzemplarz podpisanej przez nas umowy o przyłączenie. W przypadku, gdy dokumenty zostaną do nas wysłane, jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny.

  Uwaga: Możesz od razu na wniosku WP zaznaczyć opcję, że chcesz zawrzeć umowę o przyłączenie w terminie do 30 dni od otrzymania warunków przyłączenia – wtedy razem z warunkami przyłączenia otrzymasz propozycję umowy o przyłączenie, którą możesz zawrzeć w okresie jej ważności. Po upływie terminu konieczne jest złożenie nowego wniosku UP i przygotowanie nowej propozycji umowy.

 • Wykonaj w terminie swój zakres prac określony w umowie. Przed upływem terminu realizacji poinformuj nas o jego zakończeniu. W tym celu przygotuj zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia wraz z oświadczeniem o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej oraz dostarcz je do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub prześlij drogą pocztową na nasz adres.

  Oświadczenie o stanie technicznym instalacji powinno być podpisane przez właściciela obiektu lub zarządcę obiektu lub przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”. Druk zgłoszenia i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest on również w Punktach Obsługi Klienta.

  Druki do pobrania:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

 • Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych w celu realizacji zakresu określonego w umowie o przyłączenie. Po ich wykonaniu przeprowadzany jest odbiór, który kończy się protokołem odbioru.

  Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych. Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach aby korzystać z energii elektrycznej.

  W przypadku, gdy przyłączenie nie wymaga budowy przyłącza lub prac w sieci elektrycznej po stronie TAURON Dystrybucja S.A., faktura za przyłączenie potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych wystawiane są niezwłocznie po zawarciu umowy o przyłączenie.

 • Po otrzymaniu faktury za przyłączenie, lub na podstawie informacji przekazanej wraz z potwierdzeniem wykonania przyłącza, dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy który znajdziesz na fakturze lub w potwierdzeniu wykonania przyłącza. Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej oraz rodzaju przyłącza.

  logo dotpay
 • Po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, czyli:

  • Realizacji prac budowlano-montażowych po stronie TAURON Dystrybucja S.A.
  • Wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
  • Wniesieniu opłaty za przyłączenie
  • Zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru


  Możesz zawrzeć umowę regulującą dostawy energii elektrycznej i rozpocząć korzystanie z energii elektrycznej. Do zawarcia umowy potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Wniosek o zawarcie umowy (jeżeli jest wymagany)
  • Zgłoszenie gowowości instalacji do przyłączenia (druk ZI) dla obiektów przyłączanych do siec niskiego napięcia
  • Karta Danych Technicznych
  • Kopia dowodu wpłaty lub wydruk potwierdzenia wykonania przelewu z banku (opcjonalnie)

Po otrzymaniu Karty Danych Technicznych możesz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i zawrzeć umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej. Więcej informacji o zawieraniu umów znajdziesz w dziale Zawieranie umowy.

Jeżeli jesteś zasilany z sieci o napięciu znamionowym do 1 kV po zawarciu umowy regulującej dostarczanie energii TAURON Dystrybucja S.A. założy licznik energii elektrycznej i będziesz mógł rozpocząć korzystać z energii elektrycznej. O konieczności założenia licznika poinformuje nas wybrany przez Ciebie sprzedawca, z którym zawarłeś umowę.