Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. - Webchat

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, www.tauron-dystrybucja.pl

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na td.iod@tauron-dystrybucja.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) przeprowadzenia zainicjowanej przez Państwa rozmowy w formie czatu w sprawie obsługi lub informacji dotyczącej interesujących Państwa usług przedstawionych na stronie www.tauron-dystrybucja.pl, przez czas rozmowy w formie czatu [podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy],
b) monitorowania jakości świadczonej usługi w tym obsługi Państwa jako odbiorcy – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone podczas rozmowy w formie czatu z Państwem przez okres do 1 roku od rozmowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia należytej jakości świadczonych usług],
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu będziemy przetwarzać także dane zapisane podczas rozmowy w formie czatu z Państwem, przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami].
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/RODO .

4. W związku z tym że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo dostępu do danych osobowych, 
prawo do sprostowania danych osobowych, 
prawo do usunięcia danych osobowych
(zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
prawo do przeniesienia danych osobowych. 


5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: 
pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A., skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice,
mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl 

6. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy Państwa żądanie.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi przeprowadzenia rozmowy w formie chatu.

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., 
podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą usługi IT,
podmioty, które świadczą usługi Contact Center,
podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.