Certyfikat ORed - Procedura dla OSDn

Certyfikat dla ORed przyłączonego wyłącznie do sieci OSDn

Definicje

ORed - Obiekt Redukcji 

DSR - ang. Demand Side Response, usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

Usługa DSR - usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) 

IP DSR - System informatyczny OSP, dedykowany usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

OSDp - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową OSP. 

OSDn - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową OSP.

Tryb podstawowy - uproszczony tryb certyfikacji ORed przeprowadzany przez odpowiedniego OSD bez konieczności składania przez Odbiorców wniosków o wydanie Certyfikatu dla ORed. Przeprowadzany na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa URE zmiany IRiESP – Bilansowanie, wprowadzony Kartą aktualizacji CB/19/2018. Tryb podstawowy obejmuje wszystkie ORed Odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne.

Tryb dodatkowy - tryb certyfikacji ORed przeprowadzany na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiot przez niego upoważniony. 

Certyfikat dla Obiektu Redukcji - dokument wydawany przez właściwego OSD. Certyfikat wydany w trybie podstawowym rejestrowany jest ze statusem  „ORed nieaktywny” jako zanonimizowany z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Certyfikat wydany w trybie dodatkowym rejestrowany jest ze statusem  „ORed aktywny” umożliwia ORed uczestniczyć w usłudze DSR. 

Jak przeprowadzić proces certyfikacji dla ORed jeśli ORed posiada wyłącznie PPE w sieci OSDn (nie posiada połączenia z siecią dystrybucyjną TAURON Dystrybucja S.A.)

 1. OSDn dokonuje weryfikacji czy Odbiorca w ORed spełnia kryteria w zakresie wydania Certyfikatu dla ORed zgodnie z poniższym:
  • w przypadku negatywnej weryfikacji ORed w trybie podstawowym, OSDn przesyła informację do Odbiorcy ORed o negatywnej weryfikacji (przykładowy wzór pisma OSDn do Odbiorcy)
  • w przypadku pozytywnej weryfikacji ORed w trybie podstawowym, OSDn przystępuje do wydania Certyfikatu dla ORed w oparciu o dane i informacje będące w jego posiadaniu lub na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego upoważnionego (tzw. tryb dodatkowy).
  OSDn odpowiada za dokonaną weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez ORed kryteriów określonych w pkt. A.10. 1.3. Karty Aktualizacji nr 10/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. (dalej KA 10/2018 IRiESD OSDp).
 2. OSDn, przed wystawieniem Certyfikatu dla ORed wypełnia Dane do Certyfikatu (do pobrania) i przesyła do TAURON Dystrybucja S.A. (dalej OSDp) na adres e-mail: OSDn@tauron-dystrybucja.pl z prośbą o:
  • nadanie, dla kodów PPE OSDn, kodów PPE OSDp zgodnych z formatem kodów TAURON Dystrybucja S.A. właściwych dla miejsca przyłączenia ORed, składających się na kompletny układ zasilania ORed z sieci dystrybucyjnej OSDn oraz
  • wskazanie poszczególnym kodom lokalizacji sieciowej o napięciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej OSDp tj. nazwy stacji elektroenergetycznej i jej kodu.
 3. OSDn, na podstawie otrzymanych danych od OSDp, wystawia Certyfikat dla Obiektu Redukcji, zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie OSP https://www.pse.pl/dokumenty-dsr. W przypadku Certyfikatu dla ORed wydanego w trybie podstawowym, OSDn:
  • na 1 stronie Certyfikatu wpisuje jedynie „nazwę OSDn”
  • na 2 stronie przy „Adresie Obiektu Redukcji” wpisuje tylko „kod pocztowy Obiektu Redukcji”
  • na 2 stronie w tabeli „Wykazu kodów MD/PPE składających się na kompletny układ zasilania Obiektu Redukcji” wypełnia zgodnie z poniższym:
   • Lp.

   • w miejscu „MD/PPE” wpisuje „PPE”

   • w miejscu „Lokalizacja sieciowa (kod i nazwa stacji elektroenergetycznej)” wpisuje „otrzymany od OSDp 3 literowy kod i nazwę stacji np. Pekin (PEK)”

   • w miejscu „Operator Systemu Elektroenergetycznego (OSP/OSDp/OSDn)”: wpisuje „nazwę OSDn wydającego Certyfikat dla ORed”.

 4. OSDn przesyła do OSDp elektronicznie na adres e-mail: OSDn@tauron-dystrybucja.pl wystawiony Certyfikat dla ORed celem zarejestrowania go w systemie informatycznym IP DSR załączając:
  • ww. Certyfikat w formie do edycji oraz w postaci skanu Certyfikatu dla ORed podpisanego zgodnie z zasadą reprezentacji OSDn w KRS,
  • skan Pełnomocnictwa podpisanego zgodnie z zasadą reprezentacji OSDn w KRS zawierającego umocowanie dla TAURON Dystrybucja S.A. do rejestracji lub wygaszenia w systemie IP DSR Certyfikatu dla ORed wystawionego przez OSDn oraz zmiany statusu tego ORed w systemie IP DSR (wzór pełnomocnictwa),
  • informację:
  • czy Odbiorca w ORed jest OSDn (tj. czy pełni jednocześnie funkcję /nie pełni jednocześnie funkcji OSDn dla certyfikowanego ORed)
  • w jakim trybie wydany został Certyfikat dla ORed (podstawowym czy dodatkowym),
  • skan Wniosku o wydanie Certyfikatu dla Obiektu redukcji (ORed) Odbiorcy w ORed podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed lub przez podmiot upoważniony przez Odbiorcę w ORed, w przypadku jeśli Certyfikat dla ORed wydany został przez OSDn na wniosek Odbiorcy.
 5. OSDp rejestruje w systemie IP DSR otrzymany od OSDn Certyfikat dla ORed. Podczas rejestracji automatycznie zostaje nadany:
  • numer Certyfikatu dla ORed;
  • Identyfikator Obiektu Redukcji;
  • data obowiązywania Certyfikatu.
  • Na podstawie otrzymanej informacji od OSDn w zakresie trybu w jakim został wydany Certyfikat, OSDp nadaje w systemie status Certyfikatu (tj. „ORed aktywny” bądź „ORed nieaktywny”).
 6. OSDp przesyła elektronicznie do OSDn wygenerowany z systemu zarejestrowany Certyfikat dla ORed wraz z informacją o statusie Certyfikatu. Certyfikat dla ORed obowiązuje od daty następującej po dniu rejestracji Certyfikatu w systemie IP DSR. Certyfikat jest zanonimizowany jeśli wydany został przez OSDn w trybie podstawowym.
 7. OSDn przekazuje do Odbiorcy ORed otrzymany Certyfikat. W przypadku Certyfikatu wydanego w trybie podstawowym, OSDn wraz z otrzymanym Certyfikatem przekazuje do Odbiorcy informację o jego statusie oraz stosowną informacją co powinien Odbiorca zrobić aby móc uczestniczyć w świadczeniu usługi DSR. W tym celu OSDn wskazuje lokalizację sieciową OSP lub OSDn, na której umieszczone są dokumenty do pobrania (oświadczenia i zgody) (przykładowy wzór pisma OSDn do Odbiorcy). Zainteresowany ww. usługą Odbiorca lub upoważniony przez niego podmiot przesyła do OSDn wypełnione i podpisane dokumenty.
 8. OSDn informuje OSDp na adres e-mail: OSDn@tauron-dystrybucja.pl o fakcie posiadania otrzymanych od Odbiorcy w ORed ww. zgód i oświadczeń oraz przesyła:
  • informację o typie ORed (ORed O – obiekt odbiorczy lub ORed OG - obiekt odbiorczy z generacją wewnętrzną),
  • skan Oświadczenia Odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Odbiorcy w ORed.
 9. OSDp na podstawie otrzymanych danych:
  • uzupełnia w systemie IP DSR wymagane dane oraz zmienia status Certyfikatu z „ORed nieaktywny” na „ORed aktywny”,
  • wprowadza do systemu IP DSR informację, że Odbiorca w ORed wyraził zgodę na publikację na stronie OSP o posiadaniu przez Odbiorcę w ORed Certyfikatu dla ORed,
  • przesyła do OSDn:
   - elektronicznie wygenerowany z systemu Certyfikat dla ORed z pełnymi danymi ORed i danymi identyfikującymi Odbiorcę w ORed oraz
   - przygotowany aneks do Umowy współpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym (zwanej dalej „Umową”) – wprowadzający zasady współpracy pomiędzy Stronami Umowy w zakresie przekazywania danych pomiarowych Odbiorców w ORed lub przesyła zaktualizowany skan „Wykazu Odbiorców w ORed przyłączonych do sieci OSDn, dla których będą przekazywane dane pomiarowe w ramach poszczególnych PPE” zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy – jeżeli OSDn posiada już zawarty wcześniej aneks do Umowy w przedmiocie jak wyżej. Adres e-mail do kontaktu w tym zakresie: grzegorz.was@tauron-dystrybucja.pl
  • Aktywacja Certyfikatu dla ORed nie oznacza jeszcze świadczenia usługi DSR. Świadczenie usługi DSR odbywa się na podstawie zawartej z PSE S.A. tzw. umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.
 10. OSDp wygasza w systemie IP DSR Certyfikat dla ORed po uprzednio otrzymanej od OSDn informacji, w przypadku gdy:
  • dany ORed nie spełnia kryteriów określonych w pkt. A.10.1.3. KA 10/2018 IRiESD OSDp, bądź
  • zostało wstrzymane świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSDn dla Odbiorcy w ORed lub
  • ostała rozwiązana umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej pomiędzy OSDn a Odbiorcą w ORed.
  • OSDp przesyła do OSDn informację o dacie wygaszenia Certyfikatu dla ORed.
 11. OSDn informuje Odbiorcę w ORed o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed wraz z informacją zawierającą wskazanie przyczyny i daty wygaszenia Certyfikatu dla ORed. W przypadku obiektu ORed ze statusem „ORed aktywny” wygaszenie certyfikatu dla ORed skutkuje wstrzymaniem przekazywania danych pomiarowych dla ORed przez TAURON Dystrybucja S.A. do OSP. Powyższe wiąże się z aktualizacją Umowy współpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym w tym zakresie.
 12. OSDn aktualizuje wydany wcześniej Certyfikat dla ORed:
  • w przypadku złożenia przez Odbiorcę w ORed wniosku o aktualizację Certyfikatu w zakresie:
   - zmiany danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed, w tym w szczególności w zakresie PPE (dodanie lub usunięcie) tworzących kompletny układ zasilania ORed lub
   - innych danych i informacji odnośnie Odbiorcy w ORed bądź
  • w oparciu o dane i informacje będące w posiadaniu OSDn odnośnie Odbiorców przyłączonych do swojej sieci.
  • OSDn przesyła do OSDp zaktualizowany Certyfikat dla ORed zgodnie z pkt. 4. z pominięciem 2 środkowych wyszczególnień.
 13. OSDp, na podstawie otrzymanego od OSDn zaktualizowanego Certyfikatu dla ORed:
  • przeprowadza aktualizuję tego Certyfikatu w systemie IP DSR.
  • przesyła do OSDn wygenerowany z systemu zaktualizowany Certyfikat dla ORed.
 14. OSDn, w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji wskazującej, że przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed została usunięta, ponawia proces certyfikacji w trybie podstawowym i przesyła do OSDp wystawiony Certyfikat dla ORed zgodnie z pkt. 4.
 15. OSDn na swojej stronie internetowej zamieszcza informacje odnośnie formy i sposobu składania wniosków o wydanie Certyfikatu dla ORed, wniosków o aktualizację Certyfikatu dla ORed oraz oświadczeń, o których mowa w pkt. A.10.1.12 i A.10.1.14. KA 10/2018 IRiESD OSDp.
 16. Wszystkie niezbędne dokumenty do wydania lub aktualizacji Certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed, oświadczenia i zgody Odbiorcy w ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/dokumenty w zakładce „Dokumenty” / Usługi DSR.

  Dodatkowe informacje

  Przepisy szczegółowe dotyczące procesu Certyfikowania zawarte są w Karcie Aktualizacji nr 10/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.tauron-dystrybucja.pl  w zakładce Usługi dystrybucyjne / Techniczne / IRiESD

  Dla ORed, który posiada PPE również w sieci innego operatora proces certyfikacji przeprowadza się zgodnie z procedurą dostępną na stronie www.tauron-dystrybucja.pl  w zakładce Usługi dystrybucyjne / Dla Klientów / Certyfikat ORed.

  W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: OSDn@tauron-dystrybucja.pl.