Certyfikat ORed - Procedura dla OSDn

Certyfikat dla ORed przyłączonego wyłącznie do sieci OSDn

Definicje

ORed - Obiekt Redukcji 

DSR - ang. Demand Side Response, usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

Usługa DSR -usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) 

IP DSR  - System informatyczny OSP, dedykowany usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

OSDp - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową OSP 

OSDn - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową OSP

Tryb podstawowy - uproszczony tryb certyfikacji ORed, przeprowadzany przez OSD w terminie 4 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian IRiESP – Bilansowanie wprowadzony Kartą aktualizacji CB/19/2018 (tj. od 29.10.2018 r. do 1.03.2019 r.), bez konieczności składania przez Odbiorców wniosków o wydanie Certyfikatu dla ORed. Tryb podstawowy obejmuje wszystkie ORed Odbiorców podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne.

Tryb dodatkowy -tryb certyfikacji ORed przeprowadzany na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiot przez niego upoważniony 

Certyfikat dla Obiektu Redukcji – dokument wydawany przez właściwego OSD. Certyfikat wydany w trybie podstawowym rejestrowany jest ze statusem  „ORed nieaktywny” jako zanonimizowany z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Certyfikat wydany w trybie dodatkowym rejestrowany jest ze statusem  „ORed aktywny” umożliwia ORed uczestniczyć w usłudze DSR.

Jak przeprowadzić proces certyfikacji dla ORed jeśli ORed posiada wyłącznie PPE w sieci OSDn (nie posiada połączenia z siecią dystrybucyjną TAURON Dystrybucja S.A.)

 1. OSDn dokonuje weryfikacji czy Odbiorca w ORed spełnia kryteria w zakresie wydania Certyfikatu dla ORed zgodnie z poniższym:
  • w przypadku negatywnej weryfikacji ORed w trybie podstawowym, OSDn przesyła informację do Odbiorcy ORed o negatywnej weryfikacji (przykładowy wzór pisma OSDn do Odbiorcy)
  • w przypadku pozytywnej weryfikacji ORed w trybie podstawowym, OSDn przystępuje do wydania Certyfikatu dla ORed w oparciu o dane i informacje będące w jego posiadaniu lub na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego upoważnionego (tzw. tryb dodatkowy).
  OSDn odpowiada za dokonaną weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez ORed kryteriów określonych w pkt. A.10. 1.3. Karty Aktualizacji nr 10/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. (dalej KA 10/2018 IRiESD OSDp).
 2. OSDn przed wystawieniem Certyfikatu dla ORed występuje do TAURON Dystrybucja S.A. (dalej OSDp) w celu:
  • nadania, dla kodu bądź kodów OSDn, kodu bądź kodów PPE OSDp zgodnych z formatem kodów PPE TAURON Dystrybucja S.A. właściwych dla miejsca przyłączenia ORed, składających się na kompletny układ zasilania ORed z sieci dystrybucyjnej OSDn. Do wygenerowania ww. kodów, OSDn przesyła na adres e-mail: operator@tauron-dystrybucja.pl wymagane dane dotyczące nazwy Odbiorcy i jego adres.
  • przypisania, poszczególnym kodom PPE nadanym przez OSDp, 3 literowego kodu i nazwy stacji elektroenergetycznej o napięciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Dla przypisania ww. kodu, OSDn przesyła na adres e-mail: dsr.osdn@tauron-dystrybucja.pl lub na znany mu adres e-mail Wydziału Sprzedaży Oddział w TAURON Dystrybucja S.A., właściwy ze względu na lokalizację obiektu ORed, najbardziej przybliżoną lokalizację sieciową dla poszczególnego kodu PPE. Powyższe jest niezbędne dla prawidłowego wydania przez OSDn Certyfikatu dla ORed.
 3. OSDn wystawia Certyfikat dla ORed, zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie OSP https://www.pse.pl/dokumenty-dsr. W przypadku Certyfikatu dla ORed wydanego w trybie podstawowym, OSDn:
  • na 1 stronie Certyfikatu wpisuje jedynie „nazwę OSDn”
  • na 2 stronie przy „Adresie Obiektu Redukcji” wpisuje tylko „kod pocztowy Obiektu Redukcji”
  • na 2 stronie w Tabeli wykazu kodów PPE składających się na kompletny układ zasilania Obiektu Redukcji wypełnia zgodnie z poniższym:
   • w miejscu „MD/PPE” wpisuje „PPE”

   • w miejscu „Kod MD/PPE” wpisuje „kod otrzymany od OSDp”

   • w miejscu „Lokalizacja sieciowa (kod i nazwa stacji elektroenergetycznej)” wpisuje „otrzymany od OSDp 3 literowy kod i nazwę stacji np. Pekin (PEK)”

   • w miejscu „Operator Systemu Elektroenergetycznego (OSP/OSDp/OSDn)”: wpisuje „nazwę OSDn wydającego Certyfikat dla ORed”.

 4. OSDn przesyła do OSDp elektronicznie na adres e-mail: OSDn@tauron-dystrybucja.pl wystawiony Certyfikat dla ORed celem zarejestrowania go w systemie informatycznym IP DSR załączając: ww. Certyfikat w formie do edycji oraz w postaci skanu Certyfikatu dla ORed podpisanego zgodnie z zasadą reprezentacji OSDn w KRS,
  • skan Pełnomocnictwa podpisanego zgodnie z zasadą reprezentacji OSDn w KRS zawierającego umocowanie dla TAURON Dystrybucja S.A. do rejestracji lub wygaszenia w systemie IP DSR Certyfikatu dla ORed wystawionego przez OSDn oraz zmiany statusu tego ORed w systemie IP DSR (wzór pełnomocnictwa),
  • informację:
  • czy Odbiorca w ORed jest OSDn (tj. czy pełni jednocześnie funkcję /nie pełni jednocześnie funkcji OSDn dla certyfikowanego ORed)
  • w jakim trybie wydany został Certyfikat dla ORed (podstawowym czy dodatkowym),
  • skan wniosku Odbiorcy w ORed podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed lub przez podmiot upoważniony przez Odbiorcę w ORed, w przypadku jeśli Certyfikat dla ORed wydany został przez OSDn na wniosek Odbiorcy.
 5. OSDp rejestruje w systemie IP DSR Certyfikat dla ORed otrzymany od OSDn i automatycznie zostaje nadany:
  • numer Certyfikatu dla ORed
  • Identyfikator Obiektu Redukcji oraz
  • data obowiązywania Certyfikatu.
  • Na podstawie otrzymanej informacji od OSDn w zakresie trybu w jakim został wydany Certyfikat, OSDp nadaje w systemie status Certyfikatu (tj. „ORed aktywny” bądź „ORed nieaktywny”).
 6. OSDp przesyła elektronicznie do OSDn wygenerowany z systemu zanonimizowany Certyfikat dla ORed wraz z informacją o statusie Certyfikatu. Certyfikat dla ORed obowiązuje od daty następującej po dniu rejestracji certyfikatu w systemie IP DSR.
 7. OSDn przekazuje do Odbiorcy ORed otrzymany Certyfikat wraz informacją o jego statusie oraz stosowną informacją co powinien Odbiorca zrobić aby móc uczestniczyć w świadczeniu usługi DSR. Powyższe dotyczy Certyfikatu dla ORed wydanego w trybie podstawowym. W tym celu OSDn wskazuje lokalizację sieciową OSP lub OSDn, na której umieszczone są dokumenty do pobrania (oświadczenia i zgody). (przykładowy wzór pisma OSDn do Odbiorcy) Zainteresowany ww. usługą Odbiorca lub upoważniony przez niego podmiot przesyła do OSDn wypełnione i podpisane dokumenty.
 8. OSDn niezwłocznie informuje elektronicznie OSDp na adres e-mail: OSDn@tauron-dystrybucja.pl o fakcie posiadania otrzymanych od Odbiorcy w ORed ww. zgód i oświadczeń oraz przesyła pozostałe informacje zawarte we wzorze Certyfikatu tj.:
  • Nazwę Odbiorcy w ORed
  • Nazwa Obiektu Redukcji
  • Adres Obiektu Redukcji
  • Typ ORed (ORed O – obiekt odbiorczy lub ORed OG - obiekt odbiorczy z generacją wewnętrzną), oraz dodatkowo podaje:
  • adres e-mail Odbiorcy w ORed na potrzeby zarządzania Certyfikatem dla ORed,
  • informację o zgodzie Odbiorcy w ORed na publikację na stronie OSP o posiadaniu przez Odbiorcę w ORed Certyfikatu dla ORed, jeśli taką zgodę Odbiorca przesłał do OSDn.
 9. OSDp na podstawie otrzymanych danych:
  • zmienia w systemie IP DSR status Certyfikatu z „ORed nieaktywny” na „ORed aktywny”,
  • wprowadza do systemu IP DSR informację, że Odbiorca w ORed wyraził zgodę na publikację na stronie OSP o posiadaniu przez Odbiorcę w ORed Certyfikatu dla ORed,
  • przesyła do OSDn, celem zawarcia, przygotowany aneks do Umowy współpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym (zwanej dalej „Umową”) – wprowadzający zasady współpracy pomiędzy Stronami Umowy w zakresie przekazywania danych pomiarowych Odbiorców w ORed lub przesyła zaktualizowany skan „Wykazu Odbiorców w ORed przyłączonych do sieci OSDn, dla których będą przekazywane dane pomiarowe w ramach poszczególnych PPE” zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy – jeżeli OSDn posiada już zawarty wcześniej aneks do Umowy w przedmiocie jak wyżej. Adres e-mail do kontaktu w tym zakresie: grzegorz.was@tauron-dystrybucja.pl Aktywacja Certyfikatu dla ORed nie oznacza jeszcze świadczenia usługi DSR. Świadczenie usługi DSR odbywa się na podstawie zawartej z PSE S.A. tzw. umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.
 10. OSDp niezwłocznie wygasza w systemie IP DSR Certyfikat dla ORed po uprzednio otrzymanej od OSDn informacji, w przypadku gdy:
  • dany ORed nie spełnia kryteriów określonych w pkt. A.10.1.3. KA 10/2018 IRiESD OSDp, które w sposób ciągły są weryfikowane przez tego OSDn bądź
  • zostało wstrzymane świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSDn dla Odbiorcy w ORed lub
  • została rozwiązana umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej pomiędzy OSDn a Odbiorcą w ORed OSDp przesyła do OSDn informację o dacie wygaszenia Certyfikatu dla ORed.
 11. OSDn informuje Odbiorcę w ORed o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed wraz z informacją zawierającą wskazanie przyczyny i daty wygaszenia Certyfikatu dla ORed. W przypadku obiektu ORed ze statusem „ORed aktywny” wygaszenie certyfikatu dla ORed skutkuje wstrzymaniem przekazywania danych pomiarowych dla ORed przez TAURON Dystrybucja S.A. do OSP. Powyższe wiąże się z aktualizacją Umowy współpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym w tym zakresie.
 12. OSDn niezwłocznie aktualizuje Certyfikat dla ORed ze statusem „ORed aktywny”, w przypadku:
  • otrzymanego od Odbiorcy w ORed wniosku o aktualizację danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed (dot. ORed ze statusem „ORed aktywny”), w tym w szczególności w zakresie PPE (dodanie lub usunięcie) tworzących kompletny układ zasilania ORed lub
  • danych i informacji będących w posiadaniu OSDn odnośnie Odbiorców przyłączonych do swojej sieci.
  • OSDn przesyła do OSDp zaktualizowany Certyfikat dla ORed zgodnie z pkt. 4. z pominięciem 2 środkowych wyszczególnień.
 13. OSDp, na podstawie otrzymanego od OSDn zaktualizowanego Certyfikatu dla ORed, przeprowadza aktualizuję tego Certyfikatu w systemie IP DSR. Aktualizacja Certyfikatu dla ORed powoduje wygaszenie obowiązującego Certyfikatu dla ORed w dacie wydania nowego Certyfikatu dla tego ORed.
 14. OSDn, w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji wskazującej, że przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed została usunięta, ponawia proces certyfikacji w trybie podstawowym i przesyła do OSDp wystawiony Certyfikat dla ORed zgodnie z pkt. 4.
 15. OSDn na swojej stronie internetowej zamieszcza informacje odnośnie formy i sposobu składania wniosków o wydanie Certyfikatu dla ORed, wniosków o aktualizację Certyfikatu dla ORed oraz oświadczeń, o których mowa w pkt. A.10.1.12 i A.10.1.14. KA 10/2018 IRiESD OSDp. Wszystkie niezbędne dokumenty do wydania lub aktualizacji Certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed, oświadczenia i zgody Odbiorcy w ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A. https://www.pse.pl/dokumenty w zakładce „Dokumenty” / Usługi DSR.

 16. Dodatkowe informacje

  Przepisy szczegółowe dotyczące procesu Certyfikowania zawarte są w Karcie Aktualizacji nr 10/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce Usługi dystrybucyjne / Techniczne / IRiESD

  Dla ORed, który posiada PPE również w sieci innego operatora proces certyfikacji przeprowadza się zgodnie z procedurą dostępną na stronie www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce Usługi dystrybucyjne / Dla Klientów / Certyfikat ORed.

  W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: OSDn@tauron-dystrybucja.pl.