Zamrożenie cen prądu w 2023 roku

Przedstawiamy zasady stosowania stawek opłat za usługi dystrybucji w 2023 roku,  określone w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: Ustawa).
Ważne

Dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej podstawowy limit, do którego obowiązują zamrożone stawki opłat za usługi dystrybucji,
zwiększył się z 2000 kWh do 3000 kWh!

Przepisy weszły w życie 19 września.
Nowe limity zastosujemy automatycznie.

Poniższe informacje skierowane są do Klientów z umową o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Jeżeli posiadasz umowę kompleksową lub sprzedażową, w sprawie Ustawy oraz sposobu przesłania Oświadczenia, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.Terminy składania oświadczeń

Jeżeli przysługują Ci uprawnienia do podwyższonego limitu, nabyte w 2023 roku, niezwłocznie złóż oświadczenie, zrób to nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia.

Termin składania oświadczenia dla odbiorców, którzy nabyli uprawnienia w 2022 roku, minął 30 czerwca 2023 roku.

Kto może skorzystać ze  stawek opłat za usługi dystrybucji na zasadach wynikających 
z Ustawy

Ustawa, zapewnia wsparcie dla odbiorców uprawnionych, którzy zużywają energię na potrzeby:

gospodarstw domowych,
pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest
w nich wykonywana działalność gospodarcza,
lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
oświetlenia w budynkach mieszkalnych, 
zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej (1).

(1)
odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.15) ), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);

Jakie są limity zużycia prądu?

W ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej limity zużycia prądu, do których ceny będą zamrożone, zostały zwiększone.

Ustawa przewiduje 4 limity zużycia prądu:

a. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,
b. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych lub osoby jemu najbliższej,
c. 4000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,
d. 4000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,
e. 3600 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
f. 250 kWh dla domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru,

Każdy odbiorca, w zakresie przysługujących limitów,  uprawniony jest na mocy Ustawy, w rozliczeniach w 2023 r., do skorzystania ze stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji uwzględnione w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022. 

Wyższe limity obejmą również gospodarstwa domowe, które przed wejściem w życie zmian przekroczyły dotychczasowy limit. Dla tych odbiorców podwyższone limity zostaną wprowadzone do rozliczeń automatycznie.

 

Jak skorzystać z uprawnienia do wyższego limitu?

Zużycie do 3000 kWh rocznie nie wymaga składania oświadczenia. Wyjątek stanowi odbiorca uprawniony, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych jego lub osoby najbliższej. Taki odbiorca składa Oświadczenie.

Aby skorzystać z limitu zużycia ponad 3000 kWh, uprawniony odbiorca powinien złożyć Oświadczenie  wraz z dokumentami wymienionymi w Oświadczeniu, w niżej wskazany sposób:

W formie elektronicznej – dla Oświadczeń opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu), poprzez:

Aplikację mObywatel 

Złóż oświadczenie przez aplikację mObywatel

Formularz kontaktowy

Złóż oświadczenie do ustawy o zamrożeniu cen energii dla limitu zużycia 3600/4000 kWh 

Serwis eBOK

Zaloguj się 

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane.

Pamiętaj o załączeniu do Oświadczenia wymaganych kopii dokumentów.


W formie papierowej
– dla Oświadczeń własnoręcznie podpisanych: 

Korespondencyjnie - pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij listownie na adres korespondencyjny podany w stopce,
Osobiście - pobierz wniosek, wypełnij i dostarcz do dowolnego punktu obsługi klienta TAURON Dystrybucja (ich listę znajdziesz na tauron-dystrybucja.pl/pok).

Pobierz Oświadczenie limit zużycia 3600 kWh, 4000 kWh 

Pobierz Oświadczenie limit zużycia 250 kWh (ROD)

Pobierz Oświadczenie limit zużycia 3000 kWh (budowa budynku mieszkalnego)


Informacje dodatkowe:

Jeżeli posiadasz umowę kompleksową lub sprzedażową, w sprawie Ustawy, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. 
Jeżeli nabędziesz uprawnienia w trakcie 2023 r., stosowne Oświadczenie złóż niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty nabycia uprawnień.   


Jak sprawdzić swoje zużycie prądu?

W eBOK-u  w zakładce "Faktury i płatności"
Na fakturze papierowej za usługi dystrybucji 

Skorzystaj z naszego kalkulatora, żeby sprawdzić zużycie prądu dla dowolnego urządzenia w domu

Kalkulator zużycia prądu

Oblicz wielkość zużycia prądu jego koszt dla dowolnego urządzenia.

Jak oszczędzać w domu?

Poznaj wskazówki, jak w prosty sposób oszczędzać prąd w domu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Punkt poboru energii, to miejsce w sieci, w którym zainstalowany jest licznik energii elektrycznej. Posiada on unikatowy kod, określany jako numer PPE. Ten kod umieszczony jest na każdej wystawianej przez nas fakturze.
 • Oświadczenie jest dokumentem wymaganym przez Ustawę, który składasz w celu umożliwienia stosowania limitu uprawniającego do  rozliczenia usługi dystrybucyjnej w roku 2023 wg stawek z roku 2022:
  ponad 3000 kWh limitu -.w przypadku posiadania  orzeczenia o niepełnosprawności możesz zwiększyć limit do 3600 kWh, a posiadając Kartę Dużej Rodziny lub gospodarstwo rolne możesz zwiększyć limit do 4000 kWh.
  3000 kWh – jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie jesteś deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Twoich lub osoby najbliższej (1)
  250 kWh limitu/ogródek działkowy,  jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym, tj. administratorem rodzinnych ogródków działkowych, o wspólnym pomiarze energii elektrycznej na terenie ROD.
   
 • Jeśli masz umowę dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja, Oświadczenie pobierz z naszej strony www.tauron-dystrybucja.pl. Jeśli masz umowę sprzedaży lub kompleksową ze sprzedawcą, pobierz Oświadczenie ze strony tego sprzedawcy. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.
 • Jeśli masz umowę:
  1. dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja - Oświadczenie złóż w TAURON Dystrybucja zgodnie z jego wzorem zamieszczonym na stronie www.tauron-dystrybucja.pl .  W przypadku wątpliwości pomocne w jego uzupełnieniu będą odpowiedzi udzielone na kolejne pytania. 
  2. sprzedaży bądź kompleksową- oświadczenie złóż do swojego sprzedawcy. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.
 • Oświadczenie możesz złożyć w dwóch postaciach: 
  1. papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, 
  2. elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). 
 • Oświadczenie można podpisać na dwa sposoby:

  1. Odręcznie – czyli podpisem własnoręcznym złożonym na Oświadczeniu w postaci papierowej.

  2. Elektronicznie, z wykorzystaniem:

  a. kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  b. podpisu zaufanego, 
  c. podpisu osobistego,

  na Oświadczeniu w postaci elektronicznej.
 • Oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) złóż przez:

  Aplikację mObywatel 

  Formularz kontaktowy 
  Złóż oświadczenie do ustawy o zamrożeniu cen energii dla limitu zużycia 3600/4000 kWh

  Serwis eBOK
  Zaloguj się

  UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane.

  Pamiętaj o załączeniu do Oświadczenia wymaganych kopii dokumentów. 
   

 • Oświadczenie własnoręcznie podpisane możesz złożyć:

  osobiście - w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja (ich listę znajdziesz na tauron-dystrybucja.pl/pok).- nie musisz umawiać się na wizytę

  listownie:
  TAURON Dystrybucja S.A.
  40-337 Katowice
  Skrytka pocztowa nr 2708

  za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  TAURON Dystrybucja S.A.
  31-060 Kraków 
  ul. Dajwór 27

 • Nie musisz. Zgodnie z Ustawą limit 3000 kWh rocznie przysługuje odbiorcy uprawnionemu, bez konieczności składania Oświadczenia. 

  Wyjątek stanowi odbiorca uprawniony, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej (1). Taki odbiorca składa oświadczenie. 
 • Zgodnie z Ustawą odbiorca uprawniony to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, który kupuje energię elektryczną na potrzeby:
  1. gospodarstw domowych,
  2. pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  3. lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  4. mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
  5. domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
  6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
  7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
  8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
  9. garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.
  10. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.15) ), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);
 • W przypadku uprawnienia do zwiększonego limitu, Oświadczenie  składa się odrębnie  na każdy punkt poboru energii, czyli w tym przypadku złóż dwa Oświadczenia.
 • Warunkiem przydzielenia zwiększonego ponad 3000 kWh limitu jest posiadanie  uprawnienia, takiego jak:

  - orzeczenie o niepełnosprawności albo niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji – limit do 3600 kWh,
  - Karta Dużej Rodziny -limit do 4000 kWh
  - gospodarstwo rolne – limit do 4000 kWh. 

  Jeżeli posiadasz któreś z tych uprawnień  dla zwiększenia limitu musisz złożyć Oświadczenie.
 • Rozliczenie zużycia powyżej 3000 kWh będzie uwzględniało stawki opłat, które wynikają z Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i  obowiązujące w 2023 r.
 • Zgodnie z Ustawą, Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 roku. Po upływie tego terminu, nie będą uwzględniane zwiększenia limitów. Wyjątkiem są osoby, które spełniają przesłankę w trakcie roku 2023, z tym że  Oświadczenie musisz złożyć niezwłocznie po spełnieniu przesłanki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia. Wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełniona została przesłanka. Jeżeli nie dotrzymasz terminu 30 dni od spełnienia przesłanki do złożenia Oświadczenia nadal możesz złożyć Oświadczenie z tym, że wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś Oświadczenie. 
 • Zgodnie z Ustawą, Oświadczenie musisz złożyć niezwłocznie po spełnieniu przesłanki – uzyskaniu Karty Dużej Rodziny, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia pozyskania uzyskania uprawnienia. Wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełniona została przesłanka. Jeżeli nie dotrzymasz terminu 30 dni od spełnienia przesłanki do złożenia Oświadczenia nadal możesz złożyć Oświadczenie z tym, że wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś Oświadczenie.
 • Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli zamieszkujesz z taką osobą, w celu uzyskania zwiększonego limitu zużycia energii, złóż Oświadczenie z zaznaczeniem, że limit jest należny z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności. Limit zostanie uwzględniony dla punktu poboru energii z Twojej umowy.
 • Nie. W takim przypadku przy obliczaniu limitu uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii w 2023 r. W tej sytuacji, dotychczasowy sprzedawca ma obowiązek przekazać nowemu sprzedawcy, na jego wniosek, informację o zużyciu energii w 2023 r.
 • Utrata warunku w trakcie roku 2023 nie powoduje utraty uprawnienia do zużycie energii elektrycznej w zwiększonym limicie.
 • Wzór oświadczenia znajdziesz TUTAJ
 • Żeby uzyskać limit dla wspólnego pomiaru dla rodzinnych ogródków działkowych, musisz spełnić poniższe warunki:
  użytkownicy altan nie mogą wykonywać w nich działalności gospodarczej,
  administrator powinien złożyć do nas „Oświadczenia administratora rodzinnych ogródków działkowych, o wspólnym pomiarze energii elektrycznej na terenie ROD”.
   
  Zbiorczy limit wyliczymy jako iloczyn 250 kWh i liczby ogródków działkowych.
  Przykład: 250 kWh  x 100 działek na jednym liczniku = 25 000 kWh i to jest limit kWh dla tego całego ROD
   
 • Wzór oświadczenia znajdziesz TUTAJ
  Odbiorcy, którzy nabyli uprawnienie w trakcie 2023 roku, powinni złożyć oświadczenie w terminie 30 dni  o nabycia uprawnienia
   
 • Nowe, zwiększone limity dla odbiorców uprawnionych naliczane będą automatycznie, to oznacza, że odbiorca nie musi składać ponownie oświadczenia.
 • Aby skorzystać z podwyższonego limitu zużycia należało złożyć oświadczenie do 30 czerwca 2023 r. Odbiorcy, którzy nabyli uprawnienia w trakcie 2023 roku, muszą złożyć oświadczenie w terminie 30 dni od nabycia uprawnienia.
 • Nowe limity obowiązują z datą wsteczną od 1 stycznia 2023.
 • Jeśli odbiorca uprawniony przekroczył stary limit, np. 2 000 kWh i był już rozliczany po wyższej stawce, to jego faktury będą wymagały korekty.
  Korekta uwzględni rozliczenie nowego limitu po cenach zamrożonych.
 • Prognozy należy opłacać zgodnie z terminami płatności. Jeżeli powstanie nadpłata, będzie ona rozliczona w fakturze rozliczeniowej.
  Klient zawsze, niezależnie od funkcjonowania Rządowej Tarczy Solidarnościowej, może zawnioskować do TAURONA o zmianę wystawionych prognoz.
 • Jeśli odbiorca uprawniony przekroczy stary limit np. 2 000 kWh i był już rozliczany po wyższej stawce, to jego faktury będą wymagały korekty. Korekta uwzględni rozliczenie nowego limitu.
 • Klient zawsze, niezależnie od funkcjonowania Rządowej Tarczy Solidarnościowej, może zawnioskować do TAURONA o zmianę wystawionych prognoz.
 • Na ten moment nie posiadamy informacji o przedłużeniu Rządowej Tarczy Solidarnościowej na rok 2024.