⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Zamrożenie cen prądu w 2024 roku

Przedstawiamy zasady stosowania stawek opłat za usługi dystrybucji w 2024 roku,  określone w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: Ustawa).
Ważne

Zgodnie z „Ustawą o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła” zamrożenie cen prądu na poziomie cen z 2022 roku zostało przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

Dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej podstawowy limit, do którego obowiązują zamrożone stawki opłat za usługi dystrybucji, w pierwszym półroczu 2024 r. wynosi 1500 kWh.

Podwyższone limity będą nadal przyznawane osobom z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwom domowym z osobami z niepełnosprawnościami oraz rolnikom. Osoby te nie muszą składać oświadczeń ponownie, jeśli złożyły je w 2023 roku.
Nowe limity zastosujemy automatycznie.

Poniższe informacje skierowane są do Klientów z umową o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Jeżeli posiadasz umowę kompleksową lub sprzedażową, w sprawie Ustawy oraz sposobu przesłania Oświadczenia, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.Terminy składania oświadczeń

Jeżeli nabyłeś  uprawnienia do podwyższonego limitu,  niezwłocznie złóż oświadczenie, zrób to nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia.

Termin składania oświadczenia dla odbiorców, którzy nabyli uprawnienia przed 1.01.2024, mija 31 marca 2024 roku.

Kto może skorzystać ze  stawek opłat za usługi dystrybucji na zasadach wynikających 
z Ustawy

Ustawa, zapewnia wsparcie dla odbiorców uprawnionych, którzy zużywają energię na potrzeby:

gospodarstw domowych,
pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest
w nich wykonywana działalność gospodarcza,
lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
oświetlenia w budynkach mieszkalnych, 
zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej (1).

(1)
odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.15) ), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);

Jakie są limity zużycia prądu?

W ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej limity zużycia prądu, do których ceny będą zamrożone, wynoszą:

Ustawa przewiduje 4 limity zużycia prądu:

a. 1500 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,
b.1500 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych lub osoby jemu najbliższej,
c. 2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,
d. 2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,
e. 1800 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
f. 125 kWh dla domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru,

Każdy odbiorca, w zakresie przysługujących limitów,  uprawniony jest na mocy Ustawy, w rozliczeniach w 2024 r., do skorzystania ze stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji uwzględnione w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022. 

Jak złożyć oświadczenie uprawniające do wyższego limitu?

Odbiorcy, którzy nabywają uprawnienia do podwyższonego limitu w 2024 r,  powinni złożyć Oświadczenie  wraz z dokumentami wymienionymi w Oświadczeniu, w niżej wskazany sposób: 

W formie elektronicznej – dla Oświadczeń opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu), poprzez:

Formularz kontaktowy

Złóż oświadczenie do ustawy o zamrożeniu cen energii dla limitu zużycia 1800/2000 kWh 

Serwis eBOK

Zaloguj się 

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane.

Pamiętaj o załączeniu do Oświadczenia wymaganych kopii dokumentów.


W formie papierowej
– dla Oświadczeń własnoręcznie podpisanych: 

Korespondencyjnie - pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij listownie na adres korespondencyjny podany w stopce,
Osobiście - pobierz wniosek, wypełnij i dostarcz do dowolnego punktu obsługi klienta TAURON Dystrybucja (ich listę znajdziesz na tauron-dystrybucja.pl/pok).

Pobierz Oświadczenie limit zużycia 1800 kWh, 2000 kWh 

Pobierz Oświadczenie limit zużycia 125 kWh (ROD)

Pobierz Oświadczenie limit zużycia 1500 kWh (budowa budynku mieszkalnego)


Informacje dodatkowe:

Jeżeli posiadasz umowę kompleksową lub sprzedażową, w sprawie Ustawy, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. 
Jeżeli nabędziesz uprawnienia w trakcie 2024 r., stosowne Oświadczenie złóż niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty nabycia uprawnień.   


Jak sprawdzić swoje zużycie prądu?

W eBOK-u  w zakładce "Faktury i płatności"
Na fakturze papierowej za usługi dystrybucji 

Skorzystaj z naszego kalkulatora, żeby sprawdzić zużycie prądu dla dowolnego urządzenia w domu

Kalkulator zużycia prądu

Oblicz wielkość zużycia prądu jego koszt dla dowolnego urządzenia.

Jak oszczędzać w domu?

Poznaj wskazówki, jak w prosty sposób oszczędzać prąd w domu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Punkt poboru energii, to miejsce w sieci, w którym zainstalowany jest licznik energii elektrycznej. Posiada on unikatowy kod, określany jako numer PPE. Ten kod umieszczony jest na każdej wystawianej przez nas fakturze.
 • Oświadczenie jest dokumentem wymaganym przez Ustawę, który składasz w celu umożliwienia stosowania limitu uprawniającego do  rozliczenia usługi dystrybucyjnej wg stawek z roku 2022:
  ponad 1500 kWh limitu -.w przypadku posiadania  orzeczenia o niepełnosprawności możesz zwiększyć limit do 1800 kWh, a posiadając Kartę Dużej Rodziny lub gospodarstwo rolne możesz zwiększyć limit do 2000 kWh.
  1500 kWh – jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie jesteś deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Twoich lub osoby najbliższej (1)
  125 kWh limitu/ogródek działkowy,  jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym, tj. administratorem rodzinnych ogródków działkowych, o wspólnym pomiarze energii elektrycznej na terenie ROD.
   
 • Jeśli masz umowę dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja, Oświadczenie pobierz z naszej strony www.tauron-dystrybucja.pl. Jeśli masz umowę sprzedaży lub kompleksową ze sprzedawcą, pobierz Oświadczenie ze strony tego sprzedawcy. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.
 • Jeśli masz umowę:
  1. dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja - Oświadczenie złóż w TAURON Dystrybucja zgodnie z jego wzorem zamieszczonym na stronie www.tauron-dystrybucja.pl .  W przypadku wątpliwości pomocne w jego uzupełnieniu będą odpowiedzi udzielone na kolejne pytania. 
  2. sprzedaży bądź kompleksową- oświadczenie złóż do swojego sprzedawcy. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.
 • Oświadczenie możesz złożyć w dwóch postaciach: 
  1. papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, 
  2. elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). 
 • Oświadczenie można podpisać na dwa sposoby:

  1. Odręcznie – czyli podpisem własnoręcznym złożonym na Oświadczeniu w postaci papierowej.

  2. Elektronicznie, z wykorzystaniem:

  a. kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  b. podpisu zaufanego, 
  c. podpisu osobistego,

  na Oświadczeniu w postaci elektronicznej.
 • Oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) złóż przez:

  Formularz kontaktowy 
  Złóż oświadczenie do ustawy o zamrożeniu cen energii dla limitu zużycia 1800/2000 kWh

  Serwis eBOK
  Zaloguj się

  UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane.

  Pamiętaj o załączeniu do Oświadczenia wymaganych kopii dokumentów. 
   

 • Oświadczenie własnoręcznie podpisane możesz złożyć:

  osobiście - w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja (ich listę znajdziesz na tauron-dystrybucja.pl/pok).- nie musisz umawiać się na wizytę

  listownie:
  TAURON Dystrybucja S.A.
  40-337 Katowice
  Skrytka pocztowa nr 2708

  za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  TAURON Dystrybucja S.A.
  31-060 Kraków 
  ul. Dajwór 27

 • Nie musisz. Zgodnie z Ustawą limit 1500 kWh rocznie przysługuje odbiorcy uprawnionemu, bez konieczności składania Oświadczenia. 

  Wyjątek stanowi odbiorca uprawniony, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej (1). Taki odbiorca składa oświadczenie. 
 • Zgodnie z Ustawą odbiorca uprawniony to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, który kupuje energię elektryczną na potrzeby:
  1. gospodarstw domowych,
  2. pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  3. lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  4. mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
  5. domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
  6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
  7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
  8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
  9. garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.
  10. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.15) ), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);
 • W przypadku uprawnienia do zwiększonego limitu, Oświadczenie  składa się odrębnie  na każdy punkt poboru energii, czyli w tym przypadku złóż dwa Oświadczenia.
 • Warunkiem przydzielenia zwiększonego ponad 1500 kWh limitu jest posiadanie  uprawnienia, takiego jak:

  - orzeczenie o niepełnosprawności albo niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji – limit do 1800 kWh,
  - Karta Dużej Rodziny -limit do 2000 kWh
  - gospodarstwo rolne – limit do 2000 kWh. 

  Jeżeli posiadasz któreś z tych uprawnień  dla zwiększenia limitu musisz złożyć Oświadczenie.
 • Rozliczenie zużycia powyżej 1500 kWh będzie uwzględniało stawki opłat, które wynikają z Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i  obowiązujące w 2024 r.
 • Zgodnie z Ustawą, Oświadczenie musisz złożyć niezwłocznie po spełnieniu przesłanki – uzyskaniu Karty Dużej Rodziny, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia pozyskania uzyskania uprawnienia. Wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełniona została przesłanka. Jeżeli nie dotrzymasz terminu 30 dni od spełnienia przesłanki do złożenia Oświadczenia nadal możesz złożyć Oświadczenie z tym, że wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś Oświadczenie.
 • Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli zamieszkujesz z taką osobą, w celu uzyskania zwiększonego limitu zużycia energii, złóż Oświadczenie z zaznaczeniem, że limit jest należny z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności. Limit zostanie uwzględniony dla punktu poboru energii z Twojej umowy.
 • Nie. W takim przypadku przy obliczaniu limitu uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii w 2024 r. W tej sytuacji, dotychczasowy sprzedawca ma obowiązek przekazać nowemu sprzedawcy, na jego wniosek, informację o zużyciu energii w 2024 r.
 • Utrata warunku w trakcie roku 2024 nie powoduje utraty uprawnienia do zużycie energii elektrycznej w zwiększonym limicie.
 • Wzór oświadczenia znajdziesz TUTAJ
 • Żeby uzyskać limit dla wspólnego pomiaru dla rodzinnych ogródków działkowych, musisz spełnić poniższe warunki:
  użytkownicy altan nie mogą wykonywać w nich działalności gospodarczej,
  administrator powinien złożyć do nas „Oświadczenia administratora rodzinnych ogródków działkowych, o wspólnym pomiarze energii elektrycznej na terenie ROD”.
   
  Zbiorczy limit wyliczymy jako iloczyn 125 kWh i liczby ogródków działkowych.
  Przykład: 125 kWh  x 100 działek na jednym liczniku = 12 5000 kWh i to jest limit kWh dla tego całego ROD
   
 • Wzór oświadczenia znajdziesz TUTAJ
  Odbiorcy, którzy nabyli uprawnienie w trakcie 2024 roku, powinni złożyć oświadczenie w terminie 30 dni  o nabycia uprawnienia
   
 • Nowe limity dla odbiorców uprawnionych naliczane będą automatycznie, to oznacza, że odbiorca nie musi składać ponownie oświadczenia.
 • Nowe limity obowiązują z datą od 1 stycznia 2024.
 • Prognozy należy opłacać zgodnie z terminami płatności. Jeżeli powstanie nadpłata, będzie ona rozliczona w fakturze rozliczeniowej.
  Klient zawsze, niezależnie od funkcjonowania Rządowej Tarczy Solidarnościowej, może zawnioskować do TAURONA o zmianę wystawionych prognoz.
 • Klient zawsze, niezależnie od funkcjonowania Rządowej Tarczy Solidarnościowej, może zawnioskować do TAURONA o zmianę wystawionych prognoz.