Zamrożenie cen prądu w 2023 roku

Przedstawiamy zasady stosowania stawek opłat za usługi dystrybucji w 2023 roku,  określone w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r. (dalej: Ustawa).
Ważne

Poniższe informacje skierowane są do Klientów z umową o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Jeżeli posiadasz umowę kompleksową lub sprzedażową, w sprawie Ustawy oraz sposobu przesłania Oświadczenia, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.

Kto może skorzystać ze  stawek opłat za usługi dystrybucji na zasadach wynikających 
z Ustawy

Ustawa, zapewnia wsparcie dla odbiorców uprawnionych, którzy zużywają energię na potrzeby:

gospodarstw domowych,
pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest
w nich wykonywana działalność gospodarcza,
lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
oświetlenia w budynkach mieszkalnych, 
zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej (1).Jak skorzystać z ulgi w opłatach za usługę dystrybucji?


(1)
odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.15) ), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);

Jakie są limity zużycia prądu?

Ustawa przewiduje 4 limity zużycia prądu:

a. 2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,
b. 2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych lub osoby jemu najbliższej,
c. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,
d. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,
e. 2600 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
f. 250 kWh dla domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru,

Każdy odbiorca, w zakresie przysługujących limitów,  uprawniony jest na mocy Ustawy, w rozliczeniach w 2023 r., do skorzystania ze stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji uwzględnione w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022. 

 

Jak skorzystać z uprawnienia do wyższego limitu?

Zużycie do 2000 kWh rocznie nie wymaga składania oświadczenia. Wyjątek stanowi odbiorca uprawniony, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych jego lub osoby najbliższej. Taki odbiorca składa Oświadczenie.

Aby skorzystać z limitu zużycia ponad 2000 kWh, należy złożyć Oświadczenie  wraz z dokumentami wymienionymi w Oświadczeniu, w niżej wskazany sposób:

W formie elektronicznej – dla Oświadczeń opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu), poprzez:

Aplikację mObywatel 

Złóż oświadczenie przez aplikację mObywatel

Formularz kontaktowy

Złóż oświadczenie do ustawy o zamrożeniu cen energii dla limitu zużycia 2600/3000 kWh 

Serwis eBOK

Zaloguj się 

UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane.

Pamiętaj o załączeniu do Oświadczenia wymaganych kopii dokumentów.


W formie papierowej
– dla Oświadczeń własnoręcznie podpisanych: 

Korespondencyjnie - pobierz wniosek, a po jego wypełnieniu prześlij listownie na adres korespondencyjny podany w stopce,
Osobiście - pobierz wniosek, wypełnij i dostarcz do dowolnego punktu obsługi klienta TAURON Dystrybucja (ich listę znajdziesz na tauron-dystrybucja.pl/pok).

Pobierz Oświadczenie limit zużycia 2600 kWh, 3000 kWh 

Pobierz Oświadczenie limit zużycia 250 kWh (ROD)

Pobierz Oświadczenie limit zużycia 2000 kWh (budowa budynku mieszkalnego)

Oświadczenie złóż niezwłocznie, nie później niż do dnia 30.06.2023 r.

Informacje dodatkowe:

Jeżeli posiadasz umowę kompleksową lub sprzedażową, w sprawie Ustawy, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. 
Jeżeli nabędziesz uprawnienia w trakcie 2023 r., stosowne Oświadczenie złóż niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty nabycia uprawnień.   


Jak sprawdzić swoje zużycie prądu?

W eBOK-u  w zakładce "Faktury i płatności"
Na fakturze papierowej za usługi dystrybucji 

Skorzystaj z naszego kalkulatora, żeby sprawdzić zużycie prądu dla dowolnego urządzenia w domu

Kalkulator zużycia prądu

Oblicz wielkość zużycia prądu jego koszt dla dowolnego urządzenia.

Jak oszczędzać w domu?

Poznaj wskazówki, jak w prosty sposób oszczędzać prąd w domu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Punkt poboru energii, to miejsce w sieci, w którym zainstalowany jest licznik energii elektrycznej. Posiada on unikatowy kod, określany jako numer PPE. Ten kod umieszczony jest na każdej wystawianej przez nas fakturze.
 • Oświadczenie jest dokumentem wymaganym przez Ustawę, który składasz w celu umożliwienia stosowania limitu uprawniającego do  rozliczenia usługi dystrybucyjnej w roku 2023 wg stawek z roku 2022:
  ponad 2000 kWh limitu -.w przypadku posiadania  orzeczenia o niepełnosprawności możesz zwiększyć limit do 2600 kWh, a posiadając Kartę Dużej Rodziny lub gospodarstwo rolne możesz zwiększyć limit do 3000 kWh.
  2000 kWh – jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie jesteś deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Twoich lub osoby najbliższej (1)
  250 kWh limitu/ogródek działkowy,  jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym, tj. administratorem rodzinnych ogródków działkowych, o wspólnym pomiarze energii elektrycznej na terenie ROD.
   
 • Jeśli masz umowę dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja, Oświadczenie pobierz z naszej strony www.tauron-dystrybucja.pl. Jeśli masz umowę sprzedaży lub kompleksową ze sprzedawcą, pobierz Oświadczenie ze strony tego sprzedawcy. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.
 • Jeśli masz umowę:
  1. dystrybucyjną z TAURON Dystrybucja - Oświadczenie złóż w TAURON Dystrybucja zgodnie z jego wzorem zamieszczonym na stronie www.tauron-dystrybucja.pl .  W przypadku wątpliwości pomocne w jego uzupełnieniu będą odpowiedzi udzielone na kolejne pytania. 
  2. sprzedaży bądź kompleksową- oświadczenie złóż do swojego sprzedawcy. Dane sprzedawcy znajdziesz na fakturze za prąd.
 • Oświadczenie możesz złożyć w dwóch postaciach: 
  1. papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, 
  2. elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). 
 • Oświadczenie można podpisać na dwa sposoby:

  1. Odręcznie – czyli podpisem własnoręcznym złożonym na Oświadczeniu w postaci papierowej.

  2. Elektronicznie, z wykorzystaniem:

  a. kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  b. podpisu zaufanego, 
  c. podpisu osobistego,

  na Oświadczeniu w postaci elektronicznej.
 • Oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) złóż przez:

  Aplikację mObywatel 

  Formularz kontaktowy 
  Złóż oświadczenie do ustawy o zamrożeniu cen energii dla limitu zużycia 2600/3000 kWh

  Serwis eBOK
  Zaloguj się

  UWAGA: Oświadczenia podpisane własnoręcznie i skanowane nie będą przyjmowane.

  Pamiętaj o załączeniu do Oświadczenia wymaganych kopii dokumentów. 
   

 • Oświadczenie własnoręcznie podpisane możesz złożyć:

  osobiście - w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja (ich listę znajdziesz na tauron-dystrybucja.pl/pok).- nie musisz umawiać się na wizytę

  listownie:
  TAURON Dystrybucja S.A.
  40-337 Katowice
  Skrytka pocztowa nr 2708

  za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  TAURON Dystrybucja S.A.
  31-060 Kraków 
  ul. Dajwór 27

 • Nie musisz. Zgodnie z Ustawą limit 2000 kWh rocznie przysługuje odbiorcy uprawnionemu, bez konieczności składania Oświadczenia. 

  Wyjątek stanowi odbiorca uprawniony, który zużywa energię elektryczną na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej (1). Taki odbiorca składa oświadczenie. 
 • Zgodnie z Ustawą odbiorca uprawniony to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, który kupuje energię elektryczną na potrzeby:
  1. gospodarstw domowych,
  2. pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  3. lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  4. mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
  5. domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
  6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
  7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
  8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
  9. garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.
  10. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.15) ), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);
 • W przypadku uprawnienia do zwiększonego limitu, Oświadczenie  składa się odrębnie  na każdy punkt poboru energii, czyli w tym przypadku złóż dwa Oświadczenia.
 • Warunkiem przydzielenia zwiększonego ponad 2000 kWh limitu jest posiadanie  uprawnienia, takiego jak:

  - orzeczenie o niepełnosprawności albo niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji – limit do 2600 kWh,
  - Karta Dużej Rodziny -limit do 3000 kWh
  - gospodarstwo rolne – limit do 3000 kWh. 

  Jeżeli posiadasz któreś z tych uprawnień  dla zwiększenia limitu musisz złożyć Oświadczenie.
 • Rozliczenie zużycia powyżej 2000 kWh będzie uwzględniało stawki opłat, które wynikają z Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i  obowiązujące w 2023 r.
 • Zgodnie z Ustawą, Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 roku. Po upływie tego terminu, nie będą uwzględniane zwiększenia limitów. Wyjątkiem są osoby, które spełniają przesłankę w trakcie roku 2023, z tym że  Oświadczenie musisz złożyć niezwłocznie po spełnieniu przesłanki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia. Wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełniona została przesłanka. Jeżeli nie dotrzymasz terminu 30 dni od spełnienia przesłanki do złożenia Oświadczenia nadal możesz złożyć Oświadczenie z tym, że wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś Oświadczenie. 
 • Zgodnie z Ustawą, Oświadczenie musisz złożyć niezwłocznie po spełnieniu przesłanki – uzyskaniu Karty Dużej Rodziny, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia pozyskania uzyskania uprawnienia. Wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełniona została przesłanka. Jeżeli nie dotrzymasz terminu 30 dni od spełnienia przesłanki do złożenia Oświadczenia nadal możesz złożyć Oświadczenie z tym, że wówczas limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś Oświadczenie.
 • Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli zamieszkujesz z taką osobą, w celu uzyskania zwiększonego limitu zużycia energii, złóż Oświadczenie z zaznaczeniem, że limit jest należny z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności. Limit zostanie uwzględniony dla punktu poboru energii z Twojej umowy.
 • Nie. W takim przypadku przy obliczaniu limitu uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii w 2023 r. W tej sytuacji, dotychczasowy sprzedawca ma obowiązek przekazać nowemu sprzedawcy, na jego wniosek, informację o zużyciu energii w 2023 r.
 • Utrata warunku w trakcie roku 2023 nie powoduje utraty uprawnienia do zużycie energii elektrycznej w zwiększonym limicie.
 • Wzór oświadczenia znajdziesz TUTAJ
  Oświadczenie możesz złożyć do 30 czerwca 2023 r.
 • Żeby uzyskać limit dla wspólnego pomiaru dla rodzinnych ogródków działkowych, musisz spełnić poniższe warunki:
  użytkownicy altan nie mogą wykonywać w nich działalności gospodarczej,
  administrator powinien złożyć do nas „Oświadczenia administratora rodzinnych ogródków działkowych, o wspólnym pomiarze energii elektrycznej na terenie ROD”.
   
  Zbiorczy limit wyliczymy jako iloczyn 250 kWh i liczby ogródków działkowych.
  Przykład: 250 kWh  x 100 działek na jednym liczniku = 25 000 kWh i to jest limit kWh dla tego całego ROD
   
 • Wzór oświadczenia znajdziesz TUTAJ
  Oświadczenie możesz złożyć do 30 czerwca 2023 r.