Magazyn energii elektrycznej

Jeżeli chcesz przyłączyć nowy magazyn energii elektrycznej, złóż do nas z Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej magazynu energii elektrycznej (wniosek WPM). 

Proces przyłączania magazynu energii elektrycznej obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej magazynu energii elektrycznej (wniosek WPM),
wpłatę zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci magazynu energii elektrycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,
uzyskanie warunków przyłączenia,
zawarcie umowy o przyłączenie,
realizację postanowień umowy o przyłączenie,
przeprowadzenie sprawdzeń i odbiorów,
zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej,
zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla wprowadzenia energii elektrycznej oddawanej z magazynu.

Zawarta Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych.

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie.

Opłatę za przyłączanie magazynu energii wyznaczamy w oparciu o rzeczywiste nakłady poniesione na wykonanie przyłącza, zgodnie z zatwierdzoną Taryfą dla energii elektrycznej. Szacowaną opłatę za przyłączenie oraz metodykę jej wyznaczania określamy w umowie o przyłączenie.

Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowy regulujące dostarczanie i oddawanie energii elektrycznej dla magazynu energii elektrycznej.

Dla zapewnienia możliwości oddawania energii elektrycznej z magazynu, na etapie określania warunków przyłączenia sprawdzamy czy zachowane są odpowiednie parametry sieci, analogicznie jak dla źródeł wytwórczych. 
 


Ważne

Abyśmy mogli rozpatrzyć Twój wniosek o przyłączenie magazynu energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej średniego lub wysokiego napięcia – musisz wpłacić zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Zaliczkę wpłać na nasz rachunek bankowy: 43 1090 1522 0000 0001 4721 5894 
W tytule przelewu wpisz: Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie oraz opisz nazwę i lokalizację obiektu, dla którego złożyłeś wniosek. (Dokładny opis obiektu pomoże nam sprawnie przypisać wpłatę do konkretnego wniosku).

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, art. 7, 
Ust. 8a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła lub magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, zwaną dalej "zaliczką", w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z uwzględnieniem ust. 8b. 
Ust. 8b. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3 000 000 zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki.
Ust. 8c. Zaliczkę wnosi się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


Przyłączenie krok po kroku

Procedura przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej magazynu energii elektrycznej (wniosek WPM) wraz z załącznikami. 

Jakie dane potrzebujesz do wypełnienia wniosku WPM

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail)
dane określające obiektu,
szczegółowe dane techniczne opisujące magazyn energii elektrycznej,
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu.

Do wypełnionego wniosku WPM dołącz:

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów. Zalecany rozmiar A-4 lub A-3.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu – uwierzytelnioną kopia dokumentów, np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę użyczenia, najmu, dzierżawy.  
Jeżeli jako tytuł prawny przedstawisz nam umowę użyczenia, najmu bądź dzierżawy – do wniosku musisz dołączyć dodatkowo, odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli lub władających nieruchomością, numerami działek oraz nazwami obrębów terenu, na którym planujesz inwestycję.
Planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający jednostki magazynujące, inwertery, transformatory oraz długości linii kablowych i napowietrzny.
Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci.
Umowę Spółki Cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie jako spółka cywilna.

Jeżeli chcesz przyłączyć magazyn energii elektrycznej do sieci średniego napięcia do wniosku dołącz dodatkowo:

Wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej w pełnym zakresie dostępnej mocy czynnej w trybie ładowania i rozładowania w miejscu przyłączenia (wykres kołowy, który określa obszar pracy magazynu na płaszczyźnie P-Q) .

Jeżeli chcesz przyłączyć magazyn energii elektrycznej do sieci wysokiego napięcia do wniosku dołącz dodatkowo:

Planowany topograficzny schemat wewnętrzny magazynu energii elektrycznej (z uwzględnieniem instalacji jednostek magazynujących, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego potrzeb własnych i ogólnych).
Planowany schemat elektryczny magazynu energii elektrycznej (z uwzględnieniem jednostek magazynujących, inwerterów, transformatorów, sieci wewnętrznych, zasilania podstawowego i rezerwowego potrzeb własnych i ogólnych, wraz z infrastrukturą techniczną służącą do pobierania i wprowadzania energii z/do sieci dystrybucyjnej).
Dokumenty opisujące magazyn energii elektrycznej, w tym parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanego magazynu energii elektrycznej, w szczególności: wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wymienianej z magazynem energii elektrycznej, charakterystykę sprawności cyklu ładowania jednostki magazynującej w funkcji mocy czynnej (wg producenta), charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej jednostki magazynującej oraz charakterystykę sprawności cyklu ładowania magazynu energii elektrycznej w funkcji temperatury zewnętrznej.
Wykres określający dostępność generacji i poboru mocy biernej w pełnym zakresie dostępnej mocy czynnej w trybie ładowania i rozładowania w miejscu przyłączenia (wykres kołowy określający obszar pracy magazynu na płaszczyźnie P-Q).
Charakterystyka regulacyjna magazynu energii elektrycznej (charakterystyka zwarciowa).
Załącznik WPM-WN-M Specyfikacja techniczna magazynu energii elektrycznej.
Nastawy zabezpieczeń po stronie magazynu energii elektrycznej.
Dokumenty zawierające informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez magazyn energii elektrycznej wnioskodawcy oraz charakterystyki obciążeń.


Jak złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia

Wypełniony i zeskanowany wniosek możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice, złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja.
Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta.

Kiedy wydamy warunki przyłączenia: 

Na podstawie kompletnego wniosku WPM przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

Liczba dni Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
do 150 dni  I lub II grupa przyłączeniowa - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki

Warunki przyłączenia do sieci i projekt umowy o przyłączenie prześlemy do ciebie pocztą lub mailem - jeśli zaznaczysz taką opcję na wniosku WPM. 


Ważne 

Jeżeli okaże się, że wniosek WPM, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy Cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez Ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpoznania. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WPM. 

Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy jest ważny przez 60 dni.


Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub, gdy złożysz wniosek UP o zawarcie umowy o przyłączenie. 
Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności propozycji umowy. Podpisane egzemplarze umowy możesz przekazać nam do najbliższego punktu obsługi klienta lub przesłać na nasz adres korespondencyjny. Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy Tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas Wniosek UP o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (wniosek UP). Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do Ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.  

Jakich danych potrzebujesz do wypełnienia wniosku UP

  dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
  numer warunków przyłączenia,
  przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
  dokument, który potwierdza tytuł prawny do przyłączanego obiektu. 


Do wypełnionego wniosku UP należy dołączyć następujące dokumenty: 

  Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci, załącznik UP-A – jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot, Umowę Spółki Cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie w imieniu spółki cywilnej. Dokument, który potwierdza tytuł prawny do przyłączanego obiektu – uwierzytelnioną kopia dokumentów, np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę użyczenia, najmu, dzierżawy. Jeżeli jako tytuł prawny przedstawisz nam umowę użyczenia, najmu bądź dzierżawy – do wniosku musisz dołączyć dodatkowo, odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli lub władających nieruchomością, numerami działek oraz nazwami obrębów terenu, na którym planujesz inwestycję.
Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta.

Jak złożyć wniosek o zwarcie umowy o przyłączenie

Wypełniony i zeskanowany wniosek UP możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl

Wypełniony wniosek UP wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja.

Jak przygotować instalację do przyłącza

W warunkach przyłączenia określiliśmy zakres prac, który musisz wykonać, żebyśmy mogli przyłączyć twój obiekt - pokaż warunki przyłączania elektrykowi, który na ich podstawie przygotuje Twoją instalację. W umowie o przyłączenie określiliśmy termin, do kiedy Twoja instalacja powinna być gotowa. 

Gdy przygotujesz instalację poinformuj nas o tym, składając druk ZI Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia Oświadczenie o stanie technicznym instalacji. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  może podpisać właściciel obiektu lub zarządca obiektu albo elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. 

Tutaj pobierzesz wnioski i druki przyłączeniowe

Druk dostępny jest również w punktach obsługi klienta.
 

Jak wykonamy przyłącze

Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.
Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza, Kartę Danych Technicznych oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy Ci także, co dalej robić, aby korzystać z energii elektrycznej.

Jak uzgodnić Instrukcję współpracy ruchowej (IWR) 

„Instrukcja współpracy ruchowej” reguluje zasady współpracy między klientem a nami w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Uzgodnienia te musimy opracować w przypadku:
obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia, 
jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji).

Przygotuj projekt IWR – przykład jak go wypełnić jest tutaj. Gotowy projekt przekaż nam do uzgodnienia (zrobią to nasze służby ruchowe). Projekt IWR możesz złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta lub wysłać pocztą na nasz adres korespondencyjny.

WAŻNE 
Bez uzgodnienia IWR nie będziemy mogli odebrać urządzeń przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. Żeby skrócić proces przyłączania zrób uzgodnienia IWR przed zgłoszeniem gotowości instalacji do przyłączenia.

Tutaj pobierzesz:

Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej) 

Załączniki do IWR:

IWR Część A dla Użytkowników Systemu przyłączonych do sieci WN IWR Część B dla Użytkowników Systemu przyłączonych do sieci SN IWR Cześć C dla Użytkowników Systemu posiadających jednostki wytwórcze IWR Załącznik 1a Wykaz osób Użytkownika Systemu IWR Załącznik 1b Wykaz osób Użytkownika Systemu do prowadzenia ruchu JW IWR Załącznik 8 Wzór zgłoszenia przyłączenia lub odłączenia IWR Załącznik 9 Wzór harmonogramu prac i wyłączeń IWR Załącznik 10 Obieg informacji i dokumentów dot planowania wyłączeń IWR Załącznik 11 Wzór karty aktualizacji IWR Załącznik 13 Automatyka zabezpieczeniowa w stacji

Jak zapłacić za przyłączenie

Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo wpisz numer umowy o przyłączenie, której wpłata dotyczy.
  Tu zapłacisz online

Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
  zakończono prace budowlano-montażowe po stronie TAURON Dystrybucja,  wykonano instalację odbiorczą w przyłączanym obiekcie, wydano Kartę Danych Technicznych (KDT), uzyskano pozwolenie na użytkowanie, zakończono Uzgodnienia IWR (dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia), opłacono należność za przyłączenie,
możesz zawrzeć umowy regulujące dostarczanie i odbiór energii elektrycznej.