Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Przyłączenie źródła wytwórczego

Jeżeli chcesz przyłączyć nowe źródło wytwórcze, złóż do nas z Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej (wniosek WPW). 

Proces przyłączania źródła wytwórczego obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia WPW,
wpłata zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,
uzyskanie warunków przyłączenia, 
zawarcie umowy o przyłączenie, 
realizację postanowień umowy o przyłączenie, 
zawarcie umowy na dostawę energii dla potrzeby własne,
zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji wytwarzanej energii,
przeprowadzenie sprawdzeń i odbiorów zgodnie z zapisami kodeksów sieciowych NC RfG.

Zawarta Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowalno-montażowych. 

Realizacja przyłączenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie trzeba wykonać. Twoje przyłączenie zrealizujemy w terminie, który będzie wskazany w zawartej umowie o przyłączenie.

Dostawa energii elektrycznej będzie możliwa dopiero, gdy zrealizujemy postanowienia umowy o przyłączenie, a następnie zawrzesz umowę regulującą dostarczanie energii elektrycznej.

Dla przyłączenia modułów wytwarzania energii typu A (tj. o mocy od 0,8 kW do 200 kW przyłączonych do sieci o napięciu poniżej 110 kV) musisz spełnić wymagania zawarte w dokumencie:

Zbiór wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji

Przyłączenie krok po kroku

Procedura przyłączenia instalacji wytwórczej do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej (wniosek WPW) wraz z załącznikiem WPW-A lub WPW-B. Typ załącznika zależy od rodzaju źródła wytwórczego. Druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci można pobrać ze strony internetowej

Jakie dane potrzebujesz do wypełnienia wniosku WPW

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail)
określenie obiektu (źródła), które będzie przyłączane do sieci, np. Farma fotowoltaiczna, Farma wiatrowa
dane jednostki wytwórczej
przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną
moc przyłączeniową w miejscu dostarczania energii do sieci dystrybucyjnej [kW]
łączną moc jednostek wytwórczych: zainstalowaną, osiągalną, dyspozycyjną, pozorną
zapotrzebowanie mocy w celu pokrycia potrzeb własnych z sieci OSD
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu.

Do wypełnionego wniosku WPW dołącz:

plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu - zalecany rozmiar A-4 lub A-3.
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu – uwierzytelnioną kopia dokumentów, np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę użyczenia, najmu, dzierżawy.  
Jeżeli jako tytuł prawny przedstawisz nam umowę użyczenia, najmu bądź dzierżawy – do wniosku musisz dołączyć dodatkowo, odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli lub władających nieruchomością, numerami działek oraz nazwami obrębów terenu, na którym planujesz inwestycję.
Jeżeli chcesz przyłączyć źródło wytwórcze o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV –  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku WPW, które potwierdzają dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym inwestycją, o której przyłączenie występujesz.
Elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny planowanego obiektu, który uwzględnia schematy stacji transformatorowych oraz długości linii kablowych – zalecany rozmiar A-4 lub A-3.
Charakterystykę mocy turbiny w funkcji prędkości wiatru – dla farm wiatrowych.
Wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PN-EN 61400-21 (dla każdego typu turbiny należy przedstawić osobny załącznik) – dla farm wiatrowych.
Załącznik WPW-A – Przewidywane wartości parametrów elektrycznych sieci i transformatorów wchodzących w skład instalacji i urządzeń oraz dane znamionowe turbiny wiatrowej (dla każdego typu turbiny wiatrowej należy przedstawić osobny załącznik) – dla farm wiatrowych.
Załącznik WPW-B – Przewidywane wartości parametrów elektrycznych sieci i urządzeń wchodzących w skład instalacji wytwórczej (dla każdego typu urządzeń wytwórczych należy przedstawić osobny załącznik) – dla obiektów innych niż farma wiatrowa.
Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci.
Umowę Spółki Cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie w imieniu spółki cywilnej.
Inne np. specyfikacja techniczna przyłączanego źródła lub jednostki wytwórczej.


Jak złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia

Najszybciej wniosek WP wraz z załącznikami złożysz online poprzez:

Portal Klienta Przyłączenia
(dla klientów biznesowych)

Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta i tutaj.

Kiedy wydamy warunki przyłączenia

Na podstawie kompletnego wniosku WPW przygotujemy warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Mamy na to:

Liczba dni  Grupa przyłączeniowa 
 do 21 dni  V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 30 dni  IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 do 60 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej 
 do 120 dni III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej - czas liczony jest od daty wpłaty zaliczki
do 150 dni   I lub II grupa przyłączeniowa

Warunki przyłączenia do sieci i projekt umowy o przyłączenie prześlemy do ciebie pocztą lub mailem - jeśli zaznaczysz taką opcję na wniosku WPW.


Ważne 

Jeżeli okaże się, że wniosek WPW, który złożyłeś zawiera braki - wezwiemy cię do jego uzupełnienia. Na uzupełnienie braków we wniosku będziesz miał 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Czas uzupełnienia przez ciebie braków we wniosku wstrzymuje bieg czasu na określenie warunków przyłączenia. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, pozostawimy go bez rozpatrzenia. W takim przypadku będziesz musiał złożyć nowy wniosek WPW. 

Warunki przyłączenia określają wymagania techniczne, które należy spełnić, aby  przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy. Projekt umowy jest ważny przez 60 dni.

Jak zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci

Projekt umowy o przyłączenie otrzymasz razem z warunkami przyłączenia lub gdy złożysz wniosek UP o zawarcie umowy o przyłączenie.

Jeżeli zdecydujesz się  zawrzeć umowę o przyłączenie, podpisz i przekaż nam obydwa egzemplarze umowy w okresie ważności propozycji umowy. Podpisane egzemplarze umowy możesz przekazać nam do najbliższego punktu obsługi klienta lub przesłać na nasz adres korespondencyjny. Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowę, jeden egzemplarz przekażemy tobie.

Co zrobić gdy minął termin ważności projektu umowy

Projekt umowy jest ważny przez 60 dni. Jeżeli nie podpisałeś projektu umowy w okresie jego ważności, a chcesz przyłączyć się do sieci - musisz złożyć do nas Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (wniosek UP). Na jego podstawie przygotujemy i wyślemy do ciebie nowy projekt umowy w ciągu 21 dni.  

Jakich danych potrzebujesz do wypełnienia wniosku UP

dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer telefonu, adres e-mail),
numer warunków przyłączenia,
przewidywany termin rozpoczęcia pobierania energii elektrycznej,
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu. 

Do wypełnionego wniosku UP dołącz:

  Pełnomocnictwo – jeśli upoważniłeś kogoś do reprezentowania ciebie w sprawie przyłączenia do sieci,
  załącznik UP-A – jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot,
  Umowę Spółki Cywilnej – gdy występujesz o przyłączenie w imieniu spółki cywilnej, dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu – uwierzytelnioną kopia dokumentów, np. akt notarialny, wyciąg z Księgi Wieczystej, umowę użyczenia, najmu, dzierżawy.
  Jeżeli jako tytuł prawny przedstawisz nam umowę użyczenia, najmu bądź dzierżawy – do wniosku musisz dołączyć dodatkowo, odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli lub władających nieruchomością, numerami działek oraz nazwami obrębów terenu, na którym planujesz inwestycję.

Tutaj pobierzesz:

Wniosek UP Załącznik UP-A

Druki dostępne są również w punktach obsługi klienta.

Jak złożyć  wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie

Wypełniony i zeskanowany wniosek UP możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl

Wypełniony wniosek UP wraz z załącznikami w wersji papierowej możesz:
przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice,
złożyć w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja.

Jak przygotować instalację do przyłączenia  

Wykonaj swój zakres prac określony w warunkach przyłączenia, w terminie określonym w umowie. Gdy przygotujesz instalację poinformuj nas o tym, składając odpowiednie dokumenty:

Dla modułu wytwarzania typu A 

Dokument Instalacji wraz z załącznikami w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Sieciowym Przyłączenie Jednostek Wytwórczych (NC RfG).


Dla modułu wytwarzania typu B i C  

Oświadczenie o gotowości instalacji do przyłączenia, 
po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia Komisji sprawdzenia i po zakończeniu testów -  Dokument modułu wytwarzania - PGMD wraz z załącznikami. 


Dla modułu wytwarzania D

protokoły/protokół odbioru w stanie beznapięciowym,
Oświadczenie o gotowości instalacji do przyłączenia,
Wniosek o wydanie EON wraz z załącznikami,
po uzyskaniu EON oraz przeprowadzaniu prób po podaniu napięcia – wniosek o wydanie ION wraz z załącznikami,
po uzyskaniu ION, przeprowadzaniu pierwszej synchronizacji oraz po wykonaniu testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe zgodnie z zapisami Kodeksu  Sieciowego - wniosek o wydanie FON wraz z załącznikami. 

Szczegółowy opis przebiegu procedury odbiorowej dla jednostek wytwórczych oraz procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C, D opisaliśmy TUTAJ 

Jak uzgodnić Instrukcję współpracy ruchowej (IWR) 

„Instrukcja współpracy ruchowej” reguluje zasady współpracy między klientem a TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej. Uzgodnienia te musimy opracować w przypadku: obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia, 
jednostek wytwórczych niezależnie przyłączanych do sieci niskiego napięcia (z wyłączeniem mikroinstalacji).

Przygotuj projekt IWR – przykład jak go wypełnić jest tutaj. Gotowy projekt przekaż nam do uzgodnienia - zrobią to nasze służby ruchowe. Projekt IWR możesz złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta lub wysłać pocztą na nasz adres korespondencyjny.

WAŻNE 
Bez uzgodnienia IWR nie będziemy mogli odebrać urządzeń przyłączanych do sieci dystrybucyjnej. Żeby skrócić proces przyłączania zrób uzgodnienia IWR przed zgłoszeniem gotowości instalacji do przyłączenia.
 

Tutaj pobierzesz:
Szablon IWR (Instrukcja Współpracy Ruchowej)

Załączniki do IWR:

  Załącznik nr 1 do IWR - wykaz upoważnionych służb ruchowych Użytkownika Systemu w zakresie wydawania i wykonywania poleceń ruchowych, uzgadniania wyłączeń, powiadamiania o planowanych przerwach
  IWR Część A - dla Użytkowników Systemu przyłączonych do sieci WN
  IWR Część B - dla Użytkowników systemu Przyłączonych do sieci elektroenergetycznej SN
  IWR Część C1 - dla Użytkowników systemu posiadających jednostki wytwórcze (bez OZE)
  IWR Część C2 - dla Użytkowników systemu posiadających jednostki wytwórcze – farma wiatrowa

Jak wykonamy przyłącze  

Prace projektowe i budowlano-montażowe rozpoczniemy po zawarciu umowy o przyłączenie. Gdy wykonamy całość prac - przeprowadzimy odbiór przyłącza i sporządzimy protokół odbioru.
Otrzymasz od nas potwierdzenie wykonania przyłącza oraz fakturę za przyłączenie. Napiszemy ci także, co dalej robić.  

Jak zapłacić za przyłączenie

Należność za przyłączenie wpłać na nasz rachunek bankowy. Kwota oraz numer rachunku bankowego podane są na fakturze. W tytule przelewu obowiązkowo wpisz numer umowy o przyłączenie, której wpłata dotyczy.
  Tu zapłacisz online

Jak zakończyć proces przyłączenia

Jeżeli wszystkie warunki umowy o przyłączenie do sieci zostały zrealizowane, czyli:
  zakończono prace budowlano-montażowe po stronie TAURON Dystrybycja,  wykonano instalację w przyłączanym obiekcie,  wydano Kartę Danych Technicznych (KDT), uzyskano pozwolenie na użytkowanie, zakończono Uzgodnienia IWR (dla obiektów przyłączanych do sieci średniego lub wysokiego napięcia),  opłacono należność za przyłączenie,
możesz zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  
Gdy otrzymasz Kartę Danych Technicznych możesz zawrzeć z TAURON Dystrybucja S.A. Umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej.

Jeżeli chcesz sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci podpisz również umowę sprzedaży z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej.

W przypadku, gdy oprócz oddawania energii elektrycznej do sieci będziesz korzystać z niej na potrzeby własne, musisz zawrzeć z dowolnym sprzedawcą energii elektrycznej umowę kompleksową z wybranym sprzedawcą lub umowę dystrybucyjną i umowę sprzedaży energii. Szczegółowe informacje o zawieraniu umów znajdziesz tutaj: Zawieranie umowy. 

Jeżeli jesteś zasilany z sieci o napięciu znamionowym do 1 kV – gdy zawrzesz umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej i zgłosisz podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) – zamontujemy układ pomiarowo-rozliczeniowy dla twojego punktu poboru, który umożliwi wprowadzanie do sieci energii elektrycznej.

Jeżeli umowa sprzedaży, którą zawrzesz z wybranym Sprzedawcą zapewnia bilansowanie handlowe, to obowiązki Podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB) pełnić będzie ten Sprzedawca.