Przyłączenie źródła wytwórczego

W celu uzyskania warunków przyłączenia dla jednostki wytwórczej powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej. Przy jego wypełnieniu pomocne będzie wsparcie projektanta ze względu na charakterystyczne dane urządzeń wytwórczych.

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowane źródło wytwórcze, gdzie będą używane urządzenia i instalacje przyłączane do tej sieci. Ponadto muszą być spełnione poniższe kryteria:

Kryteria techniczne oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia TAURON Dystrybucja S.A.
Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A.

Dodatkowo dla elektrowni o mocy większej niż 100 kW konieczne będzie przedstawienie dokumentów wymaganych ustawą Prawo energetyczne, potwierdzających możliwość lokalizacji elektrowni w interesującym Cię miejscu. Listę wymaganych dokumentów znajdziesz na druku wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła wytwórczego WPW.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację postanowień umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej jest możliwe dopiero po zrealizowaniu umowy o przyłączenie oraz zawarciu lub aktualizacji umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Na którym etapie jestes?

 • Procedura przyłączenia instalacji wytwórczej do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej (wniosek WPW) wraz z załącznikiem WPW-A lub WPW-B. Typ załącznika zależy od rodzaju źródła wytwórczego. Druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci można pobrać ze strony internetowej

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku WPW:

  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy
  • Dane lokalizacyjne przyłączanego obiektu
  • Dane jednostki wytwórczej
  • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową i energię elektryczną

  Do wypełnionego wniosku WPW należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów. Zalecany rozmiar A-4 lub A-3.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci
  3. W przypadku, jeśli tytuł prawny, o którym mowa w pkt. 2, dotyczy użyczenia, najmu bądź dzierżawy - należy załączyć odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli i władających z wyszczególnieniem numerów ewidencyjnych działek oraz nazw obrębów terenu, na którym planowana jest inwestycja
  4. W przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 [kV] – Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia
  5. Planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający schematy stacji transformatorowych oraz długości linii kablowych. Zalecany rozmiar A-4 lub A-3.
  6. Charakterystyka mocy turbiny w funkcji prędkości wiatru – dla farm wiatrowych
  7. Wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PN-EN 61400-21 (dla każdego typu turbiny należy przedstawić osobny załącznik)
  8. Załącznik WPW-A – Przewidywane wartości parametrów elektrycznych sieci i transformatorów wchodzących w skład instalacji i urządzeń oraz dane znamionowe turbiny wiatrowej (dla każdego typu turbiny wiatrowej należy przedstawić osobny załącznik)
  9. Załącznik WPW-B – Przewidywane wartości parametrów elektrycznych sieci i urządzeń wchodzących w skład instalacji wytwórczej (dla każdego typu urządzeń wytwórczych należy przedstawić osobny załącznik, nie wypełniać w przypadku wniosków dla farm wiatrowych)
  10. Kopia umowy Spółki Cywilnej (jeżeli wnioskodawcą jest Spółka Cywilna)
  11. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu
  12. Inne (np. specyfikacja techniczna przyłączanego źródła lub jednostki wytwórczej)

  Druki do pobrania:

  Wniosek WPW
  Załącznik WPW-A
  Załącznik WPW-B 
  Druk UP-A

  Wypełniony i podpisany wniosek WPW wraz z załącznikami należy przesłać do najbliższej placówki TAURON Dystrybucja S.A. względem przyłączanego obiektu lub dostarczyć osobiście do najbliższego Punktu Obsługi Klienta.


 • Na podstawie kompletnego wniosku WPW, w terminie do 30 dni dla przyłączenia do sieci niskiego napięcia lub do 150 dni dla przyłączenia do sieci średniego napięcia od złożenia tego wniosku, przygotowane zostaną warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy o przyłączenie prześlemy pocztą lub możesz odebrać osobiście. 

  Warunki przyłączenia są to określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie). Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty dostarczenia ich do wnioskodawcy.

  UWAGA: W przypadku nie zawarcia umowy o przyłączenie w okresie jej ważności, należy postępować zgodnie z procedurą zawartą w zakładce Umowa o przyłączenie.

 • Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Propozycja umowy o przyłączenie dołączana jest do warunków przyłączenia i powinna zostać podpisana w okresie jej ważności. Jeśli ważność propozycji umowy o przyłączenie wygasła, przygotujemy dla ciebie nową propozycję. Aby ją otrzymać, należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Wniosek UP). Druk wniosku UP można pobrać ze strony internetowej. Dostępny jest również w Punktach Obsługi Klienta. Wypełniony wniosek UP wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.

  Dane potrzebne do wypełnienia wniosku UP:
  • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy i osób upoważnionych do zawarcia umowy o przyłączenie
  • Warunki przyłączenia
  • Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)


  Do wypełnionego wniosku UP należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)

  Jeżeli stroną umowy będzie więcej niż jeden Podmiot, należy wypełnić i dołączyć załącznik UP-A.


  Druki do pobrania:

  Wniosek UP
  Załącznik UP-A

  Wypełniony i podpisany wniosek UP wraz z załącznikami należy przesłać na adres korespondencyjny TAURON Dystrybucja S.A. lub dostarczyć osobiście do najbliższego Punktu Obsługi Klienta.

 • Na podstawie kompletnego wniosku UP, w terminie do 30 dni od jego złożenia, zostanie przygotowana propozycja umowy o przyłączenie do sieci. Będziesz mógł ją odebrać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, przy czym należy zaznaczyć tę opcję na wniosku UP. W takim przypadku przed upływem 30 dni od złożenia wniosku skontaktujemy sią z Tobą telefonicznie i poinformujemy Cię o możliwości odbioru dokumentów. Jeżeli na wniosku UP zaznaczysz, że chcesz otrzymać dokumenty korespondencyjnie lub nie zgłosisz się po ich odbiór w ustalonym terminie, propozycja umowy o przyłączenie zostanie wysłana drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku UP.

  Po otrzymaniu i zaakceptowaniu propozycji umowy w okresie jej ważności, możesz podpisać oba egzemplarze i dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta lub przesłać korespondencyjnie. Jeżeli dostarczysz podpisane dokumenty osobiście, od razu otrzymasz jeden egzemplarz podpisanej przez nas umowy o przyłączenie. W przypadku, gdy dokumenty zostaną do nas wysłane, jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany drogą pocztową na wskazany adres korespondencyjny.

 • Wykonaj w terminie swój zakres prac określony w umowie. Przed upływem terminu realizacji poinformuj nas o jego zakończeniu. W tym celu przygotuj zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia wraz z wymaganymi dokumentami. Lista wymaganych dokumentów oraz procedura sprawdzenia instalacji Klienta przez TAURON Dystrybucja S.A. jest zamieszczona tutaj.

  Druki do pobrania:

  Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia

 • Po zawarciu umowy o przyłączenie TAURON Dystrybucja S.A. przystępuje do prac projektowych i budowlano-montażowych w celu realizacji zakresu określonego w umowie o przyłączenie. Po ich wykonaniu przeprowadzany jest odbiór, który kończy się protokołem odbioru.

  Po wybudowaniu przyłącza przez TAURON Dystrybucja SA otrzymasz potwierdzenie wykonania przyłącza wraz z Kartą Danych Technicznych. Poinformujemy Cię również o wysokości opłaty za przyłączenie oraz dalszych krokach aby korzystać z energii elektrycznej.

 • Po otrzymaniu faktury za przyłączenie dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy który znajdziesz na fakturze.

  Skorzystaj z płatności online
 • Po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, czyli:

  • Realizacji prac budowlano-montażowych po stronie TAURON Dystrybucja S.A.
  • Wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
  • Wniesieniu opłaty za przyłączenie
  • Zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru  Możesz zawrzeć umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej.
  Do zawarcia umowy potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Wniosek o zawarcie umowy (jeżeli jest wymagany)
   • Złoszenie gowowości instalacji do przyłączenia (druk ZI) dla obiektów przyłączanych do siec niskiego napięcia
   • Karta Danych Technicznych
   • Kopia dowodu wpłaty lub wydruk potwierdzenia wykonania przelewu z banku (opcjonalnie)

Po otrzymaniu Karty Danych Technicznych możesz zawrzeć z TAURON Dystrybucja S.A. umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej.
Chcąc sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci podpisz również umowę sprzedaży z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej.

W przypadku gdy prócz oddawania energii elektrycznej do sieci będziesz z niej zasilał swoje potrzeby własne, musisz również zawrzeć umowę normującą dostarczanie energii na te cele - umowę kompleksową z wybranym sprzedawcą lub umowę dystrybucyjną i umowę sprzedaży energii.

Jeżeli jesteś zasilany z sieci o napięciu znamionowym do 1 kV po zawarciu umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej i zgłoszeniu podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) TAURON Dystrybucja S.A. zamontuje układ pomiarowo-rozliczeniowy, który umożliwi wprowadzanie do sieci energii elektrycznej.

Jeżeli umowa sprzedaży z wybranym Sprzedawcą zapewnia również bilansowanie handlowe to obowiązki Podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB) pełni Sprzedawca.