Bezpieczniki

Spójrz w dół! 

UWAGA, OPERATORZE KOPARKI, ŁADOWARKI, KAFARA! 
Sprawdź, co znajduje się w ziemi! 


 

Wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od sieci, w jakiej mogą być wykonywane prace, a także szczegółowego sposobu wykonania tych prac. 

Bezpieczną odległość wykonania robót określa kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajduje się instalacja. 

Miejsca robót ziemnych należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

Prowadzenie robót w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

Nie lekceważ małych uszkodzeń. Przerwanie folii zabezpieczającej zgłoś koniecznie firmie energetycznej. Nie wykonuj w tym miejscu dalszych prac. Podstawa prawna:

§144 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Spójrz w górę! UWAGA, OPERATORZE KOPARKI, ŁADOWARKI, ŻURAWIA, WYWROTKI!
Patrz w górę, nie tylko przed siebie!  

Nie wolno sytuować stanowisk pracy, składowisk wyrobów oraz materiałów, a także maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w bliskiej odległości od tych linii. Bezpieczne odległości zostały określone w przepisach. 

Przykładowo: 
3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1000 V;
30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 000 V.

Bezpieczne warunki pracy dla robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić z dysponentem tej linii. 

Żurawie samojezdne, koparki oraz inne pojazdy i maszyny, które mogą zbliżyć się na niebezpieczna odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia informujące pracowników o niebezpieczeństwie. 

Podstawa prawna:
§ 55 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
§ 77 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).

Sprawdź swoje narzędzia i ubranie! 


UWAGA, PRACOWNICY BUDOWLANI! 
Zwróćcie uwagę na stan narzędzi! 
Elektronarzędzia stosowane na budowach powinny mieć minimalny stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44 (świadczący o odporności na wilgoć). Przedłużacze powinny składać się z przewodów oponowych (oznakowanie litera "O") o wzmocnionej powłoce ochronnej i być przystosowane do użytkowania na otwartej przestrzeni. 
Przewody zasilające elektronarzędzia oraz przedłużacze nie mogą być uszkodzone. Zwróć uwagę na wszelkie przetarcia, pęknięcia i przecięcia. 


Pamiętaj! 

- Nie wolno pozostawiać bez nadzoru elektronarzędzi podłączonych do zasilania. 

- Po zakończonej pracy należy odłączyć wtyczkę z zasilania. 

- Nie wolno przystępować do pracy bez sprawdzenia stanu obudowy, izolacji przewodów i wtyczek. 

- Nie wolno podłączać elektronarzędzia do gniazda z uziemieniem.

- Nie wolno pracować uszkodzonym elektronarzędziem. 

- Uszkodzone elektronarzędzia należy oddać do naprawy lub opatrzyć kartą z napisem "awaria".

- Nie wolno samodzielnie wykonywać napraw i konserwacji elektronarzędzi.

 
Podstawa prawna:
§ 53 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
§ Norma PN HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

Sprawdź, gdzie się podłączasz!

UWAGA, PRACOWNIKU BUDOWLANY! 
Sprawdź, czy na pewno podłączyłeś urządzenie do właściwego gniazdka!  

- Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny zapewniać bezpieczeństwo pożarowe, a także chronić pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

- Instalacje elektryczne muszą być projektowane, budowane i konserwowane jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia. Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych przeróbek i napraw. 

- Nie stosuj nigdy prowizorek! Zapamiętaj numer alarmowy: 112


Podstawa prawna:
§ 53 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
§ Norma PN HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.