Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż przez TAURON Dystrybucja S.A. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 

UWAGA !
TAURON Dystrybucja S.A. informuje o zmianie warunków przetargu na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (link)
 

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560.480.120,62 zł wniesiony w całości,

I. Na podstawie postanowień:

1. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1083),
2. ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), dalej: nowelizacja ustawy o elektromobilności,
3. wytycznych dotyczących przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Informacja nr 26/2022 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z dnia 23 maja 2022 roku),
4. zatwierdzonych decyzją nr DRE.WKP.781.4.5.2022.KC z dnia 23 września 2022 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Ogólnych warunków przetargu na sprzedaż przez TAURON Dystrybucja S.A. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Ogłasza przetarg pisemny,
przedmiotem którego jest, sprzedaż 273 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, dla których mają zastosowanie przywołane przepisy Ustaw to jest:
a) ogólnodostępnych stacji ładowania, o których mowa w artykule 25 nowelizacji ustawy o elektromobilności, to jest 
rozpoczętej budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, które nie zostały oddane 
do eksploatacji przed dniem wejścia w życie tej ustawy, to jest 24.12.2021 roku,
budowy ogólnodostępnych stacji ładowania nierozpoczętych przed dniem wejścia 
w życie tej ustawy, której to budowy termin przyłączenia przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zgodnie z programem przyłączania, upłynął w dniu 31 grudnia 2021 r.
b) ogólnodostępnych stacji ładowania będących w dniu wejścia w życie tej ustawy, 
o której mowa pod lit. a, tj. 24.12.2021 roku, własnością TAURON Dystrybucja S.A.,
c) z wyłączeniem stacji ładowania wykorzystywanych przez TAURON Dystrybucja S.A., wyłącznie do użytku własnego.

II. Sprzedaży podlegać będą 273 ogólnodostępne stacje ładowania, w tym:

a) 255 ogólnodostępnych stacji ładowania, o których mowa w artykule 25 nowelizacji ustawy o elektromobilności,
b) 18 ogólnodostępnych stacji ładowania będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 24.12.2021 roku.

III. Postepowanie przetargowe dla wszystkich stacji objętych przetargiem określonych zgodnie z pkt I oraz II niniejszego ogłoszenia prowadzone będzie odrębnie dla każdej części postępowania przetargowego, obejmującej wszystkie stacje ładowania pojazdów na terenie jednej gminy, oznaczonej jako Część od 1-10 (dalej: „część od 1-10”) dla których określono odrębne szczegółowe warunki prowadzenia przetargu:

Część 1 - (gmina Miasto Sosnowiec) oznaczone nr OSŁ/OBD/1/2022 prowadzone będzie przez Oddział Będzin;
Część 2 - (gmina Miasto Opole) oznaczone nr OSŁ/OOP/2/2022 prowadzone będzie przez Oddział Opole;
Część 3 - (gmina Miasto Częstochowa) oznaczone nr OSŁ/OCZ/3/2022 prowadzone będzie przez Oddział Częstochowa;
Część 4 - (gmina Miasto Bytom) oznaczone nr OSŁ/OGL/4/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 5 - (gmina Miasto Gliwice) oznaczone nr OSŁ/OGL/5/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 6 - (gmina Miasto Zabrze) oznaczone nr OSŁ/OGL/6/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 7 - (gmina Miasto Rybnik) oznaczone nr OSŁ/OGL/7/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 8 - (gmina Miasto Ruda Śląska) oznaczone nr OSŁ/OGL/8/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 9 - (gmina Miasto Bielsko Biała) oznaczone nr OSŁ/OBB/9/2022 prowadzone będzie przez Oddział Bielsko Biała;
Część 10 - (gmina Miasto Tarnów) oznaczone nr OSŁ/OTR/10/2022 prowadzone będzie przez Oddział Tarnów;

IV. Informacja ogólna do przetargu

Sprzedawca nie przewiduje dzielenia przetargu w inny sposób niż na części określone w pkt. III niniejszego ogłoszenia, w tym również na pojedyncze ogólnodostępne stacje ładowania lub w innym podziale niż wymienione w załącznikach do szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu odpowiednio dla poszczególnych części od 1-10. 
Sprzedawca nie dopuszcza składania łącznych ofert na zakup ogólnodostępnych stacji ładowania przypisanych dla części od 1-10.
Sprzedawca dopuszcza sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania wymienionych 
w załącznikach do szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu określonych dla poszczególnych części od 1-10, wyłącznie w całości.
Sprzedawca dopuszcza składanie odrębnych ofert odpowiednio na poszczególne części 
od 1-10, oferty na poszczególne części nie łączą się i będą rozpatrywane odrębnie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, do dnia 31.01.2023 r. do godz. 9.00.  Sposób oznaczenia kopert i miejsce składania ofert każdej części przetargu określają  szczegółowe warunki przetargu, opracowane dla każdej z poszczególnych części, o których mowa w pkt. III niniejszego ogłoszenia. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 i o godzinie wskazanej w szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu przewidzianych dla poszczególnych części od 1-10, o których mowa w pkt. III niniejszego ogłoszenia. 
W przypadku ubiegania się o nabycie ogólnodostępnych stacji ładowania należy spełnić wszystkie wymogi określone w szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu, w tym zgromadzić wymagane dokumenty, odrębnie dla każdej z części od 1-10.
Cena sprzedaży, o której mowa w wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, została określona w szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu odrębnie dla każdej 
z części od 1-10; cena ta jest ceną wywoławczą w postepowaniu przetargowym.
Wymagana jest wpłata wadium odrębnie dla każdej z części od 1-10. Wysokość, termin oraz konto określono w szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu dla każdej części od 1-10.
Złożenie oferty zawierającej najwyższą cenę na poszczególne części od 1-10 zgodnie 
ze szczegółowymi warunkami przystąpienia do przetargu, rozstrzyga o wyborze nabywcy ogólnodostępnych stacji ładowania przypisanych do danej części.

V. Załącznik do niniejszego Ogłoszenia stanowią:

1) Ogólne warunki prowadzenia przetargu zatwierdzone Decyzją nr DRE.WKP.781.4.5.2022.KC z dnia 23 września 2022 roku  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Ogólne warunki przetargu na sprzedaż przez TAURON Dystrybucja S.A. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2) Szczegółowe warunki prowadzenia przetargu ustalone odrębnie dla każdej części od 1-10 wraz z odpowiednimi załącznikami to jest: 
a) Zestawienie ogólnodostępnych stacji ładowania przeznaczonych do sprzedaży.
b) FORMULARZ OFERTY
c) P R O J E K T   U M O W Y - UMOWA SPRZEDAŻY
d) Specyfikacja techniczna stacji ładowania przeznaczonych do sprzedaży
Część 1 - (gmina Miasto Sosnowiec)
Część 2 - (gmina Miasto Opole)
Część 3 - (gmina Miasto Częstochowa)
Część 4 - (gmina Miasto Bytom)
Część 5 - (gmina Miasto Gliwice)
Część 6 - (gmina Miasto Zabrze)
Część 7 - (gmina Miasto Rybnik)
Część 8 - (gmina Miasto Ruda Śląska)
Część 9 - (gmina Miasto Bielsko Biała)
Część 10 - (gmina Miasto Tarnów)

Załączniki te dostępne są na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/przetargi/stacje-ladowania

Odpowiedzi na pytania zadawane w sprawie przetargu

(odpowiedzi na pytania są publikowane możliwie szybko, tzn. w miarę możliwości technicznych)

 • Tak - wyłącznie dla stacji zarejestrowanych w UDT (EIPA), w załączeniu zestawienie utworzone na dzień 23.12.2022 r.
 • Nie - Tauron Dystrybucja S.A. nie przewiduje składania dokumentów w formie elektronicznej, w tym składnia dokumentów podpisanych cyfrowo podpisem kwalifikowanym.
 • Dla ogólnodostępnych stacji ładowania oddanych do eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi opłaty za miejsca postojowe dedykowane dla stacji ładowania pojazdów, lecz ponosi opłaty z tytułu umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym wg stawek obowiązujących w danej gminie. Dla stacji ładowania pojazdów nieoddanych do eksploatacji stawki nie zostały jeszcze ustalone. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje niezmienności stawek z tytułu uzyskanych decyzji administracyjnych
 • TAURON Dystrybucja S.A. w stosunku do stacji eksploatowanych posiada decyzje administracyjne na umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym, a dla stacji będących w budowie, w kilku przypadkach, planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje niezmienności warunków uzyskanych decyzji administracyjnych
 • Sposób udzielania Informacji oraz udostępniania dokumentów dotyczących przedmiotu sprzedaży został określony w pkt 1 Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu.
 • Zgodnie z pkt 13.2 Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, TAURON Dystrybucja S.A. dopuszcza zmiany treści Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu, w tym wydłużenie terminu składania ofert.
 • Nie - TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje wydłużenia terminu zapłaty faktury VAT.
 • TAURON Dystrybucja S.A. dopuszcza możliwość przeniesienia powyższych praw, pod warunkiem udzielenia na to zgody przez właściwe organy lub wydzierżawiających, staraniem Oferenta. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje niezmienności warunków uzyskanych decyzji administracyjnych lub umów.
 • TAURON Dystrybucja S.A. w każdym przypadku posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaś w niektórych przypadkach, w zależności od woli właściciela, umowę lub decyzję administracyjną na zajęcie pasa drogowego.
 • TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje zmian w tym zakresie.
 • TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje zmian w tym zakresie.
 • TAURON Dystrybucja S.A. wynik każdej części przetargu upubliczni zgodnie z § 12 ust. 13, przed zawarciem umowy
 • Sposób komunikacji i udzielanie odpowiedzi uwzględniają postanowienia pkt 1.3 Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu, opracowanych dla wszystkich Części przetargu – co gwarantuje jednolitość przekazywanych informacji?
 • Dla stacji w budowie faktura VAT zostanie wystawiona po zgłoszeniu o gotowości przekazania zgodnie z § 1 projektu umowy?
 • Stacje ładowania, których operatorem jest TNT nie są własnością TD. Przedmiot przetargu stanowią wyłącznie stacje ładowania określone w dokumentacji przetargowej
 • Każda stacja ładowania posiada złącze z zabezpieczeniami stacji, które znajdują się zazwyczaj w bezpośredniej bliskości zestawu złączowo-pomiarowego.
 • Przetargiem objętych jest 273 ogólnodostępnych stacji ładowania. Każdą stację ładownia należy rozumieć jako obiekt z różną liczbą punktów ładowania i przynależnymi miejscami postojowymi zgodnie z planem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania obowiązującym na terenie danej gminy. W zależności od lokalizacji ogólnodostępna stacja ładowania (obiekt) posiada od 1 punktu ładowania do 8 punktów ładowania. Liczba ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie danego miasta oraz adresy poszczególnych stacji wraz z ilością punktów ładowania są wyspecyfikowana w dokumentacji przetargowej, tym niemniej w ramach uszczegółowienia przedstawiamy tabelaryczne zestawienie poszczególnych lokalizacji stacji ładowania objętych przetargiem.
 • Wykaz ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie danego miasta oraz adresy poszczególnych stacji wraz z ilością punktów ładowania są wyspecyfikowana w dokumentacji przetargowej, tym niemniej w ramach uszczegółowienia przedstawiamy tabelaryczne zestawienie poszczególnych lokalizacji stacji ładowania objętych przetargiem.
 • Podana data złożenia oferty jest datą maksymalną, co oznacza, że ofertę można złożyć w dowolnym dniu mieszczącym się w terminie składania ofert.
 • Wychodząc naprzeciw wnioskowi określamy termin wpływu wadium na końcowy termin składania ofert. Wadium nie poparte ofertą zostanie niezwłocznie zwrócone.
 • Oferta powinna zostać złożona zgodnie z warunkami szczegółowymi ogłoszonego przetargu, stanowiącymi rozwinięcie warunków ogólnych.
 • Wychodząc naprzeciw powyższemu wnioskowi termin składania ofert został przedłużony o 4 tygodnie tj. do dnia 28.02.2023 roku włącznie.
 • Tak - w zakresie warunków gwarancji dla ogólnodostępnych stacji ładowania został opracowany dokument „Karty gwarancyjne i warunki gwarancji”
 • TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje zmian w tym zakresie.
 • Intencją TAURON Dystrybucja S.A. jest, by prawo własności przedmiotu sprzedaży przysługiwało sprzedawcy do czasu uregulowania pełnej należności za fakturę VAT przez kupującego, zgodnie z pkt 11 Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu oraz zapisów postanowień wynikających z projektu umowy.
 • Sprzedający planuje pozyskanie tytułów prawnych dla wszystkich stacji ładowania objętych przetargiem, w terminach zgodnych z zaktualizowanym planowanym harmonogramem budowy stacji ładowania. Sprzedający nie gwarantuje Kupującemu utrzymania uzyskanych warunków w umowach i decyzjach administracyjnych. Jednocześnie Sprzedający określił w specyfikacji przetargowej obowiązki Kupującego w zakresie regulacji terenowo-prawnej stacji ładowania po ich zakupie. 
 • TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada zaktualizowany planowany harmonogram budowy stacji ładowania, stan na dzień 25.01.2023 r.
 • Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń: zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego w zestawie złączowo-pomiarowym w kierunki instalacji odbiorcy. Kupujący staje się właścicielem stacji ładowania rozumianej jako instalacja za licznikiem energii elektrycznej (licznik jest umiejscowiony w część pomiarowej zestawu złączowo-pomiarowego TAURON Dystrybucja S.A.) tzn. połącznia pomiędzy szafką licznikową a ZK stacji ładowania, urządzenie ZK stacji ładowania, wewnętrzne linie zasilające tzw.  wlz od ZK stacji ładownia do stacji ładowania (słupka/słupków w zależności od liczby punktów ładowania danej stacji), zabezpieczenia przed uszkodzeniem stacji ładowania (w zależności od lokalizacji mogą to być słupki zabezpieczające zamontowane przed stacją czy progi/ograniczniki montowane na podłożu stanowiska postojowego limitujące odległość dojazdu pojazdu do stacji ładowania, w nielicznych lokalizacjach dodatkowo mogą być to zarówno słupki jak i progi/ograniczniki).
 • Kupujący otrzyma pełną dokumentacje powykonawczą dla każdej stacji ładowania
 • Sprzedawca przewiduje, iż przeniesienie własności każdej ze stacji ładownia na Kupującego nastąpi po otrzymaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. pozytywnego wyniku, badania technicznego wstępnego UDT.