⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż przez TAURON Dystrybucja S.A. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 

 • W szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu pkt. 1.5 otrzymuje brzmienie: 
  „Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży do niniejszych warunków nr OSŁ/OGL/5/2022 w kwocie 1 868 270,25 netto [zł] określona została w załączniku nr 2 jako suma wartości poszczególnych ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych objętych przedmiotowym przetargiem. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT”. 
  W szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu pkt. 7.1 otrzymuje brzmienie:  „Sprzedawca wymaga wniesienia wadium w wysokości 93 413,51 zł netto (co stanowi 5% wartości ceny wywoławczej netto przedmiotu sprzedaży - do niniejszych warunków nr OSŁ/OGL/5/2022), płatne na konto 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem „wadium do przetargu nr OSŁ/OGL/5/2022 z dnia 19.04.2023 r.”. 
  Załącznik nr 1 Zestawienie ogólnodostępnych stacji ładowania przeznaczonych do sprzedaży zastępuje się załącznikiem nr 1a, który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji [link]
  Załącznik nr 2 Formularz oferty zastępuje się załącznikiem nr 2a, który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji [link].
  Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.
   
 • Sprzedawca informuje, iż otrzymał pisemną informację od Urzędu Miejskiego w Gliwicach o podjęciu działań zmierzających do wykreślenia z Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz o zamiarze wszczęcia nowej procedury dla tego „Planu” (Link do pisma). Informacja dotyczy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy Gliwice w lokalizacjach wskazanych w Załącznikach nr 1 i 2 do Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu na sprzedaż dla Części 5 - (gmina Miasto Gliwice) oznaczonego nr OSŁ/OGL/5/2022 znajdujących się pod liczbami porządkowymi:  19 -Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 4 (Sąd Okręgowy), 28 -Gliwice ul. Bojkowska (CEiB Nowe Gliwice), 29 -Gliwice ul. Chorzowska 21 (II Urząd Skarbowy), 32 - Gliwice ul. Dzionkarzy (przy pływalni Neptun). Oznacza to, że Tauron Dystrybucja S.A. nie będzie w stanie wybudować ogólnodostępnych stacji ładowania w lokalizacjach wskazanych w Zał. nr 1 i 2 do Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu na sprzedaż dla Części 5 - (gmina Miasto Gliwice) oznaczonego nr OSŁ/OGL/5/2022 znajdujących się pod liczbami porządkowymi:  19 -Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 4 (Sąd Okręgowy), 28 -Gliwice ul. Bojkowska (CEiB Nowe Gliwice), 29 -Gliwice ul. Chorzowska 21 (II Urząd Skarbowy), 32 - Gliwice ul. Dzionkarzy (przy pływalni Neptun), tym samym zmuszony jest wyłączyć je z Przetargu. Oznacza to również, że powyższe lokalizacje dla ogólnodostępnych stacji ładowania nie będą brane pod uwagę przy ustaleniu najwyższej ceny nabycia. W razie wątpliwości co do zapisów zawartych w dokumentach przetargowych odnośnie wskazanych lokalizacji należy je traktować w taki sposób, jak gdyby te ogólnodostępne stacje ładowania nigdy nie były przedmiotem przetargu. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.
UWAGA z dnia 16.03.2023 r.!
Niniejszym informujmy, że pismami datowanymi na dzień 06.03.2023 r. – Prezydent Miasta Ruda Śląska wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wydanych przez siebie decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym, wybudowanych stacji ładowania samochodów elektrycznych w lokalizacjach:
I-GL-AO-2100888   Stacja ładowania Ruda Śląska 6 Szpaków
I-GL-AO-2100896   Stacja ładowania Ruda Śląska 13 Borowa
I-GL-AO-2100902   Stacja ładowania Ruda Śląska 18 Pl. Jana Pawła II
I-GL-AO-2100907   Stacja ładowania Ruda Śląska 23 Mickiewicza
I-GL-AO-2100914   Stacja ładowania Ruda Śląska 30 Paderewskiego.
Treść wniosków Prezydenta Miasta Ruda Śląska [link].


UWAGA z dnia 22.02.2023 r.!
TAURON Dystrybucja S.A. informuje o kolejnej zmianie warunków przetargu na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (link)
 
UWAGA z dnia 25.01.2023 r.!
TAURON Dystrybucja S.A. informuje o zmianie warunków przetargu na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (link)


TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560.480.120,62 zł wniesiony w całości,

I. Na podstawie postanowień:

1. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1083),
2. ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), dalej: nowelizacja ustawy o elektromobilności,
3. wytycznych dotyczących przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Informacja nr 26/2022 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z dnia 23 maja 2022 roku),
4. zatwierdzonych decyzją nr DRE.WKP.781.4.5.2022.KC z dnia 23 września 2022 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Ogólnych warunków przetargu na sprzedaż przez TAURON Dystrybucja S.A. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Ogłasza przetarg pisemny,
przedmiotem którego jest, sprzedaż 273 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, dla których mają zastosowanie przywołane przepisy Ustaw to jest:
a) ogólnodostępnych stacji ładowania, o których mowa w artykule 25 nowelizacji ustawy o elektromobilności, to jest 
rozpoczętej budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, które nie zostały oddane 
do eksploatacji przed dniem wejścia w życie tej ustawy, to jest 24.12.2021 roku,
budowy ogólnodostępnych stacji ładowania nierozpoczętych przed dniem wejścia 
w życie tej ustawy, której to budowy termin przyłączenia przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zgodnie z programem przyłączania, upłynął w dniu 31 grudnia 2021 r.
b) ogólnodostępnych stacji ładowania będących w dniu wejścia w życie tej ustawy, 
o której mowa pod lit. a, tj. 24.12.2021 roku, własnością TAURON Dystrybucja S.A.,
c) z wyłączeniem stacji ładowania wykorzystywanych przez TAURON Dystrybucja S.A., wyłącznie do użytku własnego.

II. Sprzedaży podlegać będą 273 ogólnodostępne stacje ładowania, w tym:

a) 255 ogólnodostępnych stacji ładowania, o których mowa w artykule 25 nowelizacji ustawy o elektromobilności,
b) 18 ogólnodostępnych stacji ładowania będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 24.12.2021 roku.

III. Postepowanie przetargowe dla wszystkich stacji objętych przetargiem określonych zgodnie z pkt I oraz II niniejszego ogłoszenia prowadzone będzie odrębnie dla każdej części postępowania przetargowego, obejmującej wszystkie stacje ładowania pojazdów na terenie jednej gminy, oznaczonej jako Część od 1-10 (dalej: „część od 1-10”) dla których określono odrębne szczegółowe warunki prowadzenia przetargu:

Część 1 - (gmina Miasto Sosnowiec) oznaczone nr OSŁ/OBD/1/2022 prowadzone będzie przez Oddział Będzin;
Część 2 - (gmina Miasto Opole) oznaczone nr OSŁ/OOP/2/2022 prowadzone będzie przez Oddział Opole;
Część 3 - (gmina Miasto Częstochowa) oznaczone nr OSŁ/OCZ/3/2022 prowadzone będzie przez Oddział Częstochowa;
Część 4 - (gmina Miasto Bytom) oznaczone nr OSŁ/OGL/4/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 5 - (gmina Miasto Gliwice) oznaczone nr OSŁ/OGL/5/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 6 - (gmina Miasto Zabrze) oznaczone nr OSŁ/OGL/6/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 7 - (gmina Miasto Rybnik) oznaczone nr OSŁ/OGL/7/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 8 - (gmina Miasto Ruda Śląska) oznaczone nr OSŁ/OGL/8/2022 prowadzone będzie przez Oddział Gliwice;
Część 9 - (gmina Miasto Bielsko Biała) oznaczone nr OSŁ/OBB/9/2022 prowadzone będzie przez Oddział Bielsko Biała;
Część 10 - (gmina Miasto Tarnów) oznaczone nr OSŁ/OTR/10/2022 prowadzone będzie przez Oddział Tarnów;

IV. Informacja ogólna do przetargu

Sprzedawca nie przewiduje dzielenia przetargu w inny sposób niż na części określone w pkt. III niniejszego ogłoszenia, w tym również na pojedyncze ogólnodostępne stacje ładowania lub w innym podziale niż wymienione w załącznikach do szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu odpowiednio dla poszczególnych części od 1-10. 
Sprzedawca nie dopuszcza składania łącznych ofert na zakup ogólnodostępnych stacji ładowania przypisanych dla części od 1-10.
Sprzedawca dopuszcza sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania wymienionych 
w załącznikach do szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu określonych dla poszczególnych części od 1-10, wyłącznie w całości.
Sprzedawca dopuszcza składanie odrębnych ofert odpowiednio na poszczególne części 
od 1-10, oferty na poszczególne części nie łączą się i będą rozpatrywane odrębnie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, do dnia 31.01.2023 r. do godz. 9.00.  Sposób oznaczenia kopert i miejsce składania ofert każdej części przetargu określają  szczegółowe warunki przetargu, opracowane dla każdej z poszczególnych części, o których mowa w pkt. III niniejszego ogłoszenia. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 i o godzinie wskazanej w szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu przewidzianych dla poszczególnych części od 1-10, o których mowa w pkt. III niniejszego ogłoszenia. 
W przypadku ubiegania się o nabycie ogólnodostępnych stacji ładowania należy spełnić wszystkie wymogi określone w szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu, w tym zgromadzić wymagane dokumenty, odrębnie dla każdej z części od 1-10.
Cena sprzedaży, o której mowa w wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, została określona w szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu odrębnie dla każdej 
z części od 1-10; cena ta jest ceną wywoławczą w postepowaniu przetargowym.
Wymagana jest wpłata wadium odrębnie dla każdej z części od 1-10. Wysokość, termin oraz konto określono w szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu dla każdej części od 1-10.
Złożenie oferty zawierającej najwyższą cenę na poszczególne części od 1-10 zgodnie 
ze szczegółowymi warunkami przystąpienia do przetargu, rozstrzyga o wyborze nabywcy ogólnodostępnych stacji ładowania przypisanych do danej części.

V. Załącznik do niniejszego Ogłoszenia stanowią:

1) Ogólne warunki prowadzenia przetargu zatwierdzone Decyzją nr DRE.WKP.781.4.5.2022.KC z dnia 23 września 2022 roku  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Ogólne warunki przetargu na sprzedaż przez TAURON Dystrybucja S.A. ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
2) Szczegółowe warunki prowadzenia przetargu ustalone odrębnie dla każdej części od 1-10 wraz z odpowiednimi załącznikami to jest: 
a) Zestawienie ogólnodostępnych stacji ładowania przeznaczonych do sprzedaży.
b) FORMULARZ OFERTY
c) P R O J E K T   U M O W Y - UMOWA SPRZEDAŻY
d) Specyfikacja techniczna stacji ładowania przeznaczonych do sprzedaży
Część 1 - (gmina Miasto Sosnowiec)
Część 2 - (gmina Miasto Opole)
Część 3 - (gmina Miasto Częstochowa)
Część 4 - (gmina Miasto Bytom)
Część 5 - (gmina Miasto Gliwice)
Część 6 - (gmina Miasto Zabrze)
Część 7 - (gmina Miasto Rybnik)
Część 8 - (gmina Miasto Ruda Śląska)
Część 9 - (gmina Miasto Bielsko Biała)
Część 10 - (gmina Miasto Tarnów)

Załączniki te dostępne są na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/przetargi/stacje-ladowania

Odpowiedzi na pytania zadawane w sprawie przetargu

(odpowiedzi na pytania są publikowane możliwie szybko, tzn. w miarę możliwości technicznych)

 • Tak - wyłącznie dla stacji zarejestrowanych w UDT (EIPA), w załączeniu zestawienie utworzone na dzień 23.12.2022 r.
 • Nie - Tauron Dystrybucja S.A. nie przewiduje składania dokumentów w formie elektronicznej, w tym składnia dokumentów podpisanych cyfrowo podpisem kwalifikowanym.
 • Dla ogólnodostępnych stacji ładowania oddanych do eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi opłaty za miejsca postojowe dedykowane dla stacji ładowania pojazdów, lecz ponosi opłaty z tytułu umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym wg stawek obowiązujących w danej gminie. Dla stacji ładowania pojazdów nieoddanych do eksploatacji stawki nie zostały jeszcze ustalone. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje niezmienności stawek z tytułu uzyskanych decyzji administracyjnych
 • TAURON Dystrybucja S.A. w stosunku do stacji eksploatowanych posiada decyzje administracyjne na umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym, a dla stacji będących w budowie, w kilku przypadkach, planowane jest zawarcie umowy dzierżawy. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje niezmienności warunków uzyskanych decyzji administracyjnych
 • Sposób udzielania Informacji oraz udostępniania dokumentów dotyczących przedmiotu sprzedaży został określony w pkt 1 Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu.
 • Zgodnie z pkt 13.2 Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, TAURON Dystrybucja S.A. dopuszcza zmiany treści Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu, w tym wydłużenie terminu składania ofert.
 • Nie - TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje wydłużenia terminu zapłaty faktury VAT.
 • TAURON Dystrybucja S.A. dopuszcza możliwość przeniesienia powyższych praw, pod warunkiem udzielenia na to zgody przez właściwe organy lub wydzierżawiających, staraniem Oferenta. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje niezmienności warunków uzyskanych decyzji administracyjnych lub umów.
 • TAURON Dystrybucja S.A. w każdym przypadku posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaś w niektórych przypadkach, w zależności od woli właściciela, umowę lub decyzję administracyjną na zajęcie pasa drogowego.
 • TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje zmian w tym zakresie.
 • TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje zmian w tym zakresie.
 • TAURON Dystrybucja S.A. wynik każdej części przetargu upubliczni zgodnie z § 12 ust. 13, przed zawarciem umowy
 • Sposób komunikacji i udzielanie odpowiedzi uwzględniają postanowienia pkt 1.3 Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu, opracowanych dla wszystkich Części przetargu – co gwarantuje jednolitość przekazywanych informacji?
 • Dla stacji w budowie faktura VAT zostanie wystawiona po zgłoszeniu o gotowości przekazania zgodnie z § 1 projektu umowy?
 • Stacje ładowania, których operatorem jest TNT nie są własnością TD. Przedmiot przetargu stanowią wyłącznie stacje ładowania określone w dokumentacji przetargowej
 • Każda stacja ładowania posiada złącze z zabezpieczeniami stacji, które znajdują się zazwyczaj w bezpośredniej bliskości zestawu złączowo-pomiarowego.
 • Przetargiem objętych jest 273 ogólnodostępnych stacji ładowania. Każdą stację ładownia należy rozumieć jako obiekt z różną liczbą punktów ładowania i przynależnymi miejscami postojowymi zgodnie z planem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania obowiązującym na terenie danej gminy. W zależności od lokalizacji ogólnodostępna stacja ładowania (obiekt) posiada od 1 punktu ładowania do 8 punktów ładowania. Liczba ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie danego miasta oraz adresy poszczególnych stacji wraz z ilością punktów ładowania są wyspecyfikowana w dokumentacji przetargowej, tym niemniej w ramach uszczegółowienia przedstawiamy tabelaryczne zestawienie poszczególnych lokalizacji stacji ładowania objętych przetargiem.
 • Wykaz ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie danego miasta oraz adresy poszczególnych stacji wraz z ilością punktów ładowania są wyspecyfikowana w dokumentacji przetargowej, tym niemniej w ramach uszczegółowienia przedstawiamy tabelaryczne zestawienie poszczególnych lokalizacji stacji ładowania objętych przetargiem.
 • Podana data złożenia oferty jest datą maksymalną, co oznacza, że ofertę można złożyć w dowolnym dniu mieszczącym się w terminie składania ofert.
 • Wychodząc naprzeciw wnioskowi określamy termin wpływu wadium na końcowy termin składania ofert. Wadium nie poparte ofertą zostanie niezwłocznie zwrócone.
 • Oferta powinna zostać złożona zgodnie z warunkami szczegółowymi ogłoszonego przetargu, stanowiącymi rozwinięcie warunków ogólnych.
 • Wychodząc naprzeciw powyższemu wnioskowi termin składania ofert został przedłużony o 4 tygodnie tj. do dnia 28.02.2023 roku włącznie.
 • TAURON Dystrybucja S.A. przeniesie na Kupującego wszelkie posiadane przez siebie uprawnienia gwarancyjne dotyczące Przedmiotu Przetargu. 
 • Tak - w zakresie warunków gwarancji dla ogólnodostępnych stacji ładowania został opracowany dokument „Karty gwarancyjne i warunki gwarancji”
 • TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje zmian w tym zakresie.
 • Intencją TAURON Dystrybucja S.A. jest, by prawo własności przedmiotu sprzedaży przysługiwało sprzedawcy do czasu uregulowania pełnej należności za fakturę VAT przez kupującego, zgodnie z pkt 11 Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu oraz zapisów postanowień wynikających z projektu umowy.
 • Sprzedający planuje pozyskanie tytułów prawnych dla wszystkich stacji ładowania objętych przetargiem, w terminach zgodnych z zaktualizowanym planowanym harmonogramem budowy stacji ładowania. Sprzedający nie gwarantuje Kupującemu utrzymania uzyskanych warunków w umowach i decyzjach administracyjnych. Jednocześnie Sprzedający określił w specyfikacji przetargowej obowiązki Kupującego w zakresie regulacji terenowo-prawnej stacji ładowania po ich zakupie. 
 • TAURON Dystrybucja S.A. przedkłada zaktualizowany planowany harmonogram budowy stacji ładowania, stan na dzień 25.01.2023 r.
 • Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń: zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego w zestawie złączowo-pomiarowym w kierunki instalacji odbiorcy. Kupujący staje się właścicielem stacji ładowania rozumianej jako instalacja za licznikiem energii elektrycznej (licznik jest umiejscowiony w część pomiarowej zestawu złączowo-pomiarowego TAURON Dystrybucja S.A.) tzn. połącznia pomiędzy szafką licznikową a ZK stacji ładowania, urządzenie ZK stacji ładowania, wewnętrzne linie zasilające tzw.  wlz od ZK stacji ładownia do stacji ładowania (słupka/słupków w zależności od liczby punktów ładowania danej stacji), zabezpieczenia przed uszkodzeniem stacji ładowania (w zależności od lokalizacji mogą to być słupki zabezpieczające zamontowane przed stacją czy progi/ograniczniki montowane na podłożu stanowiska postojowego limitujące odległość dojazdu pojazdu do stacji ładowania, w nielicznych lokalizacjach dodatkowo mogą być to zarówno słupki jak i progi/ograniczniki).
 • Kupujący otrzyma pełną dokumentacje powykonawczą dla każdej stacji ładowania
 • Sprzedawca przewiduje, iż przeniesienie własności każdej ze stacji ładownia na Kupującego nastąpi po otrzymaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. pozytywnego wyniku, badania technicznego wstępnego UDT.
 • TAURON Dystrybucja S.A. dla zakończonych inwestycji posiada tytuły prawne do nieruchomości, a dla inwestycji rozpoczętych tytuły prawne do nieruchomości są sukcesywnie pozyskiwane. Większość stacji ładowani zlokalizowanych jest w pasie drogowym, dla których TAURON Dystrybucja S.A. posiada odpowiednie tytuły prawne do nieruchomości lub jest w trakcie ich pozyskiwania - o możliwych do pozyskania tytułach mowa jest w ustawie o drogach publicznych. Dla lokalizacji stacji ładowania na nieruchomościach innych niż pas drogowy pozyskane tytuły prawne w formie umów, porozumień czy uzgodnień zostały zawarte w wyniku negocjacji pomiędzy stronami. Co do zasady pozyskane tytuły prawne są lub będą ograniczone czasowo do kilku miesięcy, w niektórych przypadkach bezterminowo z warunkiem ich rozwiązania po sprzedaży stacji ładowania. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje Kupującemu zarówno pozyskania oraz utrzymania takich samych warunków korzystania z nieruchomości jakie pozyskał od właściciela lub zarządcy terenu. Jednocześnie w warunkach przetargowych wskazane zostało, iż po stronie Kupującego jest pozyskanie właściwego tytułu prawnego do nieruchomości.
 • TAURON Dystrybucja S.A. na dzień zgłoszenia gotowości stacji ładowania do przeniesienia własności na Kupującego będzie dysponował odpowiednim tytułem prawnym do nieruchomości. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje Kupującemu zarówno pozyskania oraz utrzymania takich samych warunków korzystania z nieruchomości jakie pozyskał od właściciela lub zarządcy terenu. Jednocześnie w warunkach przetargowych wskazane zostało, iż po stronie Kupującego jest pozyskanie właściwego tytułu prawnego do nieruchomości.
 • TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje opracowywania kolejnych dokumentów do ogłoszonego przetargu. Obowiązkiem Oferenta jest opracowanie dokumentów i materiałów do przetargu w sposób nie budzący wątpliwości co do ich formy oraz zawartości.
 • W celu utrzymania przejrzystości postępowania przetargowego Oferent powinien złożyć osobne oświadczenia, dopuszcza się złożenie oświadczeń w formie jednego dokumentu, w takim jednak przypadku należy złożyć odpowiednie podpisy (pieczęcie) itp. pod każdym z osobna w taki sposób by nie budziło to wątpliwości do czego zobowiązuje się oferent i co oświadcza.
 • TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje publikacji dokumentów dotyczących praw do korzystania z terenu pod stacje ładowania na stronie przetargu.
 • Istnieje możliwość dokonania fotokopii dokumentów dotyczących przetargu, w tym również dokumentów dotyczących praw do korzystania z terenu pod stacje ładowania. W przypadku gdy dokumenty będą wymagały zanonimizowania TAURON Dystrybucja S.A. wykona ich zanonimizowaną wersję (kopię) i przekaże je na miejscu.
 • Sprzedający nie przewiduje publikacji Decyzji nr DRE.WKP.781.4.5.2022.KC z dnia 23 września 2022 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej opublikowane na stronie przetargu Ogólne warunki prowadzenia przetargu. Sprzedający oczekuje w pkt 3.5 Szczegółowych warunków przystąpienia do przetargu wyłącznie oświadczenia o zapoznaniu się z opublikowanymi Ogólnymi warunkami przetargu. 
 • Sprzedający nie przewiduje przesyłania do pytających jakichkolwiek dokumentów. Wszelkie wyjaśnienia i dokumenty niezbędne do złożenia oferty zostały opublikowane na stronie przetargu, z możliwością zapoznania się z nimi w miejscu prowadzenia przetargu, odpowiednio dla każdej z części po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym.
 • Przedmiotem sprzedaży z obowiązkiem zapłaty na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. będą stacje ładowania posiadające następujące tytuły prawne do nieruchomości: decyzje zezwalające na umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym, umowy dzierżawy lub uzgodnienia z właścicielem/zarządcą nieruchomości na korzystanie z nieruchomości na budowę i eksploatację stacji ładowania. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje Kupującemu zarówno pozyskania oraz utrzymania takich samych warunków korzystania z nieruchomości jakie pozyskał od właściciela lub zarządcy terenu. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje również Kupującemu pozyskania innych niż wymienione regulacji.
 • Sprzedający ponownie podkreśla, iż uzyskane decyzje, umowy, porozumienia, uzgodnienia dla stacji ładowania zostały zawarte na prawach i obowiązkach w nich określonych wyłącznie dla TAURON Dystrybucja S.A. Jednocześnie TAURON Dystrybucja S.A. dopuszcza możliwość przeniesienia powyższych praw, pod warunkiem udzielenia na to zgody przez właściwe organy lub strony wymienione w dokumentach, staraniem Oferenta. TAURON Dystrybucja S.A. nie gwarantuje niezmienności warunków uzyskanych decyzji administracyjnych lub umów oraz ich przeniesienia na Oferenta.
 • Sprzedawca nie przewidział wyposażenia stacji ładowania w moduł płatności kartą płatniczą. Ewentualne przyszłe zmiany w konfiguracji stacji ładowania wymagają uzgodnienia z producentem stacji przez Kupującego, z uwzględnieniem możliwości technicznych dokonania zmiany oraz warunków utrzymania gwarancji na modyfikowaną stacje ładownia.
 • Wezwanie do złożenia dodatkowej oferty cenowej dotyczyć będzie wyłącznie oferentów, którzy złożyli oferty z taką samą ceną łączną na wszystkie stacje ładowania w danej Części przetargu, na warunkach określonych w wezwaniu do złożenia dodatkowej oferty cenowej.
 • Oferent w każdym przypadku ma obowiązek dołączyć odpis aktualny z KRS lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS.
 • Sprzedawca nie przewiduje zmian w tabelach dotyczących przedmiotu sprzedaży. Tabele obejmują wszystkie stacje ładowania stanowiące przedmiot sprzedaży, na które należy złożyć ofertę.
 • Przejęcie OSŁ wyszczególnionej na wystawionej fakturze VAT przez Kupującego następuje w ciągu 30 dni od daty zapłaty całej kwoty wynikającej z tejże faktury (uznania rachunku wierzyciela).
 • Sprzedawca nie przewiduje zarówno zmiany terminu zachowania poufności jak i zmiany zapisów dotyczących poufności oraz przekazywania informacji poufnych w sposób inny niż dokumentowa z oznaczeniem, że jest ona objęta klauzulą poufności. Ewentualne przekazywanie Informacji w formie ustnej będzie dokumentowane.
 • Zwrot lub zniszczenie informacji oznaczonych jako informacje poufne następuje niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy, to jest z dniem uznania rachunku Sprzedawcy należnościami wynikającymi z najpóźniej płatnej faktury VAT i przekazaniu Kupującemu stacji ładowania.
 • Sprzedawca nie wypowiada się co do okoliczności przyszłych i niepewnych.
 • Sprzedawca nie przewiduje aktualizacji tabeli opublikowanej wg stanu na dzień 25.01.2023 r.
 • Preferowany jest podpis czytelny, z tym że jeżeli przedstawiciel/pełnomocnik posługuje się pieczątką imienną i podpisuje się w sposób umożliwiający porównanie z innymi dokumentami Sprzedawca traktuje taki podpis jako wystarczający. Jeżeli podpisany dokument nie zawiera żadnej daty, brana będzie pod uwagę data stempla pocztowego a jeśli oferta zostaje złożona osobiście data złożenia oferty u Sprzedawcy.
 • Sprzedawca powiadomi niezwłocznie na piśmie na adres wskazany w dokumentacji ofertowej Kupującego oraz pozostałych oferentów o wynikach przetargu. Z uwzględnieniem możliwości technicznych Sprzedawca opublikuje wyniki przetargu również na stronie internetowej przetargu.
 • Nie, o ile nazwę i dane adresowe Kupującego da się potwierdzić jednoznacznie na podstawie złożonych dokumentów ofertowych.
 • Sprzedawca informuje, że w pkt 2 lit. e) formularza oferty chodzi o stan faktyczny i prawny, który został ujawniony przez Sprzedawcę lub który był możliwy do ustalenia przez Kupującego.
 • Sprzedawca nie przewiduje takiej możliwości.
 • Nie, nadto Sprzedawca informuje, że nie przewiduje przejęcia żadnych obowiązków Kupującego w zakresie odbioru stacji ładowania.
 • Sprzedawca nie przewiduje takiej możliwości.
 • Sprzedawca nie zabrania umieszczania na kopercie nadawanej poczta kurierską nazwy i adresu firmy. Na kopercie należy umieścić zapis „Nie otwierać przed dniem: 19.04.2023 r.”.
 • Sprzedawca nie planuje zmiany formularza ofertowego z tym jednak, że przy ocenie składanych ofert „wartość łączna netto [zł]” w kwocie 2 058 337,05 zł netto zostanie pomniejszona o sumę cen wywoławczych stacji wg pozycji formularza ofertowego: poz. 9 -Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 4 (Sąd Okręgowy), poz. 28 -Gliwice ul. Bojkowska (CEiB Nowe Gliwice), poz. 29 -Gliwice ul. Chorzowska 21 (II Urząd Skarbowy), poz. 32 - Gliwice ul. Dzionkarzy (przy pływalni Neptun), tj. o kwotę 190 066,80 zł netto. W razie wątpliwości należy traktować wymienione stacje, jak gdyby te stacje ładowania nigdy nie były przedmiotem przetargu.
 • Sprzedawca wymaga wszystkich oświadczeń wymienionych w postępowaniu przetargowym zarówno w Szczegółowych warunkach przystąpienia do przetargu jak i Ogólnych warunkach przetargu.
 • Jakkolwiek obecnie TAURON Dystrybucja S.A. nie przewiduje kolejnych zmian warunków przetargu, to jednak nie może zagwarantować niezmienności warunków przetargu np. ze względu na uprawnienia organów administracyjnych.
 • Sprzedawca nie przewiduje zmian w tym zakresie. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wyjaśnia, że umieszczenie nr inwentarzowego danej stacji ładowania w tabeli w § 1 ust. 1 projektu Umowy sprzedaży - kolumna pn. Nr inwentarzowy u Sprzedawcy - oznaczać to również będzie, że dana stacja ładowania została przyjęta do eksploatacji i jest gotowa do przeniesienia własności w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Kara będzie naliczona od wartości danej stacji ładownia, która nie została odebrana w wyznaczonym terminie.
 • Tytuł wpłaty dotyczy wadium do przetargu, który ma odbyć się w dniu 19.04.2023r., toteż prawidłowym zapisem tytułu przelewu jest "wadium do przetargu nr … z dnia 19.04.2023 r.”.
 • Spełnienie kryterium dotyczącego wpłaty wadium oznacza, że musi ono zostać uznanym na rachunku bankowym Sprzedawcy do upływu 14.04.2023 r.