Agregat prądotwórczy

Jeżeli planujesz zainstalowanie agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego, o takim fakcie powiadom TAURON Dystrybucja S.A.

Aby zgłosić przyłączenie agregatu zasilania rezerwowego należy wypełnić Zgłoszenie zainstalowania agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego (ZAP).

Zgłoszenie zawiera:

 • Dane Zgłaszającego

 • Dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym planuje się zainstalowanie agregatu

 • Dane techniczne przyłączanego agregatu

 • Oświadczenie instalatora (elektryka) lub projektanta

 • Oświadczenie właściciela urządzenia

Do Zgłoszenia należy dołączyć stosowne załączniki:

 • W przypadku podmiotów przyłączonych do sieci wysokiego i średniego napięcia (II i III grupa przyłączeniowa) oraz wytwórców energii elektrycznej (z wyłączeniem mikroinstalacji) wymaganym załącznikiem jest: Projekt wykonawczy zabudowy układu zasilania rezerwowego.

 • W przypadku podmiotów przyłączonych do sieci niskiego napięcia (IV i V grupa przyłączeniowa) oraz mikroinstalacji, wymaganym załącznikiem jest: Schemat połączeń agregat – sieć TAURON Dystrybucja S.A.

 • Dla układów wykorzystujących automatykę SZR, dodatkowo należy dołączyć: Schemat zabezpieczenia sieci TAURON Dystrybucja S.A. przed podaniem napięcia z agregatu wraz z czasami działania oraz Deklarację zgodności automatyki SZR z normą PN–EN 60947–6–1 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe – automatyczne urządzenia przełączające”.

  Zgłoszenie zainstalowania agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego (ZAP):

Pobierz dokument

Dostarcz zgłoszenie

Zgłoszenie należy dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta (POK) lub przesłać pocztą na adres najbliższej siedziby TAURON Dystrybucja S.A. W ciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia TAURON Dystrybucja S.A. dokona jego weryfikacji.

Przyłączając do sieci wewnętrznej obiektu zespół prądotwórczy, który stanowi źródło zasilania rezerwowego (awaryjnego), należy uniemożliwić jego współpracę równoległą z siecią elektroenergetyczną oraz wsteczne podanie napięcia na sieć TAURON Dystrybucja S.A. W zależności od sposobu przełączania zasilania z sieci na agregat (ręcznie lub w układzie automatyki SZR) w instalacji wewnętrznej należy przewidzieć (wymagania dla podmiotów zaliczanych do IV i V grupy przyłączeniowej):

 1. Przełączenie ręczne: przełącznik trójpozycyjny (sieć – 0 – agregat) dwubiegunowy (w układzie 1 – fazowym) lub czterobiegunowy (w układzie 3 – fazowym).
 2. Przełączenie poprzez automatykę SZR: układ automatyki SZR z blokadą mechaniczną i elektryczną uniemożliwiającą załączenie obydwu obwodów zasilania do pracy równoległej (spełniający wymagania normy PN-EN 60947-6-1). Niezależnie od układu przełączania sieć – agregat należy zapewnić, aby agregat podczas pracy pozostawał całkowicie odłączony od sieci, tj. należy odłączyć przewody fazowe oraz przewód neutralny.

Uwaga

TAURON Dystrybucja S.A. nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe zaprojektowanie i zabudowanie źródła zasilania awaryjnego, w tym za prawidłowe działanie układu zabezpieczeń przeciwporażeniowych zabudowanych w obiekcie. Ponadto informujemy, iż uprawniony instalator musi stosować rozwiązania techniczne, które zabezpieczą sieć TAURON Dystrybucja S.A. przed podaniem napięcia z agregatu.